DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Biblické verše na téma spravedlnost

Komu jde o spravedlnost a soucit, nalezne život, spravedlnost a slávu.Kdo jde za spravedlností a milosrdenstvím, najde život, spravedlnost a slávu.
On „odplatí každému podle jeho skutků“On ‚odplatí každému podle jeho skutků‘.
Ty ale jako Boží člověk od takových věcí utíkej a následuj spravedlnost, zbožnost, víru, lásku, trpělivost a mírnost.Ty však se tomu jako Boží člověk vyhýbej! Usiluj o spravedlnost, zbožnost, víru, lásku, trpělivost, mírnost.
Hospodin totiž miluje právo, nikdy se nezřekne věrných svých; navěky budou zachováni, potomci ničemů však vymizí.Neboť Hospodin miluje právo a své věrné neopouští. Pod jeho ochranou budou věčně, kdežto plémě svévolníků bude vymýceno.
Nepleťte se, Boha nikdo neošálí. Člověk sklidí to, co zasel.Neklamte se, Bohu se nikdo nebude posmívat. Co člověk zaseje, to také sklidí.
Člověk má všechny své cesty za správné, srdce však zpytuje Hospodin.Člověku se všechny jeho cesty zdají přímé, ale srdce zpytuje Hospodin.
Hledejte nejprve Boží království a jeho spravedlnost, a toto vše vám bude přidáno.Hledejte především jeho království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno.
Takový nebude nikdy otřesen, spravedlivý navždy v paměti zůstane.Nezhroutí se nikdy, spravedlivý zůstane v paměti věčně.
Když se děje spravedlnost a právo, Hospodin to má raději než oběti.Prosazovat spravedlnost a právo je před Hospodinem výbornější než oběť.
Hospodinovy oči hledí ke spravedlivým, své uši naklání k jejich volání.Oči Hospodinovy jsou obráceny k spravedlivým, když volají o pomoc, on nakloní své ucho.
I kdybyste však měli pro spravedlnost trpět, blaze vám. „Nemějte strach z toho, čím vás straší, nenechte se tím vylekat.“Ale i kdybyste pro spravedlnost měli trpět, jste blahoslaveni. ‚Strach z nich ať vás neděsí ani nezviklá‘
Nepřestávejme tedy konat dobro, neboť v patřičný čas budeme sklízet bez ustání.V konání dobra neumdlévejme; neochabneme-li, budeme sklízet v ustanovený čas.
Dejte pozor, ať nikdo neoplácí zlo zlem; raději vždy následujte, co je dobré – jak pro vás, tak pro všechny.Hleďte, aby nikdo neoplácel zlým za zlé, ale vždycky usilujte o dobré mezi sebou a vůči všem.
On toho, který byl bez hříchu, učinil hříchem kvůli nám, abychom se my v něm stali Boží spravedlností.Toho, který nepoznal hřích, kvůli nám ztotožnil s hříchem, abychom v něm dosáhli Boží spravedlnosti.
Závěrem, bratři, cokoli je pravdivé, ušlechtilé, spravedlivé, čisté, milé, cokoli má dobrou pověst, je-li nějaká ctnost a nějaká chvála – o tom přemýšlejte.Konečně, bratří, přemýšlejte o všem, co je pravdivé, čestné, spravedlivé, čisté, cokoli je hodné lásky, co má dobrou pověst, co se považuje za ctnost a co sklízí pochvalu.
Boží spásná milost se totiž zjevila všem lidem. Učí nás, abychom se zřekli bezbožnosti a světských žádostí a žili na tomto světě rozvážně, spravedlivě a zbožně.Ukázala se Boží milost, která přináší spásu všem lidem a vychovává nás k tomu, abychom se zřekli bezbožnosti a světských vášní, žili rozumně, spravedlivě a zbožně v tomto věku.
Ti, kdo rozsévají pokoj, sklidí ovoce spravedlnosti.Ovoce spravedlnosti sklidí u Boha ti, kdo rozsévají pokoj.
Blaze člověku, který nechodí, jak radí ničemní, na cestě hříšných nestojí, ve spolku posměvačů nesedí.Blaze muži, který se neřídí radami svévolníků, který nestojí na cestě hříšných, který nesedává s posměvači.
Nekalé poklady člověku neprospějí, poctivost zachraňuje před smrtí.Neprávem nabyté poklady neprospějí, kdežto spravedlnost vysvobodí od smrti.
Hospodinu svěř svoji cestu, doufej v něj a on to učiní: vyvede tvou spravedlnost na denní světlo, tvou nevinu na slunce polední.Svou cestu svěř Hospodinu, doufej v něho, on sám bude jednat. Dá, že tvoje spravedlnost zazáří jak světlo, jako polední jas tvoje právo.
Pro klamný výdělek darebák dře se, kdo seje spravedlnost, má mzdu trvalou.Svévolníka výdělek z jeho práce zklame, kdežto kdo rozsévá spravedlnost, má mzdu jistou.
Blaze těm, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť budou nasyceni.Blaze těm, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni.
Chováte-li se dobře k těm, kdo se chovají dobře k vám, jaká je to zásluha? Totéž přece dělají i hříšníci.Činíte-li dobře těm, kteří dobře činí vám, můžete za to očekávat Boží uznání? Vždyť totéž činí i hříšníci.
Celým svým srdcem hledám tě, od tvých příkazů zbloudit nenech mě!Dotazuji se na tvoji vůli celým srdcem, nedej, abych zbloudil od tvých přikázání.
Je v pasti, kdo něco chvatně prohlásil za svaté a teprve potom přemýšlel.Člověku je léčkou nerozvážně říci: „Je to zasvěceno,“ a po slibu si to rozmýšlet.

Přibližte se Bohu a přiblíží se vám. Umyjte své ruce, hříšníci, a očistěte svá srdce, vy, kdo máte dvojakou mysl.Umyjte si ruce, hříšníci, a očisťte svá srdce, lidé dvojí tváře!
Pokračovat ve čtení...

Biblický verš dne

Svět pomíjí tak jako jeho touhy, ale kdo plní Boží vůli, trvá navěky.

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Denní oznámeníE-mailFacebookAndroid-appNa vašem webu

Náhodný Biblický verš

Raději, když se modlíš, vejdi do svého pokojíku, zavři dveře a modli se ke svému Otci, který je vskrytu. Tvůj Otec, který vidí vskrytu, tě odmění.Náhodný verš!Náhodný verš s obrázkem

Darujte

Darem podpořte DailyVerses.net:
Darujte

Biblický verš dne

Svět pomíjí tak jako jeho touhy, ale kdo plní Boží vůli, trvá navěky.

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!