DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Biblické verše na téma bezpečí

«Kdo v úkrytu Nejvyššího bydlí, přečká noc ve stínu Všemocného. Říkám o… Žalm 91:1-2»
Ale Pán je věrný; on vás posílí a ochrání od zlého.Pán je však věrný – on vás posílí a ochrání od zlého.
Hospodin je světlo mé a moje spása, koho bych se bál? Hospodin je záštita mého života, z koho bych měl strach?Hospodin je mé světlo a má spása, koho bych se měl bát? Hospodin je síla mého života, z koho bych měl mít strach?
Kdo v úkrytu Nejvyššího bydlí, přečká noc ve stínu Všemocného. Říkám o Hospodinu: „Mé útočiště, má pevná tvrz je můj Bůh, v nějž doufám.“Ve skrýši Nejvyššího kdo přebývá, ve stínu Všemohoucího bude spočívat. Hospodinu řeknu: „Jsi mé útočiště, můj hrad, můj Bůh, na něhož spoléhám!“
Bůh je naše útočiště, naše síla, pomoc v soužení vždy velmi osvědčená.Bůh je naše útočiště i síla, pomoc v úzkostech stále přítomná.
Tys má skrýše, ty mě chráníš před soužením, nad tím, že jsem vyvázl, zaplesá všechno kolem. -Sela-Ty jsi má skrýše, před úzkostí mě chráníš, vítězným jásotem mě obklopíš! séla
Pokojně uléhám, pokojně spím, neboť ty sám, Hospodine, v bezpečí mi dáváš bydlet.Pokojně uléhám, pokojně spím – ty sám, Hospodine, mě chráníš v bezpečí.
Hospodin je dobrý, je záštitou v den soužení, zná se k těm, kteří se k němu utíkají.Hospodin je dobrý, útočištěm je v den soužení, zná se k těm, kdo v něj doufají.
Na Hospodina slož svoji starost, postará se o tebe a nedopustí, aby se kdy spravedlivý zhroutil.Své břímě uval na Hospodina, on se o tebe postará; on přece nikdy nenechá poctivé padnout do bláta.
Chytrý vidí nebezpečí a skryje se, prostoduší jdou dál a doplatí na to.Rozvážný vidí hrozbu a vyhne se jí, prosťáčci však jdou dál, až na to doplatí.
Přikryje tě svými perutěmi, pod jeho křídly máš útočiště; pavézou a krytem je ti jeho věrnost.Přikryje tě svými perutěmi, pod jeho křídly najdeš bezpečí, štít jeho věrnosti tě obklopí!
Stvoření opírající se o tebe chráníš pokojem, pokojem, neboť v tebe doufá.Člověka s pevným postojem chráníš dokonalým pokojem, vždyť spoléhá se na tebe.
Neprosím, abys je vzal ze světa, ale abys je zachoval od zlého.Neprosím, abys je vzal ze světa, ale abys je uchránil před zlým.
Hospodin za mě dokončí zápas. Hospodine, tvoje milosrdenství je věčné, neopouštěj dílo vlastních rukou!Hospodin dokoná se mnou své záměry; tvá láska, Hospodine, trvá navěky – neopouštěj prosím dílo rukou svých!
Kdo žije bezúhonně, žije bezpečně, kdežto kdo chodí křivolakými cestami, bude odhalen.Kdo žije poctivě, v bezpečí žít bude, kdo pokřivil svou cestu, bude odhalen.
Nespěme tedy jako ostatní, nýbrž bděme a buďme střízliví.Nespěme tedy jako ostatní, ale bděme a buďme střízliví.
Lépe utíkat se k Hospodinu, než doufat v člověka.Lepší je doufat v Hospodina, než spoléhat na člověka.
Občerstvím duši znavenou a každou duši tesknící ukojím.Ano, občerstvím duši znavených a duši chřadnoucích nasytím.
Pevná věž je Hospodinovo jméno, k němu se uteče spravedlivý jak do hradu.Hospodinovo jméno je pevnou věží; spravedlivý se uchýlí do jeho bezpečí.
Jen on je má skála, má spása, můj nedobytný hrad, mnou nikdy nic neotřese.Jen on je má skála, moje spása, nepadnu nikdy, on je můj pevný hrad!
Doufej v Hospodina, konej dobro, v zemi přebývej a zachovávej věrnost.Spoléhej na Hospodina, konej dobro, obývej zemi a žij v bezpečí.
Podřiďte se tedy Bohu. Vzepřete se ďáblu a uteče od vás, přibližte se k Bohu a přiblíží se k vám.Poddejte se tedy Bohu. Vzepřete se ďáblu a uteče od vás.
Hospodin je zdeptanému nedobytným hradem, v dobách soužení je hradem nedobytným.Hospodin je útočištěm utlačených, útočištěm je v dobách soužení.
Ustavuji s vámi svou smlouvu. Už nebude vyhlazeno všechno tvorstvo vodami potopy a nedojde již k potopě, která by zahladila zemi.Uzavírám s vámi tuto smlouvu: Veškeré tvorstvo už nikdy nebude vyhubeno záplavou vody. Už nikdy nenastane potopa, jež by zničila zemi.
Prozpěvujte Bohu, pějte žalmy jeho jménu, upravujte cestu tomu, který jede pustinami. Hospodin je jeho jméno, jásotem ho oslavujte. Otec sirotků, obhájce vdov je Bůh v obydlí svém svatém.Zpívejte Bohu, jeho jménu hrajte, Jezdci na oblacích cestu připravte – Hospodin je jeho jméno, před ním jásejte! Ochránce vdov, otec sirotků je Bůh ve svém svatém příbytku.
Uzdrav mě, Hospodine, a budu zdráv, spas mě a budu spasen, neboť ty jsi můj chvalozpěv.Uzdrav mě, Hospodine, a budu zdráv, zachraň mě, a budu zachráněn – má chvála patří tobě!

Proto vezměte na sebe plnou Boží zbroj, abyste se mohli v den zlý postavit na odpor, všechno překonat a obstát.Vezměte si celou Boží zbroj, abyste ve zlý den mohli odolat, všechno splnit a zůstat stát.
Předešlý12Následující

Biblický verš dne

Řekl jim: „Pojďte za mnou a učiním z vás rybáře lidí.“

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!