DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Biblické verše na téma pokoj

«Hospodin tě požehná a ochrání tě, Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář… Numeri 6:24-26»
Hospodin tě požehná a ochrání tě, Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář a bude ti milostiv, Hospodin obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem.Ať ti Hospodin žehná a chrání tě! Ať Hospodin nad tebou rozjasní svou tvář a daruje ti přízeň! Ať Hospodin k tobě obrátí svou tvář a obdaří tě pokojem!
To jsem vám pověděl, abyste nalezli ve mně pokoj. Ve světě máte soužení. Ale vzchopte se, já jsem přemohl svět.Toto vše jsem vám pověděl, abyste ve mně nalezli pokoj. Na světě zakoušíte soužení, ale buďte stateční – já jsem přemohl svět.
Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne jako dává svět, já vám dávám. Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí!Odkazuji vám pokoj, svůj pokoj vám dávám; já dávám jinak, než jak dává svět. Nermuťte se v srdcích a nemějte strach.
Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu. A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši.O nic nemějte starost, ale za všechno se modlete. O své potřeby proste s vděčností Boha, a Boží pokoj přesahující všechno chápání bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši.
Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni syny Božími.Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť budou nazváni Božími dětmi.
Chceš-li milovat život a vidět dobré dny, zdržuj jazyk od zlého a rty od lstivých slov, odvrať se od zlého a čiň dobré, hledej pokoj a usiluj o něj.Vždyť: „Chce někdo prožít šťastný život, chce někdo okusit dobré dny? Takový ať chrání svůj jazyk před zlem, v jeho ústech ať není žádná lest. Ať odmítá zlo a koná dobro, usiluje o pokoj a nechá se jím vést.“
Sám Pán pokoje ať vám uděluje pokoj vždycky a ve všem. Pán se všemi vámi.Kéž vám sám Pán pokoje vždy a ve všem daruje pokoj. Pán s vámi všemi.
Pokojně uléhám, pokojně spím, neboť ty sám, Hospodine, v bezpečí mi dáváš bydlet.Pokojně uléhám, pokojně spím – ty sám, Hospodine, mě chráníš v bezpečí.
Stvoření opírající se o tebe chráníš pokojem, pokojem, neboť v tebe doufá.Člověka s pevným postojem chráníš dokonalým pokojem, vždyť spoléhá se na tebe.
A ve vašem srdci ať vládne pokoj Kristův, k němuž jste byli povoláni v jedno společné tělo. A buďte vděčni.Ve vašich srdcích ať vládne Kristův pokoj – právě k němu jste byli povoláni v jednom těle. Buďte vděční.
Snášejte se navzájem a odpouštějte si, má-li kdo něco proti druhému. Jako Pán odpustil vám, odpouštějte i vy.Buďte mezi sebou snášenliví, a má-li někdo k někomu výhrady, odpouštějte si navzájem. Tak jako Pán odpustil vám, odpouštějte i vy.
Milosrdenství, pokoj a láska ať se vám rozhojní!Milosrdenství vám a pokoj i láska v hojnosti.
Lepší je shovívavý než bohatýr, a kdo ovládá sebe, je nad dobyvatele města.Je lepší být trpělivý než velký silák, je lepší se ovládat než města dobývat.
Ovoce spravedlnosti sklidí u Boha ti, kdo rozsévají pokoj.Ti, kdo rozsévají pokoj, sklidí ovoce spravedlnosti.
Vyhýbej se zlu a konej dobro, vyhledávej pokoj a usiluj o něj.Odmítej zlo a konej dobro, usiluj o pokoj a nechej se jím vést.
Usilujte o pokoj se všemi a o svatost, bez níž nikdo nespatří Pána.Usilujte o pokoj se všemi lidmi a o svatost, bez níž nikdo neuvidí Pána.
A usilovně hleďte zachovat jednotu Ducha, spojeni svazkem pokoje.A usilujte zachovávat jednotu Ducha, spojeni poutem pokoje.
Hojný pokoj mají ti, kdo milují tvůj Zákon, o nic neklopýtnou.Kdo milují tvůj Zákon, mají hojný mír, žádné překážky je nesrazí!
Čemu jste se u mne naučili, co jste přijali a uslyšeli i spatřili, to čiňte. A Bůh pokoje bude s vámi.Čemu jste se naučili a přijali, co jste slyšeli a viděli na mně, to dělejte a Bůh pokoje bude s vámi.
Moudrost shůry je především čistá, dále mírumilovná, ohleduplná, ochotná dát se přesvědčit, plná slitování a dobrého ovoce, bez předsudků a bez přetvářky.Moudrost, která je shůry, je ale především čistá, dále pokojná, vlídná, povolná, plná milosrdenství a dobrého ovoce, nestranná a nepokrytecká.
Dost už! Uznejte, že já jsem Bůh. Budu vyvyšován mezi pronárody, vyvyšován v zemi.Přestaňte! Vězte, že já jsem Bůh, svrchovaný jsem mezi národy, svrchovaný jsem na zemi!
Jak líbezné je, když po horách jdou nohy toho, jenž poselství nese a ohlašuje pokoj, jenž nese dobré poselství a ohlašuje spásu, jenž Sijónu hlásá: „Tvůj Bůh kraluje!“Jak krásné jsou na horách nohy posla dobrých zpráv, toho, kdo pokoj zvěstuje, kdo nese dobrou zvěst, toho, kdo spásu ohlašuje, kdo říká Sionu: „Tvůj Bůh kraluje!“
Dát se vést sobectvím znamená smrt, dát se vést Duchem je život a pokoj.Tělesné smýšlení vede ke smrti, ale smýšlení Ducha k životu a pokoji.
Je ctí pro muže upustit od sporu, kdejaký pošetilec jej však rozpoutává.Upustit od sporu je člověku ke cti, rozčilovat se umí každý hňup.
Přísná výchova se ovšem v tu chvíli nikdy nezdá příjemná, nýbrž krušná, později však přináší ovoce pokoje a spravedlnost těm, kdo jí prošli.Výchova se v dané chvíli nikdy nezdá příjemná, ale krušná, později však těm, kdo jí prošli, přináší ovoce spravedlnosti a pokoje.

Hospodin dává svému lidu sílu, Hospodin žehná svůj lid pokojem.Hospodin dává svému lidu sílu, Hospodin svému lidu žehná pokojem.
Předešlý12Následující

Biblický verš dne

V nikom jiném není spásy; není pod nebem jiného jména, zjeveného lidem, jímž bychom mohli být spaseni.

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!