DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Biblické verše na téma Boží slovo

«Veškeré Písmo pochází z Božího Ducha a je dobré k učení, k… 2. Timoteovi 3:16-17»
Slovo Boží je živé, mocné a ostřejší než jakýkoli dvousečný meč; proniká až na rozhraní duše a ducha, kostí a morku, a rozsuzuje touhy i myšlenky srdce.Boží slovo je živé, mocné a ostřejší než každý dvojsečný meč. Proniká až k rozhraní duše a ducha, až do morku a kloubů, až do srdce, kde zkoumá jeho myšlenky a úmysly.
Veškeré Písmo pochází z Božího Ducha a je dobré k učení, k usvědčování, k nápravě, k výchově ve spravedlnosti, aby Boží člověk byl náležitě připraven ke každému dobrému činu.Veškeré Písmo je vdechnuté Bohem a je nanejvýš užitečné. Vyučuje nás a usvědčuje, napravuje a vychovává ve spravedlnosti, aby byl Boží člověk dokonale připraven a vybaven ke každému dobrému dílu.
Světlem pro mé nohy je tvé slovo, osvěcuje moji stezku.Svíce mým krokům je slovo tvé, svítí mi na cestě.
Podle slova však také jednejte, nebuďte jen posluchači – to byste klamali sami sebe!Tím slovem je ale potřeba se řídit – nenamlouvejte si, že mu stačí naslouchat!
Jak si mladík udrží svou stezku čistou? Musí se vždy držet tvého slova.Jak mladík svou stezku udrží v čistotě? Tak, že tvým slovem řídí se!
Ale on řekl: „Blaze těm, kteří slyší Boží slovo a zachovávají je.“On na to řekl: „Spíše blaze těm, kdo slyší Boží slovo a dodržují je.“
Tráva usychá, květ vadne, ale slovo Boha našeho je stálé navěky.Usychá tráva, kvítí uvadá, slovo našeho Boha však věky přetrvá.
S Bohem, jehož cesta je tak dokonalá! To, co řekne Hospodin, je protříbené. On je štítem všech, kteří se k němu utíkají.Jak dokonalá je cesta Boží, jak ryzí je, co praví Hospodin – on je štít všech, kdo v něho doufají!
A tak každý, kdo slyší tato má slova a plní je, bude podoben rozvážnému muži, který postavil svůj dům na skále.Každý, kdo slyší tato má slova a plní je, bude podobný moudrému muži, který postavil svůj dům na skále.
Nebe a země pominou, ale má slova nepominou.Nebe a země pominou, ale má slova nikdy nepominou.
Všechno dělejte bez reptání a bez pochybování, abyste byli bezúhonní a ryzí, Boží děti bez poskvrny uprostřed pokolení pokřiveného a zvráceného. V něm sviťte jako hvězdy, které osvěcují svět, držte se slova života.Všechno dělejte bez reptání a dohadování, abyste byli nezkažení a nevinní jako neposkvrněné Boží děti uprostřed pokřiveného a zvráceného pokolení, ve kterém záříte jako světla ve světě. Pevně se držte Slova života.
Kam tvá slova proniknou, tam vzchází světlo, nezkušení nabývají rozumnosti.Tvé slovo s sebou světlo přináší, prostým dodává moudrosti.
On však odpověděl: „Je psáno: ‚Ne jenom chlebem bude člověk živ, ale každým slovem, které vychází z Božích úst.‘“On však odpověděl: „Je psáno: ‚Nejen chlebem bude člověk živ, ale každým slovem vycházejícím z Božích úst.‘“
Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo bylo Bůh.Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh.
Neboť slovo Hospodinovo je přímé, v každém svém díle je věrný.Hospodinovo slovo je přímé, veškeré jeho dílo trvalé.
Kdo věří ve mne, ‚proudy živé vody poplynou z jeho nitra,‘ jak praví Písmo.Kdo věří ve mne, z jeho nitra potečou řeky živé vody, jak praví Písmo.
V Boha, jehož slovo chválím, v Boha doufám, nebojím se, co mi může udělat tělo?V Bohu, jehož slovo chválím, v Bohu mám naději. Proto se nebojím, co by mi udělal smrtelník!
A jako novorozené děti mějte touhu jen po nefalšovaném duchovním mléku, abyste jím rostli ke spasení.A jako čerství novorozenci se dožadujte neředěného mléka Božího slova, abyste jím rostli ke spáse.
Neboť moudrost dává Hospodin, poznání i rozumnost pochází z jeho úst.Jen Hospodin přece dává moudrost, poznání a rozumnost pramení z jeho úst.
Ježíš řekl Židům, kteří mu uvěřili: „Zůstanete-li v mém slovu, jste opravdu mými učedníky. Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými.“Židům, kteří mu uvěřili, Ježíš řekl: „Když zůstanete v mém slově, budete opravdu mými učedníky. Poznáte pravdu a pravda vás vysvobodí.“
A proto odstraňte veškerou špínu a přemíru špatnosti a v tichosti přijměte zaseté slovo, které má moc spasit vaše duše.Odhoďte proto všechnu špínu a spoustu špatnosti a s krotkostí přijímejte zaseté Slovo, které má moc spasit vaše duše.
Podal jsi mi štít své spásy, tvoje pravice mě podepírá, tvá mírnost mé síly rozmnožila. Dals volnost mým krokům, nohy se mi nepodvrtnou.Podal jsi mi štít své spásy, podepřel jsi mě svou pravicí, sklonil ses, abys mě povýšil! Daroval jsi mým krokům volnost, mé nohy nesklouznou.
Pokořoval tě a nechal tě hladovět, potom ti dával jíst manu, kterou jsi neznal a kterou neznali ani tvoji otcové. Tak ti dával poznat, že člověk nežije pouze chlebem, ale že člověk žije vším, co vychází z Hospodinových úst.Pokořoval tě a dopouštěl na tebe hlad; krmil tě manou, kterou jsi neznal ty ani tví otcové, aby ti dal poznat, že nejen chlebem bude člověk živ, ale vším, co vychází z Hospodinových úst.
A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy.To Slovo se stalo tělem a přišlo žít mezi nás. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy.
On, odlesk Boží slávy a výraz Boží podstaty, nese všecko svým mocným slovem. Když dokonal očištění od hříchů, usedl po pravici Božího majestátu na výsostech.On je jasem jeho slávy a vyjádřením jeho podstaty; svým mocným slovem nese vše, co je. On se postaral o očištění hříchů a poté usedl po pravici Velebnosti na výsostech.

Tys má skrýš a štít můj, čekám na tvé slovo.Ty jsi má skrýše a můj štít, tvé slovo je mou nadějí.
Předešlý123Následující

Biblický verš dne

V nikom jiném není spásy; není pod nebem jiného jména, zjeveného lidem, jímž bychom mohli být spaseni.

Náhodný Biblický verš

Pamatujte si, moji milovaní bratří: každý člověk ať je rychlý k naslouchání, ale pomalý k mluvení, pomalý k hněvu.Náhodný verš!Náhodný verš s obrázkem

Darujte

Darem podpořte DailyVerses.net:
Darujte

Biblický verš dne

V nikom jiném není spásy; není pod nebem jiného jména, zjeveného lidem, jímž bychom mohli být spaseni.

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!