DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Biblické verše na téma vztah

«Přepadnou-li jednoho, postaví se proti nim oba. A nit trojitá se teprv nepřetrhne! Kazatel 4:12»
Přepadnou-li jednoho, postaví se proti nim oba. A nit trojitá se teprv nepřetrhne!Je-li napaden jeden, dva spolu odolají; trojitý provázek se těžko přetrhne!
Ženu statečnou kdo nalezne? Je daleko cennější než perly.Znamenitá žena – ta je k pohledání, mnohem vzácnější je nad perly!
Upadne-li jeden, druh jej zvedne. Běda samotnému, který upadne; pak nemá nikoho, kdo by ho zvedl.Padne-li jeden z nich, druhý ho zvedne, padne-li osamělý, běda, kdo zvedne jej?!
Proto také vynaložte všecku snahu na to, abyste ke své víře připojili ctnost, k ctnosti poznání, k poznání zdrženlivost, ke zdrženlivosti trpělivost, k trpělivosti zbožnost, ke zbožnosti bratrskou náklonnost a k bratrské náklonnosti lásku.Proto se ze všech sil snažte přidat ke své víře ušlechtilost, k ušlechtilosti poznání, k poznání zdrženlivost, ke zdrženlivosti vytrvalost, k vytrvalosti zbožnost, ke zbožnosti bratrskou náklonnost a k bratrské náklonnosti lásku.
Muži, milujte své ženy, jako si Kristus zamiloval církev a sám se za ni obětoval, aby ji posvětil a očistil křtem vody a slovem.Muži, milujte své ženy, tak jako Kristus miloval církev. On vydal sám sebe za ni, aby ji posvětil očistnou koupelí svého slova.
Celá jsi krásná, přítelkyně moje, poskvrny na tobě není.Celá jsi krásná, lásko má, jsi dokonalá, bez vady!
Jak byste chtěli, aby lidé jednali s vámi, tak vy ve všem jednejte s nimi; v tom je celý Zákon i Proroci.Chovejte se k lidem přesně tak, jak chcete, aby se oni chovali k vám. Právě v tom spočívá Zákon i Proroci.
Ženy, podřizujte se svým mužům, jak se sluší na ty, kdo patří Pánu. Muži, milujte své ženy a nechovejte se k nim drsně.Ženy, poddávejte se svým mužům, jak se v Pánu sluší. Muži, milujte své ženy a nebuďte k nim hrubí.
Lépe dvěma než jednomu, mají dobrou mzdu ze svého pachtění.Lépe je dvěma nežli samotnému; jejich námaha má štědrou odměnu.
Nedejte se zapřáhnout do cizího jha spolu s nevěřícími! Co má společného spravedlnost s nepravostí? A jaké spolužití světla s temnotou?Nespřahejte se s nevěřícími. Jaký může být spolek spravedlnosti s nepravostí? Jaký může mít vztah světlo s temnotou?
I řekl Hospodin Bůh: „Není dobré, aby člověk byl sám. Učiním mu pomoc jemu rovnou.“Hospodin Bůh také řekl: „Není dobré, aby člověk byl sám; opatřím mu rovnocennou oporu.“
Dům a majetek lze zdědit po otcích, ale prozíravá žena je od Hospodina.Dům a majetek bývá po rodičích, rozumnou ženu však dává Hospodin.
Nechť Pán dá bohatě růst vaší vzájemné lásce i lásce ke všem, tak jako i my vás milujeme.Kéž Pán bohatě rozhojní vaši lásku k sobě navzájem i ke všem lidem stejně jako naši lásku k vám.
Abyste se však uvarovali smilstva, ať každý má svou ženu a každá svého muže.Budiž, ale abyste se vyvarovali smilstva, ať má každý muž manželku a každá žena manžela.
Železo se ostří železem a jeden ostří tvář druhého.Železo se brousí železem, tak přítel brousí svého přítele.
Jde mi o přízeň u lidí, anebo u Boha? Snažím se zalíbit lidem? Kdybych se stále ještě chtěl líbit lidem, nebyl bych služebníkem Kristovým.Chci si teď naklonit lidi, nebo Boha? Copak mi jde o lidskou přízeň? Kdybych se ještě snažil zalíbit lidem, nebyl bych Kristův služebník!
V každičkém čase miluje přítel, zrodil se bratrem pro doby soužení.Přítel miluje za všech okolností, bratr se rodí pro chvíle trápení.
Ženy svým mužům jako Pánu, protože muž je hlavou ženy, jako Kristus je hlavou církve, těla, které spasil.Manželky, poddávejte se svým mužům jako Pánu. Muž je hlavou své ženy, jako je Kristus hlavou církve, která je jeho tělem a on jejím zachráncem.
Kdo se nestará o své blízké a zvláště o členy rodiny, zapřel víru a je horší než nevěřící.Kdo se nestará o své blízké, a zvláště o vlastní rodinu, zapřel víru a je horší než nevěřící.
Výborné jméno je nad hojné bohatství, lepší než stříbro a zlato je přízeň.Jméno je cennější než spousta peněz, nad stříbro a zlato je být oblíben.
Proto i muži mají milovat své ženy jako své vlastní tělo. Kdo miluje svou ženu, miluje sebe.Stejně tak musí muži milovat své ženy jako svá vlastní těla. Kdo miluje svou ženu, miluje sám sebe.
Cti otce a matku, miluj svého bližního jako sám sebe.‚Cti otce i matku‘ a ‚miluj svého bližního jako sám sebe.‘
A tak i každý z vás bez výjimky ať miluje svou ženu jako sebe sama a žena ať má před mužem úctu.Ať ovšem každý jednotlivý z vás miluje svou manželku jako sám sebe. A žena ať má svého manžela v úctě.

Biblický verš dne

V nikom jiném není spásy; není pod nebem jiného jména, zjeveného lidem, jímž bychom mohli být spaseni.

Náhodný Biblický verš

A tak, moji milovaní bratří, buďte pevní, nedejte se zviklat, buďte stále horlivější v díle Páně; vždyť víte, že vaše práce není v Pánu marná.Náhodný verš!Náhodný verš s obrázkem

Darujte

Darem podpořte DailyVerses.net:
Darujte

Biblický verš dne

V nikom jiném není spásy; není pod nebem jiného jména, zjeveného lidem, jímž bychom mohli být spaseni.

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!