DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Biblické verše na téma moudrost

«Dávejte si dobrý pozor na to, jak žijete, abyste si nepočínali jako… Efezským 5:15-16»
Neboť moudrost dává Hospodin, poznání i rozumnost pochází z jeho úst.Jen Hospodin přece dává moudrost, poznání a rozumnost pramení z jeho úst.
Dávejte si dobrý pozor na to, jak žijete, abyste si nepočínali jako nemoudří, ale jako moudří; nepromarněte tento čas, neboť nastaly dny zlé.Pečlivě dbejte na to, jak žijete: nechovejte se jako hlupáci, ale jako moudří lidé. Využívejte svěřený čas, protože doba je zlá.
Má-li kdo z vás nedostatek moudrosti, ať prosí Boha, který dává všem bez výhrad a bez výčitek, a bude mu dána.Schází-li někomu z vás moudrost, ať žádá Boha, a ten mu ji dá – je přece štědrý ke všem a bez výhrad!
Moudrost shůry je především čistá, dále mírumilovná, ohleduplná, ochotná dát se přesvědčit, plná slitování a dobrého ovoce, bez předsudků a bez přetvářky.Moudrost, která je shůry, je ale především čistá, dále pokojná, vlídná, povolná, plná milosrdenství a dobrého ovoce, nestranná a nepokrytecká.
Získat moudrost je lepší než ryzí zlato a získat rozumnost je výbornější než stříbro.Získat moudrost je nad ryzí zlato, nad stříbro nejčistší je získat rozumnost.
Neříkej: „Čím to je, že dny dřívější byly lepší než tyto?“ To není moudré, ptáš-li se na to.Neříkej: Kde jsou ty staré dobré časy? Takové otázky není moudré klást.
Jednejte moudře ve styku s okolním světem a využijte čas vám svěřený. Vaše slovo ať je vždy laskavé a určité; ať víte, jak ke komu promluvit.K těm, kdo k vám nepatří, se chovejte moudře; využívejte svěřený čas. Vaše slova ať jsou vždy vlídná a ochucená solí, ať víte, jak máte mluvit s každým člověkem.
Ze zpupnosti vzniká jen hádka, kdežto u těch, kdo si dají poradit, je moudrost.Pýcha vede jen ke sporům, moudří však dají na radu.
Kdo získal rozum, má rád svůj život, kdo dbá na rozumnost, najde dobro.Kdo se má rád, snaží se získat rozum, kdo rozvahy se drží, štěstí dosáhne.
Ať nikdo sám sebe neklame. Domnívá-li se někdo z vás, že je v tomto světě moudrý, ať se stane bláznem, aby se stal opravdu moudrým.Ať se nikdo neplete: kdo z vás si myslí, že je na tomto světě moudrý, ať se raději stane bláznem. Pak teprve bude moudrý.
Kdo hlídá svá ústa, střeží svůj život, kdo se pošklebuje, toho stihne zkáza.Kdo hlídá svoje ústa, svou duši opatruje, na povídavé rty přijde záhuba.
Kdo je mezi vámi moudrý a rozumný? Ať ukáže své skutky dobrým způsobem života, v tichosti, kterou dává moudrost.Kdo je mezi vámi moudrý a rozumný? Ať to prokáže svými skutky – ušlechtilým životem ve vlídné moudrosti.
A tak každý, kdo slyší tato má slova a plní je, bude podoben rozvážnému muži, který postavil svůj dům na skále.Každý, kdo slyší tato má slova a plní je, bude podobný moudrému muži, který postavil svůj dům na skále.
Nauč nás počítat naše dny, ať získáme moudrost srdce.Nauč nás počítat naše dny, abychom v srdci zmoudřeli!
Za zpupností přichází hanba, kdežto s umírněnými je moudrost.Pýchu následuje ostuda, moudrost je tam, kde pokora.
Vždyť ten, kdo mě nalézá, nalezl život a došel u Hospodina zalíbení.Kdo mě nalezl, nalezl život, Hospodinovou přízní se nechal zahrnout.
Mé úmysly nejsou úmysly vaše a vaše cesty nejsou cesty moje, je výrok Hospodinův.Mé smýšlení není vaším smýšlením a vaše cesty nejsou mými cestami, praví Hospodin.
Hlupák si nelibuje v rozumnosti, nýbrž v obnažování svého srdce.Tupec nijak nestojí o rozumnost – chce jen vyklopit, co má na srdci.
Bázeň před Hospodinem napomíná k moudrosti, slávu předchází pokora.Školou moudrosti je úcta k Hospodinu; slávu předchází pokora.
Kdo je moudrého srdce, přijímá příkazy, kdežto kdo je pošetilých rtů, ten padne.Moudré srdce přijímá přikázání, žvanivý hlupák špatně dopadne.
Také toto pochází od Hospodina zástupů. Podivuhodný je ve svém úradku, veliký ve své pohotové pomoci.Od Hospodina zástupů to všechno pochází – jak podivuhodné jsou jeho záměry, jak velkolepý je v moudrosti!
Tobě, Bože otců mých, chci vzdávat čest a chválu, neboť jsi mi dal moudrost a bohatýrskou sílu. Oznámils mi nyní, oč jsme tě prosili, oznámil jsi nám královu záležitost.Chválím tě a oslavuji, Bože otců mých – moudrost a sílu dal jsi mi! Oznámil jsi mi, zač jsme tě prosili, oznámil jsi nám sen královský!
Shovívavý oplývá rozumností, kdežto ukvapený vystavuje na odiv pošetilost.Trpělivý člověk oplývá rozumností, ten, kdo je ukvapený, dělá hlouposti.
I pošetilec, když mlčí, může být pokládán za moudrého, nechá-li rty zavřené, za rozumného.I hlupák, mlčí-li, za moudrého je brán, rozumně vypadají ústa zavřená.
Cožpak nevíš? Cožpak jsi neslyšel? Hospodin, Bůh věčný, stvořitel končin země, není zemdlený, není znavený, jeho rozumnost vystihnout nelze.Copak to nevíš? Copak neslyšíš? Hospodin, Bůh věčnosti, jenž stvořil zemské končiny, není unaven ani vyčerpán – jeho moudrost je nezměrná!

Prosím, aby vám Bůh našeho Pána Ježíše Krista, Otec slávy, dal ducha moudrosti a zjevení, abyste ho poznali.Kéž vám Bůh našeho Pána Ježíše Krista, Otec slávy, dá ducha moudrosti a zjevení, abyste ho znali.
Předešlý123Následující

Biblický verš dne

Především však mějte lásku, která všechno spojuje k dokonalosti.

Náhodný Biblický verš

Cožpak může zapomenout žena na své pacholátko,
neslitovat se nad synem vlastního života?
I kdyby některé zapomněly,
já na tebe nezapomenu. Hle, vyryl jsem si tě do dlaní,
tvé hradby mám před sebou stále.
Náhodný verš!Náhodný verš s obrázkem

Darujte

Darem podpořte DailyVerses.net:
Darujte

Biblický verš dne

Především však mějte lásku, která všechno spojuje k dokonalosti.

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!