DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Biblické verše na téma mluvení

«V moci jazyka je život i smrt, kdo ho rád používá, nají… Přísloví 18:21»
V moci jazyka je život i smrt, kdo ho rád používá, nají se jeho plodů.Jazyk má moc nad smrtí i životem, kdo rádi mluví, jedí jeho ovoce.
Dobrý člověk z dobrého pokladu svého srdce vydává dobré a zlý ze zlého vydává zlé. Jeho ústa mluví, čím srdce přetéká.Dobrý člověk vynáší z dobrého pokladu svého srdce to dobré, zlý pak vynáší ze zlého pokladu to zlé. Co má na srdci, to na jazyku!
Z vašich úst ať nevyjde ani jedno špatné slovo, ale vždy jen dobré, které by pomohlo, kde je třeba, a tak posluchačům přineslo milost.Z vašich úst ať nevychází nic zlého; vaše slova ať jsou dobrá, posilující tam, kde je potřeba, a užitečná těm, kdo je uslyší.
Kdo hlídá svá ústa, střeží svůj život, kdo se pošklebuje, toho stihne zkáza.Kdo hlídá svoje ústa, svou duši opatruje, na povídavé rty přijde záhuba.
Neodplácejte zlým za zlé ani urážkou za urážku, naopak žehnejte; vždyť jste byli povoláni k tomu, abyste se stali dědici požehnání.Neodplácejte zlo zlem ani zlořečení zlořečením, ale naopak žehnejte. K tomu jste přece povoláni a za to máte obdržet požehnání.
Mírný jazyk je stromem života, kdežto pokřivený rozkládá ducha.Krotký jazyk je stromem života, je-li však pokřivený, ducha podlomí.
I pošetilec, když mlčí, může být pokládán za moudrého, nechá-li rty zavřené, za rozumného.I hlupák, mlčí-li, za moudrého je brán, rozumně vypadají ústa zavřená.
Pravím vám, že z každého planého slova, jež lidé promluví, budou skládat účty v den soudu.Říkám vám ale, že z každého prázdného slova, které lidé řeknou, budou skládat účty v soudný den.
Pamatujte si, moji milovaní bratří: každý člověk ať je rychlý k naslouchání, ale pomalý k mluvení, pomalý k hněvu.Víte, milovaní bratři, že každý člověk má být pohotový k slyšení, ale pomalý k mluvení, pomalý k hněvu.
Mnohomluvnost nezůstává bez přestoupení, kdežto kdo krotí své rty, je prozíravý.Záplava slov se bez hříchu neobejde, rozumný drží svůj jazyk na uzdě.
Otevři svá ústa za němého, za právo všech postižených.Otevři ústa za ty, jimž hlas chybí, a za práva všech bezmocných.
Člověk má radost, když může dát odpověď, jak je dobré slovo v pravý čas!Výstižná odpověď udělá člověku radost; jak dobré je slovo v pravý čas!
Vlídná odpověď odvrací rozhořčení, kdežto slovo, které ubližuje, popouzí k hněvu.Vlídná odpověď odvrací zlobu, příkrá řeč ale budí hněv.
Dítky, nemilujme pouhým slovem, ale opravdovým činem.Nemilujme pouhými slovy, drazí, ale opravdovými skutky.
Všichni přece mnoho chybujeme. Kdo nechybuje slovem, je dokonalý muž a dovede držet na uzdě celé své tělo.Všichni přece v mnohém chybujeme. Kdo nechybuje ve slově, dosáhl dokonalosti a je schopen se ovládat v každém ohledu.
Utrhač, kudy chodí, roznáší důvěrnosti, kdežto kdo je duchem věrný, ukryje to.Mluvka roznáší tajemství, kudy chodí, zodpovědný člověk je umí zachovat.
Slova z úst moudrému příjemně plynou, kdežto hlupáka vlastní rty pohlcují.Moudrý svou řečí získá přízeň, tupce však zahubí jeho vlastní rty.
Když tvůj bratr zhřeší, jdi a pokárej ho mezi čtyřma očima; dá-li si říci, získal jsi svého bratra.Kdyby tvůj bratr proti tobě zhřešil, jdi a napomeň ho mezi čtyřma očima.
Z mých úst plně zní tvá chvála, den co den tě oslavuji.Kéž se má ústa tvou chválou naplní, abych tě mohl celý den velebit!
Proto vše, co jste řekli ve tmě, bude slyšet na světle, co jste šeptem mluvili v tajných úkrytech, bude se hlásat ze střech.Co jste říkali ve tmě, bude slyšet na světle, a co jste ve svých pokojích šeptali do ucha, se bude hlásat ze střech.
Z týchž úst vychází žehnání i proklínání. Tak tomu být nemá, bratří moji.Ze stejných úst vychází žehnání i proklínání. Bratři moji, tak to nemá být!
Vyznáš-li svými ústy Ježíše jako Pána a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen.Vyznáš-li svými ústy, že Ježíš je Pán, a uvěříš-li v srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen.
Tak také Duch přichází na pomoc naší slabosti. Vždyť ani nevíme, jak a za co se modlit, ale sám Duch se za nás přimlouvá nevyslovitelným lkáním.Právě tak nám také Duch pomáhá v naší slabosti. Když ani nevíme, za co a jak se správně modlit, sám Duch prosí s nevýslovným úpěním za nás.
Plány selžou bez společné porady, kdežto při množství rádců se uskuteční.Bez porady se plány hroutí, při množství rádců se však naplní.
Při modlitbě pak nemluvte naprázdno jako pohané; oni si myslí, že budou vyslyšeni pro množství svých slov.Když se tedy modlíte, neříkejte prázdná slova jako pohané, kteří si myslí, že budou vyslyšeni pro množství svých slov.

Chválu vzdejte Hospodinu a vzývejte jeho jméno, uvádějte národům ve známost jeho skutky.Oslavujte Hospodina, jeho jméno vzývejte, jeho činy rozhlašujte mezi národy!
Předešlý123Následující

Biblický verš dne

Milujte se navzájem bratrskou láskou, v úctě dávejte přednost jeden druhému.

Náhodný Biblický verš

Když ty se modlíš, vejdi do svého pokojíku, zavři za sebou dveře a modli se k svému Otci, který zůstává skryt; a tvůj Otec, který vidí, co je skryto, ti odplatí.Náhodný verš!Náhodný verš s obrázkem

Darujte

Darem podpořte DailyVerses.net:
Darujte

Biblický verš dne

Milujte se navzájem bratrskou láskou, v úctě dávejte přednost jeden druhému.

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!