DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Biblické verše na téma ochrana

«Oblečte plnou Boží zbroj, abyste mohli odolat ďáblovým svodům. Efezským 6:11»
Oblečte plnou Boží zbroj, abyste mohli odolat ďáblovým svodům.Oblečte si celou Boží zbroj, abyste se mohli postavit ďáblovým úkladům.
Tys má skrýše, ty mě chráníš před soužením, nad tím, že jsem vyvázl, zaplesá všechno kolem. -Sela-Ty jsi má skrýše, před úzkostí mě chráníš, vítězným jásotem mě obklopíš! séla
Bůh je naše útočiště, naše síla, pomoc v soužení vždy velmi osvědčená.Bůh je naše útočiště i síla, pomoc v úzkostech stále přítomná.
Buďte rozhodní a udatní, nebojte se a nemějte z nich strach, neboť sám Hospodin, tvůj Bůh, jde s tebou, nenechá tě klesnout a neopustí tě.Buďte silní a stateční, nebojte se jich ani nelekejte. Sám Hospodin, váš Bůh, jde přece s vámi; on vás neopustí ani nenechá!
Proto smíme říkat s důvěrou: ‚Pán při mně stojí, nebudu se bát. Co mi může udělat člověk?‘Takže můžeme vyznat s důvěrou: „Hospodin je můj zastánce, nebudu se bát. Co by mi mohl člověk udělat?“
Žádná zbraň vyrobená proti tobě se nesetká se zdarem, každý jazyk, jenž proti tobě povstane na soudu, usvědčíš ze svévole. Toto je dědictví Hospodinových služebníků, jejich spravedlnost je ode mne, je výrok Hospodinův.Žádná zbraň chystaná na tebe se nezdaří a každý jazyk, jenž tě obviňuje, usvědčíš. Toto je dědictví služebníků Hospodinových a vítězství, jež jim zajistím, praví Hospodin.
Podal jsi mi štít své spásy, tvoje pravice mě podepírá, tvá mírnost mé síly rozmnožila. Dals volnost mým krokům, nohy se mi nepodvrtnou.Podal jsi mi štít své spásy, podepřel jsi mě svou pravicí, sklonil ses, abys mě povýšil! Daroval jsi mým krokům volnost, mé nohy nesklouznou.
Ochraňuj mě, Bože, utíkám se k tobě!Bože, ochraňuj mě, na tebe spoléhám.
Hospodin bude bojovat za vás a vy budete mlčky přihlížet.Hospodin bude bojovat za vás a vy budete mlčet.
Hospodin je při mně, nebojím se. Co by mi mohl udělat člověk?Hospodin je se mnou, nebudu se bát, co by mi mohl člověk udělat!
Tys má skrýš a štít můj, čekám na tvé slovo.Ty jsi má skrýše a můj štít, tvé slovo je mou nadějí.
Všecko mohu v Kristu, který mi dává sílu.Všechno mohu v Kristu, který mě posiluje.
Já sám až do vašeho stáří, až do šedin vás budu nosit. Já jsem vás učinil a já vás ponesu, budu vás nosit a zachráním.Až do stáří, až do šedin já sám, to já vás podpořím; já jsem vás učinil a já vás nosím, já vás podpořím a zachráním.
S Bohem, jehož cesta je tak dokonalá! To, co řekne Hospodin, je protříbené. On je štítem všech, kteří se k němu utíkají.Jak dokonalá je cesta Boží, jak ryzí je, co praví Hospodin – on je štít všech, kdo v něho doufají!
Já však budu zpívat o tvé síle, nad tvým milosrdenstvím hned zrána budu plesat. Vždyť ses mi stal nedobytným hradem, útočištěm v den soužení mého.Já ale budu o tvé síle zpívat, tvou lásku chci opěvovat od rána. Vždyť ty ses stal mou pevností, mým útočištěm v den soužení.
Především střez a chraň své srdce, vždyť z něho vychází život.Především dobře chraň své srdce – právě z něj všechen život vychází.
Ze všech stran jsi mi však, Hospodine, štítem, tys má sláva, ty mi zvedáš hlavu.Ty však, Hospodine, jsi okolo mě štít, ty, Slávo má, mou hlavu povznášíš.
Co k tomu dodat? Je-li Bůh s námi, kdo proti nám?Co na to řekneme? Když je Bůh s námi, kdo proti nám!?
Hospodina stále před oči si stavím, je mi po pravici, nic mnou neotřese.Hospodina vidím před sebou napořád, je po mé pravici, nezakolísám.
Lépe utíkat se k Hospodinu, než doufat v člověka.Lepší je doufat v Hospodina, než spoléhat na člověka.
Všechna Boží řeč je protříbená, on je štítem těch, kteří se k němu utíkají.Veškerá Boží řeč je ryzí, on je štít těch, kdo v něho doufají.
Pevná věž je Hospodinovo jméno, k němu se uteče spravedlivý jak do hradu.Hospodinovo jméno je pevnou věží; spravedlivý se uchýlí do jeho bezpečí.
Či myslíš, že bych nemohl poprosit svého Otce, a poslal by mi ihned víc než dvanáct legií andělů?Myslíš, že nemohu požádat svého Otce, aby mi hned dal aspoň dvanáct legií andělů?
Přikryje tě svými perutěmi, pod jeho křídly máš útočiště; pavézou a krytem je ti jeho věrnost.Přikryje tě svými perutěmi, pod jeho křídly najdeš bezpečí, štít jeho věrnosti tě obklopí!
Kdo je Bůh krom Hospodina, kdo je skála, ne-li Bůh náš!Kdo by byl Bohem kromě Hospodina? Kdo by byl skalou, ne-li náš Bůh?

Učte se činit dobro. Hledejte právo, zakročte proti násilníku, dopomozte k právu sirotkovi, ujímejte se pře vdovy.Jednat dobře se naučte! Prosazujte spravedlnost, podpořte utlačovaného, zjednejte sirotkovi právo a zastaňte se vdov!
Předešlý12Následující

Biblický verš dne

V nikom jiném není spásy; není pod nebem jiného jména, zjeveného lidem, jímž bychom mohli být spaseni.

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!