DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Biblické verše na téma pokoj

Ať ti Hospodin žehná a chrání tě! Ať Hospodin nad tebou rozjasní svou tvář a daruje ti přízeň! Ať Hospodin k tobě obrátí svou tvář a obdaří tě pokojem!Hospodin tě požehná a ochrání tě, Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář a bude ti milostiv, Hospodin obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem.
Toto vše jsem vám pověděl, abyste ve mně nalezli pokoj. Na světě zakoušíte soužení, ale buďte stateční – já jsem přemohl svět.To jsem vám pověděl, abyste nalezli ve mně pokoj. Ve světě máte soužení. Ale vzchopte se, já jsem přemohl svět.
Odkazuji vám pokoj, svůj pokoj vám dávám; já dávám jinak, než jak dává svět. Nermuťte se v srdcích a nemějte strach.Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne jako dává svět, já vám dávám. Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí!
O nic nemějte starost, ale za všechno se modlete. O své potřeby proste s vděčností Boha, a Boží pokoj přesahující všechno chápání bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši.Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu. A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši.
Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť budou nazváni Božími dětmi.Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni syny Božími.
Kéž vám sám Pán pokoje vždy a ve všem daruje pokoj. Pán s vámi všemi.Sám Pán pokoje ať vám uděluje pokoj vždycky a ve všem. Pán se všemi vámi.
Vždyť: „Chce někdo prožít šťastný život, chce někdo okusit dobré dny? Takový ať chrání svůj jazyk před zlem, v jeho ústech ať není žádná lest. Ať odmítá zlo a koná dobro, usiluje o pokoj a nechá se jím vést.“Chceš-li milovat život a vidět dobré dny, zdržuj jazyk od zlého a rty od lstivých slov, odvrať se od zlého a čiň dobré, hledej pokoj a usiluj o něj.
Pokojně uléhám, pokojně spím – ty sám, Hospodine, mě chráníš v bezpečí.Pokojně uléhám, pokojně spím, neboť ty sám, Hospodine, v bezpečí mi dáváš bydlet.
Člověka s pevným postojem chráníš dokonalým pokojem, vždyť spoléhá se na tebe.Stvoření opírající se o tebe chráníš pokojem, pokojem, neboť v tebe doufá.
Ve vašich srdcích ať vládne Kristův pokoj – právě k němu jste byli povoláni v jednom těle. Buďte vděční.A ve vašem srdci ať vládne pokoj Kristův, k němuž jste byli povoláni v jedno společné tělo. A buďte vděčni.
Buďte mezi sebou snášenliví, a má-li někdo k někomu výhrady, odpouštějte si navzájem. Tak jako Pán odpustil vám, odpouštějte i vy.Snášejte se navzájem a odpouštějte si, má-li kdo něco proti druhému. Jako Pán odpustil vám, odpouštějte i vy.
Milosrdenství vám a pokoj i láska v hojnosti.Milosrdenství, pokoj a láska ať se vám rozhojní!
Je lepší být trpělivý než velký silák, je lepší se ovládat než města dobývat.Lepší je shovívavý než bohatýr, a kdo ovládá sebe, je nad dobyvatele města.
Ti, kdo rozsévají pokoj, sklidí ovoce spravedlnosti.Ovoce spravedlnosti sklidí u Boha ti, kdo rozsévají pokoj.
Odmítej zlo a konej dobro, usiluj o pokoj a nechej se jím vést.Vyhýbej se zlu a konej dobro, vyhledávej pokoj a usiluj o něj.
Usilujte o pokoj se všemi lidmi a o svatost, bez níž nikdo neuvidí Pána.Usilujte o pokoj se všemi a o svatost, bez níž nikdo nespatří Pána.
A usilujte zachovávat jednotu Ducha, spojeni poutem pokoje.A usilovně hleďte zachovat jednotu Ducha, spojeni svazkem pokoje.
Moudrost, která je shůry, je ale především čistá, dále pokojná, vlídná, povolná, plná milosrdenství a dobrého ovoce, nestranná a nepokrytecká.Moudrost shůry je především čistá, dále mírumilovná, ohleduplná, ochotná dát se přesvědčit, plná slitování a dobrého ovoce, bez předsudků a bez přetvářky.
Kdo milují tvůj Zákon, mají hojný mír, žádné překážky je nesrazí!Hojný pokoj mají ti, kdo milují tvůj Zákon, o nic neklopýtnou.
Přestaňte! Vězte, že já jsem Bůh, svrchovaný jsem mezi národy, svrchovaný jsem na zemi!Dost už! Uznejte, že já jsem Bůh. Budu vyvyšován mezi pronárody, vyvyšován v zemi.
Čemu jste se naučili a přijali, co jste slyšeli a viděli na mně, to dělejte a Bůh pokoje bude s vámi.Čemu jste se u mne naučili, co jste přijali a uslyšeli i spatřili, to čiňte. A Bůh pokoje bude s vámi.
Tělesné smýšlení vede ke smrti, ale smýšlení Ducha k životu a pokoji.Dát se vést sobectvím znamená smrt, dát se vést Duchem je život a pokoj.
Jak krásné jsou na horách nohy posla dobrých zpráv, toho, kdo pokoj zvěstuje, kdo nese dobrou zvěst, toho, kdo spásu ohlašuje, kdo říká Sionu: „Tvůj Bůh kraluje!“Jak líbezné je, když po horách jdou nohy toho, jenž poselství nese a ohlašuje pokoj, jenž nese dobré poselství a ohlašuje spásu, jenž Sijónu hlásá: „Tvůj Bůh kraluje!“
Upustit od sporu je člověku ke cti, rozčilovat se umí každý hňup.Je ctí pro muže upustit od sporu, kdejaký pošetilec jej však rozpoutává.
Výchova se v dané chvíli nikdy nezdá příjemná, ale krušná, později však těm, kdo jí prošli, přináší ovoce spravedlnosti a pokoje.Přísná výchova se ovšem v tu chvíli nikdy nezdá příjemná, nýbrž krušná, později však přináší ovoce pokoje a spravedlnost těm, kdo jí prošli.

Hospodin dává svému lidu sílu, Hospodin svému lidu žehná pokojem.Hospodin dává svému lidu sílu, Hospodin žehná svůj lid pokojem.
Pokračovat ve čtení...

Biblický verš dne

Neboť ovoce světla spočívá vždy v dobrotě, spravedlnosti a pravdě.

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Denní oznámeníE-mailFacebookAndroid-appNa vašem webu

Náhodný Biblický verš

Budete mě hledat a najdete mě, když mě budete hledat celým srdcem.Náhodný verš!Náhodný verš s obrázkem

Darujte

Darem podpořte DailyVerses.net:
Darujte

Biblický verš dne

Neboť ovoce světla spočívá vždy v dobrotě, spravedlnosti a pravdě.

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!