DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Biblické verše na téma ochrana

«Oblečte plnou Boží zbroj, abyste mohli odolat ďáblovým svodům. Efezským 6:11»
Oblečte plnou Boží zbroj, abyste mohli odolat ďáblovým svodům.Gebruik Gods wapens, en verdedig je daarmee tegen de slechte bedoelingen van de duivel.
Tys má skrýše, ty mě chráníš před soužením, nad tím, že jsem vyvázl, zaplesá všechno kolem. -Sela-Heer, u beschermt me, u bevrijdt me. Daarom zing ik en juich ik.
Bůh je naše útočiště, naše síla, pomoc v soužení vždy velmi osvědčená.Bij God zijn wij veilig. Hij helpt ons als we in nood zijn.
Buďte rozhodní a udatní, nebojte se a nemějte z nich strach, neboť sám Hospodin, tvůj Bůh, jde s tebou, nenechá tě klesnout a neopustí tě.Wees sterk en dapper. Jullie hoeven echt niet bang voor hen te zijn. Want de Heer, jullie God, zal jullie helpen. Hij blijft steeds bij jullie, hij zal jullie niet in de steek laten.
Proto smíme říkat s důvěrou: ‚Pán při mně stojí, nebudu se bát. Co mi může udělat člověk?‘We kunnen dus vol vertrouwen zeggen: «De Heer zal mij helpen. Daarom ben ik niet bang. Mensen kunnen me geen kwaad doen.»
Žádná zbraň vyrobená proti tobě se nesetká se zdarem, každý jazyk, jenž proti tobě povstane na soudu, usvědčíš ze svévole. Toto je dědictví Hospodinových služebníků, jejich spravedlnost je ode mne, je výrok Hospodinův.Geen enkel wapen zal jou raken. En iedereen die jou aanklaagt, zal zelf gestraft worden. Jeruzalem, jij bent de stad van mijn dienaren. De stad waar ze goed en eerlijk met elkaar zullen leven. Jij bent de stad die ik hun beloofd heb.
Podal jsi mi štít své spásy, tvoje pravice mě podepírá, tvá mírnost mé síly rozmnožila. Dals volnost mým krokům, nohy se mi nepodvrtnou.Heer, u hebt mij beschermd en gered. U steunde mij met uw sterke handen. U was bij me, en dat gaf me kracht. U maakte voor mij de weg vrij, zo kon ik verdergaan.
Ochraňuj mě, Bože, utíkám se k tobě!Bescherm mij, God, bij u ben ik veilig.
Hospodin bude bojovat za vás a vy budete mlčky přihlížet.En jullie hoeven zelf niets te doen, want de Heer zal voor jullie vechten.
Hospodin je při mně, nebojím se. Co by mi mohl udělat člověk?De Heer is bij mij, daarom ben ik niet bang. Mensen kunnen me geen kwaad doen.
Tys má skrýš a štít můj, čekám na tvé slovo.Bij u ben ik veilig, u beschermt me. Ik hoop dat u doet wat u beloofd hebt.
Všecko mohu v Kristu, který mi dává sílu.Ik kan alles verdragen, omdat de Heer mij kracht geeft.
Já sám až do vašeho stáří, až do šedin vás budu nosit. Já jsem vás učinil a já vás ponesu, budu vás nosit a zachráním.En dat zal ik blijven doen, totdat jullie oud en grijs zijn. Ik blijf steeds dezelfde. Wat ik gedaan heb, dat zal ik blijven doen. Ik zal jullie steunen en redden.
S Bohem, jehož cesta je tak dokonalá! To, co řekne Hospodin, je protříbené. On je štítem všech, kteří se k němu utíkají.Alles wat de Heer doet, is goed. Alles wat God zegt, is volmaakt. Hij beschermt mensen die hem om hulp vragen.
Já však budu zpívat o tvé síle, nad tvým milosrdenstvím hned zrána budu plesat. Vždyť ses mi stal nedobytným hradem, útočištěm v den soužení mého.Maar ik, ik zal zingen over uw macht. Elke ochtend zal ik juichen over uw trouw. Want u beschermt mij tegen gevaar, bij u ben ik veilig.
Především střez a chraň své srdce, vždyť z něho vychází život.Denk altijd goed na voordat je iets zegt. Dat is het belangrijkste in je leven.
Ze všech stran jsi mi však, Hospodine, štítem, tys má sláva, ty mi zvedáš hlavu.Maar u beschermt mij, Heer. U geeft mij kracht, u laat me overwinnen.
Co k tomu dodat? Je-li Bůh s námi, kdo proti nám?Wat moet ik hier verder nog over zeggen? God houdt van ons. Voor wie zouden wij dan nog bang moeten zijn?
Hospodina stále před oči si stavím, je mi po pravici, nic mnou neotřese.Steeds denk ik aan u, Heer. U bent altijd bij me, er kan met mij niets ergs gebeuren.
Lépe utíkat se k Hospodinu, než doufat v člověka.Je kunt beter hulp zoeken bij de Heer dan vertrouwen op mensen.
Všechna Boží řeč je protříbená, on je štítem těch, kteří se k němu utíkají.God, u beschermt iedereen die u om hulp vraagt. Alles wat u zegt, is waar.
Pevná věž je Hospodinovo jméno, k němu se uteče spravedlivý jak do hradu.Goede mensen zijn veilig bij de Heer, net zo veilig als in een stad met een sterke toren.
Či myslíš, že bych nemohl poprosit svého Otce, a poslal by mi ihned víc než dvanáct legií andělů?Je weet toch dat ik mijn Vader om hulp kan vragen? Dan zou hij mij meteen een enorm leger van engelen sturen.
Přikryje tě svými perutěmi, pod jeho křídly máš útočiště; pavézou a krytem je ti jeho věrnost.De Heer beschermt je, zoals een vogel haar jongen beschermt onder haar vleugels. De Heer is trouw. Hij is zo sterk als een schild, hij houdt elke aanval tegen.
Kdo je Bůh krom Hospodina, kdo je skála, ne-li Bůh náš!Er is geen andere God dan de Heer. Alleen bij hem ben ik veilig.

Učte se činit dobro. Hledejte právo, zakročte proti násilníku, dopomozte k právu sirotkovi, ujímejte se pře vdovy.Leer hoe je goed moet doen, en zorg dat er eerlijk rechtgesproken wordt. Geef slechte leiders geen kans. Help weduwen, en bescherm kinderen zonder vader.
Předešlý12Následující

Biblický verš dne

Bůh je naše útočiště, naše síla, pomoc v soužení vždy velmi osvědčená.

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!