DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Biblické verše na téma závislost na Bohu

«Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, držím tě za pravici, pravím ti: ‚Neboj… Izajáš 41:13»
Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, držím tě za pravici, pravím ti: ‚Neboj se, já jsem tvá pomoc.‘Neboť já Hospodin jsem tvůj Bůh, který tě bere za ruku a říká: „Neměj strach, já sám ti pomáhám!“
Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej. Poznávej ho na všech svých cestách, on sám napřímí tvé stezky.Celým svým srdcem důvěřuj Hospodinu, nespoléhej se na vlastní rozumnost. Na každém kroku snaž se jej poznávat, on sám tvé stezky urovná.
Člověk uvažuje v srdci o své cestě, ale jeho kroky řídí Hospodin.Člověk přemítá v srdci o své cestě, jeho kroky však řídí Hospodin.
Ač mé tělo i mé srdce chřadne, Bůh bude navěky skála mého srdce a můj podíl.I když mé tělo i srdce strádají, Bůh je má síla, můj podíl navěky!
Pozvedám své oči k horám: Odkud mi přijde pomoc? Pomoc mi přichází od Hospodina, on učinil nebesa i zemi.K horám své oči obracím – odkud se dočkám pomoci? Má pomoc od Hospodina přichází, jenž nebe i zemi učinil!
Člověk má v srdci mnoho plánů, ale úradek Hospodinův obstojí.Člověk má v srdci mnohé plány, stane se ale, co chce Hospodin.
Ne že bych si naříkal na nedostatek; naučil jsem se být spokojen s tím, co mám.Neříkám to proto, že bych trpěl nedostatkem; naučil jsem se totiž být za všech okolností spokojen.
Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce; neboť beze mne nemůžete činit nic.Já jsem vinná réva a vy ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese mnoho ovoce; beze mě nedokážete nic.
On dává zemdlenému sílu a dostatek odvahy bezmocnému.On dává sílu znaveným a vysílené umí posílit.
Nedopustí, aby uklouzla tvá noha, nedříme ten, jenž tě chrání.On nedá klopýtnout noze tvé, tvůj ochránce jistě nedříme.
Mějte porozumění jeden pro druhého. Nesmýšlejte vysoko, ale věnujte se všedním službám. Nespoléhejte na svou vlastní chytrost.Berte na sebe navzájem ohled, nebuďte domýšliví, ale mějte sounáležitost s obyčejnými. Nespoléhejte na vlastní moudrost.
Nedělejte si tedy starost o zítřek; zítřek bude mít své starosti. Každý den má dost vlastního trápení.Nemějte starost o zítřek; zítřek bude mít své vlastní starosti. Den má dost svého trápení.
Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek. Dopřává mi odpočívat na travnatých nivách, vodí mě na klidná místa u vod.Hospodin je můj pastýř, nic mi neschází. Na zelených loukách mi dává spočinout, ke klidným vodám mě přivádí.
Hospodina stále před oči si stavím, je mi po pravici, nic mnou neotřese.Hospodina vidím před sebou napořád, je po mé pravici, nezakolísám.
Hospodin bude bojovat za vás a vy budete mlčky přihlížet.Hospodin bude bojovat za vás a vy budete mlčet.
Nestaví-li dům Hospodin, nadarmo se namáhají stavitelé. Nestřeží-li město Hospodin, nadarmo bdí strážný.Nestaví-li dům Hospodin, marně se namáhají, kdo jej stavějí. Nechrání-li město Hospodin, marně bdí jeho ochránci.
Hospodinovo požehnání obohacuje a trápení s sebou nepřináší.Hospodinovo požehnání obohacuje bez veškerého trápení.
Řeknu-li: „Už ujíždí mi noha,“ podepře mě tvé milosrdenství, Hospodine.Už jsem si řekl: „Má noha poklesá,“ tvá láska, Hospodine, mě ale držela!
Vždyť co jsem já a co je můj lid, že máme možnost takto přinášet dobrovolné dary? Od tebe pochází všechno. Dáváme ti, co jsme přijali z tvých rukou.Kdo jsem ale já a co je můj lid, abychom mohli přinést tak štědrý dar? To od tebe pochází všechno – to, co jsme dali, bylo z tvé ruky!
V soužení jsem volal Hospodina, Hospodin mi odpověděl, daroval mi volnost.Ve svém sevření jsem Hospodina volal, Hospodin vyslyšel a svobodu mi dal.
Ochraňuj mě, Bože, utíkám se k tobě!Bože, ochraňuj mě, na tebe spoléhám.
Ti, kdo žijí jen z vlastních sil, nemohou se líbit Bohu.Ti, kdo žijí v těle, se tedy Bohu líbit nemohou.
Nezmocnili se země svým mečem, vítězství jim nedobyla jejich paže, nýbrž tvá pravice, tvoje paže, a světlo tvé tváře, neboť jsi v nich našel zalíbení.Svým vlastním mečem tu zemi neovládli, ve vlastní paži neměli vítězství; tvá pravice to byla, paže tvá, tvář tvá jim zářila – měls je rád!
Hospodine, Bože zástupů, obnov nás, ukaž jasnou tvář a budem zachráněni!Hospodine Bože zástupů, navrať nás, rozjasni nad námi svoji tvář, buď naše záchrana!
Jako je v jednom těle mnoho údů a nemají všechny stejný úkol, tak i my, ač je nás mnoho, jsme jedno tělo v Kristu a jeden druhému sloužíme jako jednotlivé údy.Jako máme v jednom těle mnoho údů, ale všechny údy nemají stejný úkol, tak i nás je mnoho, ale v Kristu jsme jedno tělo a jako jednotlivé údy patříme k sobě navzájem.

V den dobrý užívej dobra a v den zlý si uvědom, že ten i onen učinil Bůh proto, aby se člověk nedozvěděl, co bude po něm.V dobrý den užívej štěstí a ve zlý den si uvědom, že Bůh jej učinil tak jako ten druhý, aby si člověk nikdy nebyl jist, co skrývá budoucnost.
Předešlý12Následující

Biblický verš dne

Nebuď moudrý sám u sebe,
boj se Hospodina, od zlého se odvrať.
To dá tvému tělu zdraví
a svěžest tvým kostem.

Náhodný Biblický verš

V nikom jiném není spásy; není pod nebem jiného jména, zjeveného lidem, jímž bychom mohli být spaseni.Náhodný verš!Náhodný verš s obrázkem

Darujte

Darem podpořte DailyVerses.net:
Darujte

Biblický verš dne

Nebuď moudrý sám u sebe, boj se Hospodina, od zlého se odvrať. To dá tvému tělu zdraví a svěžest tvým kostem.

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!