DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Biblické verše na téma peníze

«Jmění snadno nabyté se zmenšuje, kdežto kdo shromažďuje vlastní prací, tomu přibývá. Přísloví 13:11»
Nedejte se vést láskou k penězům; buďte spokojeni s tím, co máte. Vždyť Bůh řekl: ‚Nikdy tě neopustím a nikdy se tě nezřeknu.‘Veďte nezištný život a buďte spokojeni s tím, co máte. Vždyť on řekl: „Nikdy tě neopustím a nikdy nenechám,“
Jmění snadno nabyté se zmenšuje, kdežto kdo shromažďuje vlastní prací, tomu přibývá.Rychle nabyté jmění se rychle rozuteče, kdo shromažďuje po hrstkách, zbohatne.
Kdo chce být bohatý, upadá do osidel pokušení a do mnoha nerozumných a škodlivých tužeb, které strhují lidi do zkázy a záhuby.Ti, kdo touží zbohatnout, upadají do pasti pokušení a do mnoha pošetilých a škodlivých tužeb stahujících lidi do zkázy a záhuby.
Neštvi se za bohatstvím, z vlastního rozumu toho zanech.Nenič se honbou za bohatstvím, měj rozum a rychle přestaň s tím.
Hospodinovo požehnání obohacuje a trápení s sebou nepřináší.Hospodinovo požehnání obohacuje bez veškerého trápení.
Kdo miluje peníze, peněz se nenasytí, kdo miluje hojnost, nemá nikdy dosti. Také to je pomíjivost.Kdo miluje peníze, peněz se nenasytí; kdo miluje hojnost, nemá nikdy dost. I to je marnost.
Cti Hospodina ze svého majetku i prvotinami z celé své úrody!Uctívej Hospodina vším, co ti patří, tím nejlepším ze vší své úrody.
Je lépe mít málo a bát se Hospodina, než mít velký poklad a s ním neklid.Lepší je málo s úctou k Hospodinu než velké poklady s neklidem.
A řekl jim: „Mějte se na pozoru před každou chamtivostí, neboť i když člověk má nadbytek, není jeho život zajištěn tím, co má.“Tehdy všem řekl: „Dejte si pozor, varujte se veškeré chamtivosti! Život přece nespočívá v hromadění majetku.“
Neboť kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce.Vždyť tam, kde máš poklad, budeš mít i srdce.
Dávejte každému, co jste povinni: daň, komu daň; clo, komu clo; úctu, komu úctu; čest, komu čest.Každému dávejte, co jste povinni: komu daň, tomu daň, komu clo, tomu clo, komu vážnost, tomu vážnost, komu čest, tomu čest.
Získat moudrost je lepší než ryzí zlato a získat rozumnost je výbornější než stříbro.Získat moudrost je nad ryzí zlato, nad stříbro nejčistší je získat rozumnost.
Vždyť co jsem já a co je můj lid, že máme možnost takto přinášet dobrovolné dary? Od tebe pochází všechno. Dáváme ti, co jsme přijali z tvých rukou.Kdo jsem ale já a co je můj lid, abychom mohli přinést tak štědrý dar? To od tebe pochází všechno – to, co jsme dali, bylo z tvé ruky!
Těm, kteří jsou bohatí v tomto věku, přikazuj, ať nejsou pyšní a nedoufají v nejisté bohatství, nýbrž v Boha, který nás štědře opatřuje vším, co potřebujeme.Těm, kdo jsou v tomto světě bohatí, klaď na srdce, ať nejsou domýšliví. Ať nespoléhají na nejisté bohatství, ale na Boha, který nám dává hojnost všeho k užívání.
Jeho pán mu odpověděl: ‚Správně, služebníku dobrý a věrný, nad málem jsi byl věrný, ustanovím tě nad mnohým; vejdi a raduj se u svého pána.‘Jeho pán mu řekl: ‚Výborně, dobrý a věrný služebníku! Byl jsi věrný v mále, svěřím ti mnoho. Sdílej radost svého pána.‘
Vzdal ode mne šálení a lživé slovo, nedávej mi chudobu ani bohatství! Opatřuj mě chlebem podle mé potřeby.Klam a lživá slova ode mne vzdal, nedávej mi bohatství ani chudobu. Syť mě pokrmem tak, jak potřebuji.
Na člověku se žádá, aby byl milosrdný; chudák je na tom lépe než lhář.Po člověku se žádá, aby byl laskavý; lépe je být chudák nežli podvodník.
Lepší je to málo, co má spravedlivý, než bohatství mnoha svévolníků, neboť svévolníkům budou přeraženy paže, kdežto spravedlivé Hospodin vždy podepírá.Lepší je málo, co má spravedlivý, nežli bohatství spousty ničemů. Paže ničemů budou zpřelámány, spravedlivým je ale Hospodin podporou.
Jen letmo na ně pohlédneš, už není! Vždycky si opatří křídla, jak orel odlétne k nebi.Jen je zahlédneš, bohatství už tu není, roztáhne křídla jako orel, k nebi uletí!
Výborné jméno je nad hojné bohatství, lepší než stříbro a zlato je přízeň.Jméno je cennější než spousta peněz, nad stříbro a zlato je být oblíben.
Proto také platíte daň. Vládcové jsou v Boží službě, když se drží svých úkolů.Proto také platíte daně – vždyť jsou to Boží služebníci a pilně se věnují své práci.
Neprávem nabyté poklady neprospějí, kdežto spravedlnost vysvobodí od smrti.Nekalé poklady člověku neprospějí, poctivost zachraňuje před smrtí.
V den prchlivosti neprospěje majetek, kdežto spravedlnost vysvobodí od smrti.V soudný den majetek nijak neprospěje, poctivost ale zachraňuje před smrtí.
Kořenem všeho toho zla je láska k penězům. Z touhy po nich někteří lidé zbloudili z cesty víry a způsobili si mnoho trápení.Láska k penězům je totiž kořenem všeho zla; v honbě za nimi někteří zbloudili z cesty víry a sami si způsobili nesčetná muka.
Pevnou tvrzí je boháčovi jeho majetek, jeví se mu jako nedostupná hradba.Majetek bohatého je jeho pevnou tvrzí, nepřekonatelnou zdí je v jeho představách.

Veselím se z cesty tvých svědectví více než ze všeho jmění.Raduji se z cesty tvých svědectví jako z největšího bohatství.
Předešlý12Následující

Biblický verš dne

Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla.

Náhodný Biblický verš

Bůh naděje nechť vás naplní veškerou radostí a pokojem ve víře, aby se rozhojnila vaše naděje mocí Ducha svatého.Náhodný verš!Náhodný verš s obrázkem

Darujte

Darem podpořte DailyVerses.net:
Darujte

Biblický verš dne

Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla.

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!