DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Biblické verše na téma trpělivost

«Shovívavý oplývá rozumností, kdežto ukvapený vystavuje na odiv pošetilost. Přísloví 14:29»
Shovívavý oplývá rozumností, kdežto ukvapený vystavuje na odiv pošetilost.Trpělivý člověk oplývá rozumností, ten, kdo je ukvapený, dělá hlouposti.
Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí, láska se nevychloubá a není domýšlivá. Láska nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit, nepočítá křivdy.Láska je trpělivá, je laskavá, láska nezávidí, láska se nevychloubá ani nepovyšuje; není hrubá, nehledá svůj prospěch, není vznětlivá, nepočítá křivdy.
Z naděje se radujte, v soužení buďte trpěliví, v modlitbách vytrvalí.V naději radostní, v soužení trpěliví, v modlitbě vytrvalí.
Dělali čest svým životem, vždy skromní, tiší a trpěliví. Snášejte se navzájem v lásce.Buďte vždy pokorní a mírní, trpělivě se navzájem snášejte v lásce.
Ale doufáme-li v to, co nevidíme, trpělivě to očekáváme.Když ale doufáme v to, co nevidíme, pak to trpělivě očekáváme.
V konání dobra neumdlévejme; neochabneme-li, budeme sklízet v ustanovený čas.Nepřestávejme tedy konat dobro, neboť v patřičný čas budeme sklízet bez ustání.
Lepší je shovívavý než bohatýr, a kdo ovládá sebe, je nad dobyvatele města.Je lepší být trpělivý než velký silák, je lepší se ovládat než města dobývat.
Ztiš se před Hospodinem a čekej na něj. Nevzrušuj se kvůli tomu, kdo jde úspěšně svou cestou, nad tím, kdo strojí pikle.Zůstávej v klidu před Hospodinem, trpělivě na něj vyčkávej. Nezlob se, když někdo slaví úspěch, když někdo provádí, co si umane.
Naději slož v Hospodina. Buď rozhodný, buď udatného srdce, naději slož v Hospodina!Spoléhej na Hospodina, buď statečný a on tě posilní. Spoléhej na Hospodina!
Hospodin bude bojovat za vás a vy budete mlčky přihlížet.Hospodin bude bojovat za vás a vy budete mlčet.
Pán neotálí splnit svá zaslíbení, jak si to někteří vykládají, nýbrž má s námi trpělivost, protože si nepřeje, aby někdo zahynul, ale chce, aby všichni dospěli k pokání.Pán neotálí splnit svůj slib, jak si někteří myslí, ale prokazuje vám svou trpělivost. Nechce totiž, aby někdo zahynul, ale aby všichni došli k pokání.
Jako vyvolení Boží, svatí a milovaní, oblečte milosrdný soucit, dobrotu, skromnost, pokoru a trpělivost.Proto se jako Boží vyvolení, svatí a milovaní oblečte niterným soucitem, laskavostí, pokorou, mírností a trpělivostí.
Bůh trpělivosti a povzbuzení ať vám dá, abyste jedni i druzí stejně smýšleli po příkladu Krista Ježíše.Kéž vám Bůh trpělivosti a útěchy daruje vzájemnou svornost ve shodě s Kristem Ježíšem.
Neboť jeho hněv je na okamžik, jeho přízeň však na celý život. Večer se uhostí pláč, a ráno všechno plesá.Jeho hněv trvá jen pouhou chvíli, jeho přízeň však celý život provází. Večerní pláč zůstává přes noc, ráno jej ale střídá jásání!
Hospodine, ty můj hlas uslyšíš zrána, ráno ti připravím oběť a budu čekat.Ráno, Hospodine, kéž můj hlas uslyšíš, ráno ti s nadějí své prosby předložím.
Hospodin vyčkává, chce se nad vámi smilovat, vyvýší se, slituje se nad vámi. Vždyť Hospodin je Bohem práva, blaze těm, kdo ho očekávají.Hospodin čeká, aby se nad vámi smiloval, povstane, aby se nad vámi slitoval. Hospodin je přece Bohem práva – blaze každému, kdo na něj očekává!
Hospodin je slitovný a milostivý, shovívavý, nejvýš milosrdný.Hospodin je milostivý a soucitný, nesmírně trpělivý a velmi laskavý.
Avšak došel jsem slitování, aby Ježíš Kristus právě na mně ukázal všechnu svou shovívavost jako příklad pro ty, kteří v něho uvěří, a tak dosáhnou věčného života.Ale proto se nade mnou Bůh smiloval, aby Kristus Ježíš na mně nejhorším ukázal svou bezmeznou trpělivost pro příklad těm, kdo v něho mají uvěřit k věčnému životu.
Ale tato jedna věc kéž vám nezůstane skryta, milovaní, že jeden den je u Pána jako tisíc let a ‚tisíc let jako jeden den‘.Jednu věc si uvědomte, milovaní: u Pána je jeden den jako tisíc let a tisíc let jako jeden den.
Bděte tedy, protože nevíte, v který den váš Pán přijde.Proto bděte, neboť nevíte, ve které chvíli přijde váš Pán.
Ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen.Kdo však vytrvá až do konce, bude zachráněn.
Hlásej slovo Boží, ať přijdeš vhod či nevhod, usvědčuj, domlouvej, napomínej v trpělivém vyučování.Hlásej Slovo, buď připraven vhod i nevhod, usvědčuj, napomínej, povzbuzuj a vyučuj s nejvyšší trpělivostí.
Přijdu brzy; drž se toho, co máš, aby tě nikdo nepřipravil o vavřín vítěze.Přijdu brzy. Drž se toho, co máš, aby ti nikdo nevzal vítěznou korunu.
Roztrhněte svá srdce, ne oděv, navraťte se k Hospodinu, svému Bohu, neboť je milostivý a plný slitování, shovívavý a nejvýš milosrdný. Jímá ho lítost nad každým zlem.Roztrhněte svá srdce, a ne pláště své, k Hospodinu, svému Bohu, vraťte se; je přece milostivý a soucitný, nesmírně trpělivý, velmi laskavý a který od zla upouští.
Očekávání spravedlivých je radostné, kdežto naděje svévolníků přijde vniveč.Doufání spravedlivých končí radostí, naděje darebáků se vniveč obrátí.

Biblický verš dne

Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha. Hospodin nenechá bez trestu toho, kdo by jeho jména zneužíval.

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!