DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Biblické verše na téma Bůh

«Nepřikázal jsem ti snad: Buď rozhodný a udatný, neměj strach a neděs… Jozue 1:9»
Hospodin, tvůj Bůh, je uprostřed tebe, bohatýr, který zachraňuje, raduje se z tebe a veselí, láskou umlká a opět nad tebou jásá a plesá.Hospodin, tvůj Bůh, je vprostřed tebe – hrdina, jenž tě zachrání. Šťastně se bude z tebe veselit, až tě svou láskou obnoví; zajásá nad tebou samou radostí.
Nepřikázal jsem ti snad: Buď rozhodný a udatný, neměj strach a neděs se, neboť Hospodin, tvůj Bůh, bude s tebou všude, kam půjdeš?Přikazuji ti: Buď silný a statečný, neboj se a nestrachuj, neboť Hospodin, tvůj Bůh, je s tebou, kamkoli půjdeš.
Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, držím tě za pravici, pravím ti: ‚Neboj se, já jsem tvá pomoc.‘Neboť já Hospodin jsem tvůj Bůh, který tě bere za ruku a říká: „Neměj strach, já sám ti pomáhám!“
Odtamtud budete hledat Hospodina, svého Boha; nalezneš ho, budeš-li ho opravdu hledat celým svým srdcem a celou svou duší.Tam pak začnete hledat Hospodina, svého Boha. Budeš-li jej hledat celým svým srdcem a celou svou duší, najdeš ho.
Koho bych měl na nebesích? A na zemi v nikom kromě tebe nemám zalíbení.Koho jiného měl bych na nebi? S tebou netoužím po ničem na zemi!
Přichází den strachu, já však doufám v tebe.Kdykoli bojím se, v tobě mám naději!
Tys můj skalní štít a pevná tvrz má, veď mě pro své jméno a doveď mě k cíli.Jsi přece má skála a má tvrz, pro své jméno mě veď a provázej.
Hospodine, ty jsi můj Bůh! Tebe budu vyvyšovat, vzdávat chválu tvému jménu, neboť činíš podivuhodné věci, tvé odvěké úradky jsou věrná pravda.Hospodine, můj Bůh jsi ty, tebe vyvyšuji, tvé jméno velebím, neboť jsi věrně a jistě učinil divy, které jsi zdávna připravil.
Všecko mohu v Kristu, který mi dává sílu.Všechno mohu v Kristu, který mě posiluje.
My milujeme, protože Bůh napřed miloval nás.My milujeme, neboť on první miloval nás.
Vždyť jsi tak veliký, Hospodine Bože. Není žádného jako ty, není Boha kromě tebe, podle toho všeho, co jsme na vlastní uši slyšeli.Jak jsi veliký, Hospodine, Pane můj! Nikdo není jako ty a není Boha kromě tebe, jak jsme vždy na vlastní uši slyšeli.
Každý dům někdo staví; ten, kdo postavil vše, je Bůh.Každý dům přece někdo postavil a stavitelem všeho je Bůh.
Okuste a uzříte, že Hospodin je dobrý. Blaze muži, který se utíká k němu.Okuste a vizte, jak dobrý je Hospodin, blaze člověku, jenž doufá v něj!
Také my jsme poznali lásku, kterou Bůh má k nám, a věříme v ni. Bůh je láska, a kdo zůstává v lásce, v Bohu zůstává a Bůh v něm.A my jsme poznali lásku, kterou k nám Bůh má, a uvěřili jsme jí. Bůh je láska. Kdo přebývá v lásce, přebývá v Bohu a Bůh v něm.
Povstaň, rozjasni se, protože ti vzešlo světlo, vzešla nad tebou Hospodinova sláva.Vstávej, zaskvěj se, tvé světlo už je tu, Hospodinova sláva vzešla nad tebou!
Neklamte se, Bohu se nikdo nebude posmívat. Co člověk zaseje, to také sklidí.Nepleťte se, Boha nikdo neošálí. Člověk sklidí to, co zasel.
Vždyť ten, kdo mě nalézá, nalezl život a došel u Hospodina zalíbení.Kdo mě nalezl, nalezl život, Hospodinovou přízní se nechal zahrnout.
Boha nikdy nikdo neviděl, ale jestliže se milujeme navzájem, Bůh v nás zůstává a jeho láska v nás dosáhla svého cíle.Boha nikdy nikdo neviděl. Když ale milujeme jedni druhé, Bůh v nás přebývá a jeho láska v nás došla naplnění.
Mé úmysly nejsou úmysly vaše a vaše cesty nejsou cesty moje, je výrok Hospodinův.Mé smýšlení není vaším smýšlením a vaše cesty nejsou mými cestami, praví Hospodin.
Řekne-li někdo: „Já miluji Boha,“ a přitom nenávidí svého bratra, je lhář. Kdo nemiluje svého bratra, kterého vidí, nemůže milovat Boha, kterého nevidí.Kdo říká „Miluji Boha“ a přitom nenávidí bratra, je lhář. Když někdo nemiluje bratra, kterého vidí, nemůže přece milovat Boha, kterého nevidí.
Nikdo není svatý mimo Hospodina, není nikoho krom tebe, nikdo není skálou jako náš Bůh.Není svatého kromě Hospodina, ne, není nikdo jako ty, není skály, jako je náš Bůh!
Pravím Hospodinu: „Ty jsi, Panovníku, moje dobro, nad tebe není.“Hospodinu říkám: Jsi můj Pán, jediné dobro, které mám!
Pokořte se před Pánem, a on vás povýší.Pokořte se před Pánovou tváří a on vás povýší.
Radujte se v Pánu vždycky, znovu říkám, radujte se!Radujte se v Pánu vždycky; znovu říkám: Radujte se!
Cti svého otce i matku, abys byl dlouho živ na zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh.Cti svého otce i matku, ať jsi dlouho živ na zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh.

Tráva usychá, květ vadne, ale slovo Boha našeho je stálé navěky.Usychá tráva, kvítí uvadá, slovo našeho Boha však věky přetrvá.
Předešlý1234Následující

Biblický verš dne

Řekl jim: „Pojďte za mnou a učiním z vás rybáře lidí.“

Náhodný Biblický verš

Musíte se ve všem držet cesty, kterou vám Hospodin, váš Bůh, přikázal jít, a tak zůstanete naživu, dobře se vám povede a budete dlouho živi v zemi, kterou máte obsadit.Náhodný verš!Náhodný verš s obrázkem

Darujte

Darem podpořte DailyVerses.net:
Darujte

Biblický verš dne

Řekl jim: „Pojďte za mnou a učiním z vás rybáře lidí.“

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!