DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Biblické verše na téma laskavost

«Buďte k sobě navzájem laskaví, milosrdní, odpouštějte si navzájem, jako i Bůh… Efezským 4:32»
Buďte k sobě navzájem laskaví a milosrdní. Odpouštějte si navzájem, tak jako Bůh v Kristu odpustil vám.Buďte k sobě navzájem laskaví, milosrdní, odpouštějte si navzájem, jako i Bůh v Kristu odpustil vám.
Dokud je čas, prokazujme dobro všem, a zvláště členům rodiny víry.A tak dokud je čas, čiňme dobře všem, nejvíce však těm, kteří patří do rodiny víry.
Nenech se přemáhat zlem, ale přemáhej zlo dobrem.Nedej se přemoci zlem, ale přemáhej zlo dobrem.
Hospodin je dobrý, útočištěm je v den soužení, zná se k těm, kdo v něj doufají.Hospodin je dobrý, je záštitou v den soužení, zná se k těm, kteří se k němu utíkají.
Hospodin je spravedlivý ve všech cestách svých, ve všem, co působí, je laskavý.Hospodin je spravedlivý ve všech svých cestách, milosrdný ve všech svých skutcích.
Láska ať je bez přetvářky. Mějte odpor ke zlu, tíhněte k dobru.Láska nechť je bez přetvářky. Ošklivte si zlo, lněte k dobrému.
Ovocem Ducha je pak láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, mírnost a zdrženlivost. Tomu se žádný zákon nevyrovná.Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací.
„Všechno smím“ – budiž, ale ne všechno je prospěšné; všechno smím, ale ne všechno pomáhá.‚Všecko je dovoleno‘ – ano, ale ne všecko prospívá. ‚Všecko je dovoleno‘ – ano, ale ne všecko přispívá ke společnému růstu.
Stejně tak se nerozsvěcí lampa, aby ji postavili pod vědro, ale na svícen a tehdy svítí všem, kdo jsou v domě. Tak ať vaše světlo září před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích.A když rozsvítí lampu, nestaví ji pod nádobu, ale na svícen; a svítí všem v domě. Tak ať svítí vaše světlo před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích.
Spoléhej na Hospodina, konej dobro, obývej zemi a žij v bezpečí.Doufej v Hospodina, konej dobro, v zemi přebývej a zachovávej věrnost.
Proto se ze všech sil snažte přidat ke své víře ušlechtilost, k ušlechtilosti poznání, k poznání zdrženlivost, ke zdrženlivosti vytrvalost, k vytrvalosti zbožnost, ke zbožnosti bratrskou náklonnost a k bratrské náklonnosti lásku.Proto také vynaložte všecku snahu na to, abyste ke své víře připojili ctnost, k ctnosti poznání, k poznání zdrženlivost, ke zdrženlivosti trpělivost, k trpělivosti zbožnost, ke zbožnosti bratrskou náklonnost a k bratrské náklonnosti lásku.
Bůh je schopen rozhojnit k vám veškerou milost, abyste vždycky a ve všem měli veškerý dostatek a mohli se štědře účastnit každého dobrého díla.Bůh má moc zahrnout vás všemi dary své milosti, abyste vždycky měli dostatek všeho, co potřebujete, a ještě vám přebývalo pro každé dobré dílo.
Kéž mohu věřit, že na zemi mezi živými uvidím, jak dobrý je Hospodin!Jak bych nevěřil, že budu hledět na Hospodinovu dobrotivost v zemi živých!
Po člověku se žádá, aby byl laskavý; lépe je být chudák nežli podvodník.Na člověku se žádá, aby byl milosrdný; chudák je na tom lépe než lhář.
Odmítej zlo a konej dobro, usiluj o pokoj a nechej se jím vést.Vyhýbej se zlu a konej dobro, vyhledávej pokoj a usiluj o něj.
Z vašich úst ať nevychází nic zlého; vaše slova ať jsou dobrá, posilující tam, kde je potřeba, a užitečná těm, kdo je uslyší.Z vašich úst ať nevyjde ani jedno špatné slovo, ale vždy jen dobré, které by pomohlo, kde je třeba, a tak posluchačům přineslo milost.
Kdo by vám ublížil, když budete horlivě konat dobro?Kdo vám ublíží, budete-li horlit pro dobro?
Tak praví Hospodin: „Zastavte se na cestách, rozhlédněte se, ptejte se po stezkách pradávných: Kde je ta dobrá cesta? Po ní jděte a vaše duše najdou odpočinutí. Vy jste však řekli: ‚Nepůjdem!‘“Toto praví Hospodin: „Stůjte na cestách a vyhlížejte, ptejte se na stezky věčnosti: Kde je ta dobrá cesta? Vydejte se po ní a vaše duše naleznou klid. Ale oni řekli: ‚Nepůjdeme.‘“
Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš Otec.Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš Otec.
Pamatuj, Hospodine, na soucit svůj a na svou lásku, která je od věků. Nepřipomínej hříchy mých mladých dnů, ve své lásce však na mě pamatuj, Hospodine, pro svoji dobrotu!Hospodine, pamatuj na svoje slitování, na své milosrdenství, které je od věčnosti. Nepřipomínej si hříchy mého mládí, moje nevěrnosti, pamatuj na mě se svým milosrdenstvím pro svou dobrotivost, Hospodine.
Nepleťte se: „Špatné vztahy kazí mravy.“Neklamte se: ‚špatná společnost kazí dobré mravy.‘
Spravedlnosti a právu tenkrát porozumíš, i poctivosti – všem stezkám ke štěstí.Tehdy porozumíš spravedlnosti, právu a přímosti, všemu, co zanechává dobré stopy.
On dal sám sebe za nás, aby nás vykoupil z veškeré nepravosti a očistil si pro sebe zvláštní lid, horlivý konat dobro.On se za nás obětoval, aby nás vykoupil ze všeho hříchu a posvětil za svůj vlastní lid, horlivý v dobrých skutcích.
Pokud jde o ženy, ať se zdobí upraveným oděvem, cudně a rozumně, ne nápadnými účesy, zlatem, perlami nebo drahými róbami, ale dobrými skutky, jak se sluší na ženy, které se hlásí ke zbožnosti.Rovněž ženy ať se oblékají slušně a zdobí se prostě a střízlivě, ne účesy a zlatem, perlami nebo drahými šaty, nýbrž dobrými skutky, jak se sluší na ženy, které se rozhodly pro zbožný život.

Biblický verš dne

Nadto vždy buďte oblečeni láskou, která je poutem dokonalosti.

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!