DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Biblické verše na téma bližní

Druhé je toto: ‚Miluj svého bližního jako sám sebe.‘ Žádné přikázání není důležitější než tato dvě.Druhé je toto: ‚Miluj svého bližního jako sám sebe!‘ Většího přikázání nad tato dvě není.
Konečně, buďte všichni svorní, soucitní, plní bratrské lásky, milosrdní a skromní.Nakonec pak: Všichni buďte jedné mysli, soucitní, plní bratrské lásky, milosrdní a pokorní.
Nikomu ať nejde o vlastní prospěch, ale o prospěch toho druhého.Nikdo ať nemyslí sám na sebe, nýbrž ať má ohled na druhého!
Povzbuzujte se tedy a posilujte se navzájem tak jako dosud.Proto se navzájem povzbuzujte a buďte jeden druhému oporou, jak to již činíte.
Neste břemena jedni druhých – tak naplníte Kristův zákon.Berte na sebe břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův.
Celý Zákon je totiž obsažen v jediné větě: „Miluj svého bližního jako sám sebe.“Vždyť celý zákon je shrnut v jednom slově: Milovati budeš bližního svého jako sebe samého!
Bratrská láska ať zůstává. Nezapomínejte na pohostinnost – díky ní někteří nevědomky hostili anděly!Bratrská láska ať trvá; s láskou přijímejte i ty, kdo přicházejí odjinud – tak někteří, aniž to tušili, měli za hosty anděly.
Chovejte se k lidem přesně tak, jak chcete, aby se oni chovali k vám. Právě v tom spočívá Zákon i Proroci.Jak byste chtěli, aby lidé jednali s vámi, tak vy ve všem jednejte s nimi; v tom je celý Zákon i Proroci.
Nikdy se nedejte vést soupeřivostí nebo ješitností, ale raději žijte v pokoře: važte si druhých víc než sebe.V ničem se nedejte ovládat ctižádostí ani ješitností, nýbrž v pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe.
Ale každý se snažme vyhovět bližnímu. Usilujme o prospěch a posílení druhých.Každý z nás ať vychází vstříc bližnímu, aby to bylo k dobru společného růstu.
Dokud je čas, prokazujme dobro všem, a zvláště členům rodiny víry.A tak dokud je čas, čiňme dobře všem, nejvíce však těm, kteří patří do rodiny víry.
Přestaňme proto soudit jedni druhé. Raději posuďte, jak bratra ničím neurazit a nepohoršit.Nesuďme už tedy jeden druhého, ale raději posuďte, jak jednat, abyste nekladli bratru do cesty kámen úrazu a nepůsobili pohoršení.
Buďte mezi sebou snášenliví, a má-li někdo k někomu výhrady, odpouštějte si navzájem. Tak jako Pán odpustil vám, odpouštějte i vy.Snášejte se navzájem a odpouštějte si, má-li kdo něco proti druhému. Jako Pán odpustil vám, odpouštějte i vy.
Jednat dobře se naučte! Prosazujte spravedlnost, podpořte utlačovaného, zjednejte sirotkovi právo a zastaňte se vdov!Učte se činit dobro. Hledejte právo, zakročte proti násilníku, dopomozte k právu sirotkovi, ujímejte se pře vdovy.
Dávám vám nové přikázání: Milujte jedni druhé. Milujte jedni druhé, jako jsem já miloval vás.Nové přikázání vám dávám, abyste se navzájem milovali; jako já jsem miloval vás, i vy se milujte navzájem.
Láska bližnímu nikdy neublíží – proto je naplněním Zákona láska.Láska neudělá bližnímu nic zlého. Je tedy láska naplněním zákona.
Chceš-li však někoho soudit, člověče, věz, že sám nemáš výmluvu, ať jsi kdokoli. Tím, že soudíš druhého, odsuzuješ sám sebe – vždyť sám děláš to, co soudíš!Proto nemáš nic na svou omluvu, když vynášíš soud, ať jsi kdokoli. Tím, že soudíš druhého, odsuzuješ sám sebe. Neboť soudíš, ale činíš totéž.
Především si ale zachovejte vzájemnou lásku, vždyť „láska přikryje množství hříchů.“Především mějte vytrvalou lásku jedni k druhým; vždyť láska přikryje množství hříchů.
Kéž Pán bohatě rozhojní vaši lásku k sobě navzájem i ke všem lidem stejně jako naši lásku k vám.Nechť Pán dá bohatě růst vaší vzájemné lásce i lásce ke všem, tak jako i my vás milujeme.
Milujte se navzájem bratrskou láskou, projevujte si navzájem uctivost.Milujte se navzájem bratrskou láskou, v úctě dávejte přednost jeden druhému.
Vždyť přikázání „Necizolož, nezabíjej, nekraď, nezáviď“ a všechna ostatní jsou shrnuta ve větě: „Miluj svého bližního jako sám sebe.“Vždyť přikázání ‚nezcizoložíš, nezabiješ, nepokradeš, nepožádáš‘ a kterákoli jiná jsou shrnuta v tomto slovu: ‚Milovati budeš bližního svého jako sebe samého.‘
Kdo není oddaný svému příteli, úctu k Všemohoucímu opouští.Kdo své milosrdenství bližnímu odepírá, ten opouští bázeň Všemocného.
To je to poselství, které jste slyšeli od počátku: Milujme jedni druhé.Neboť to je zvěst, kterou jste slyšeli od počátku: abychom se navzájem milovali.
Někdo si cení jednoho dne nad jiné, pro někoho je den jako den. Každý ať je přesvědčen o vlastním názoru.Někdo rozlišuje dny, jinému je den jako den. Každý nechť má jistotu svého přesvědčení.
Čistá a ryzí zbožnost před Bohem a Otcem je toto: pomáhat sirotkům a vdovám v jejich nouzi a chránit se před špínou světa.Pravá a čistá zbožnost před Bohem a Otcem znamená pamatovat na vdovy a sirotky v jejich soužení a chránit se před poskvrnou světa.

Takto promlouval Hospodin zástupů: ‚Prosazujte opravdové právo a jedni druhým projevujte soucit a laskavost. Neutlačujte vdovy a sirotky, přistěhovalce ani chudáky a nevymýšlejte, jak jedni druhým ublížit.‘Toto praví Hospodin zástupů: Vynášejte pravdivé rozsudky a ať každý prokazuje svému bratru milosrdenství a slitování. Neutiskujte vdovu a sirotka, bezdomovce a trpícího, nikdo ať ve svém srdci nezamýšlí proti bratru nic zlého.
Pokračovat ve čtení...

Biblický verš dne

Teď tě poučím, ukážu ti cestu, po níž jít;
radu ti poskytnu, zrak k tobě obrátím.

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Denní oznámeníE-mailFacebookAndroid-appNa vašem webu

Darujte

Darem podpořte DailyVerses.net:
Darujte

Biblický verš dne

Teď tě poučím, ukážu ti cestu, po níž jít; radu ti poskytnu, zrak k tobě obrátím.

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!