DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Biblické verše na téma porozumění

«Volej ke mně a odpovím ti. Chci ti oznámit veliké a nedostupné… Jeremjáš 33:3»
Volej ke mně a odpovím ti. Chci ti oznámit veliké a nedostupné věci, které neznáš.Volej ke mně a já ti odpovím; sdělím ti veliká tajemství, o kterých nevíš.
Jako nevíš, jaká je cesta větru, jak v životě těhotné vznikají kosti, tak neznáš dílo Boha, který to všechno koná.Tak jako nerozumíš cestě větru anebo zárodku v lůnu těhotné, stejně tak nerozumíš dílu Boha, jenž působí to vše.
Shovívavý oplývá rozumností, kdežto ukvapený vystavuje na odiv pošetilost.Trpělivý člověk oplývá rozumností, ten, kdo je ukvapený, dělá hlouposti.
Počátek moudrosti je: Snaž se získat moudrost, za všechno své jmění získej rozumnost.Moudrost především! Získávej moudrost, za všechno své jmění získej rozumnost.
Dám ti prozíravost, ukážu ti cestu, kterou půjdeš, budu ti radit, spočine na tobě mé oko.Teď tě poučím, ukážu ti cestu, po níž jít; radu ti poskytnu, zrak k tobě obrátím.
Člověku se všechny jeho cesty zdají přímé, ale srdce zpytuje Hospodin.Člověk má všechny své cesty za správné, srdce však zpytuje Hospodin.
Nám, kteří nehledíme k viditelnému, nýbrž k neviditelnému. Viditelné je dočasné, neviditelné však věčné.Proto se nedíváme na to, co je vidět, ale na to, co vidět není. Vše viditelné je totiž dočasné, ale neviditelné je věčné.
Prosím, aby vám Bůh našeho Pána Ježíše Krista, Otec slávy, dal ducha moudrosti a zjevení, abyste ho poznali.Kéž vám Bůh našeho Pána Ježíše Krista, Otec slávy, dá ducha moudrosti a zjevení, abyste ho znali.
Člověk má v srdci mnoho plánů, ale úradek Hospodinův obstojí.Člověk má v srdci mnohé plány, stane se ale, co chce Hospodin.
Všecko zkoumejte, dobrého se držte, zlého se chraňte v každé podobě.Všechno prověřujte; dobrého se držte, zla v každé podobě se varujte.
Kam tvá slova proniknou, tam vzchází světlo, nezkušení nabývají rozumnosti.Tvé slovo s sebou světlo přináší, prostým dodává moudrosti.
Ježíš na ně pohleděl a řekl: „U lidí je to nemožné, ale u Boha je možné všecko.“Ježíš se na ně podíval a řekl: „U lidí je to nemožné, ale u Boha je možné všechno.“
Jako jsou nebesa vyšší než země, tak převyšují cesty mé cesty vaše a úmysly mé úmysly vaše.Jako je vysoko nebe nad zemí, tak jsou mé cesty nad vašimi cestami, tak je mé smýšlení nad vaším smýšlením.
Cožpak nevíš? Cožpak jsi neslyšel? Hospodin, Bůh věčný, stvořitel končin země, není zemdlený, není znavený, jeho rozumnost vystihnout nelze.Copak to nevíš? Copak neslyšíš? Hospodin, Bůh věčnosti, jenž stvořil zemské končiny, není unaven ani vyčerpán – jeho moudrost je nezměrná!
Jsme ovšem jenom lidé, ale svůj zápas nevedeme po lidsku.Žijeme sice v těle, ale nebojujeme podle těla.
Běda tomu, kdo se chce přít se svým tvůrcem, střep z hliněných střepů! Což smí hlína říci svému tvůrci: „Co to děláš?“ a tvůj výrobek: „On nemá ruce?“Běda tomu, kdo se hádá se svým Tvůrcem, ač je střep z hlíny, pouhý střep! Říká snad hlína hrnčíři: „Co to vyvádíš?“ Říká tvé dílo: „On je bezruký“?
Jak nesmírná je hloubka Božího bohatství, jeho moudrosti i vědění! Jak nevyzpytatelné jsou jeho soudy a nevystopovatelné jeho cesty!Ta hloubka Božího bohatství, jeho moudrosti a vědění! Jak nevyzpytatelné jsou jeho soudy, jak nepopsatelné jeho cesty!
Kéž rostete v milosti a v poznání našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista. Jemu buď sláva nyní a až do dne věčnosti.Kéž stále rostete v milosti a poznání našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista. Jemu buď sláva nyní i navěky. Amen.
Kdo prochází zkouškou, ať neříká, že ho pokouší Pán. Bůh nemůže být pokoušen ke zlému a sám také nikoho nepokouší.Když je však někdo pokoušen, ať nikdy neříká, že to pokušení je od Boha. Jako Bůh nemůže být pokoušen zlým, tak také sám nikoho nepokouší.
Není už rozdíl mezi židem a pohanem, otrokem a svobodným, mužem a ženou. Vy všichni jste jedno v Kristu Ježíši. Jste-li Kristovi, jste potomstvo Abrahamovo a dědicové toho, co Bůh zaslíbil.Nejde už o to, kdo je Žid nebo Řek, otrok nebo svobodný, muž nebo žena – všichni jste jedno v Kristu Ježíši. A když jste Kristovi, jste símě Abrahamovo a dědicové podle zaslíbení.
Ježíš mu odpověděl: „Amen, amen, pravím tobě, nenarodí-li se kdo znovu, nemůže spatřit království Boží.“Ježíš mu odpověděl: „Amen, amen, říkám ti: Pokud se někdo nenarodí znovu, nemůže spatřit Boží království.“
Tisíc let je ve tvých očích jako včerejšek, jenž minul, jako jedna noční hlídka.Před tebou přece tisíc let uplyne jako včerejšek, jak noční hodina!
Ježíš usedl, zavolal svých Dvanáct a řekl jim: „Kdo chce být první, buď ze všech poslední a služebník všech.“Posadil se tedy, zavolal těch Dvanáct k sobě a řekl jim: „Chce-li někdo být první, ať je poslední ze všech a služebník všech.“
Veliký je Hospodin, nejvyšší chvály hodný, jeho velikost nelze vyzpytovat.Veliký je Hospodin, vší chvály hodný, jeho velikost nelze nikdy pochopit!
Než se hory zrodily, než vznikl svět a země, od věků na věky jsi ty, Bože.Dřív než se hory zrodily, dřív než jsi zplodil zem a svět, od věků navěky Bůh jsi ty!

Získej moudrost, získej rozumnost. Na výroky mých úst nezapomeň, neodchyl se od nich.Získej moudrost, rozumnost získej, má slova nezapomeň, nezkomol.
Předešlý12Následující

Biblický verš dne

Kam odejdu před tvým duchem,
kam uprchnu před tvou tváří?
Zamířím-li k nebi, jsi tam,
a když si ustelu v podsvětí, také tam budeš.

Náhodný Biblický verš

Který nás spasil a povolal svatým povoláním ne pro naše skutky, nýbrž ze svého rozhodnutí a z milosti, kterou nám daroval v Kristu Ježíši před věčnými časy.Náhodný verš!Náhodný verš s obrázkem

Darujte

Darem podpořte DailyVerses.net:
Darujte

Biblický verš dne

Kam odejdu před tvým duchem, kam uprchnu před tvou tváří? Zamířím-li k nebi, jsi tam, a když si ustelu v podsvětí, také tam budeš.

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!