DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Biblické verše na téma ochrana

«Oblečte plnou Boží zbroj, abyste mohli odolat ďáblovým svodům. Efezským 6:11»
Oblečte plnou Boží zbroj, abyste mohli odolat ďáblovým svodům.Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo.
Tys má skrýše, ty mě chráníš před soužením, nad tím, že jsem vyvázl, zaplesá všechno kolem. -Sela-Tú eres mi refugio; tú me protegerás del peligro y me rodearás con cánticos de liberación. Selah
Bůh je naše útočiště, naše síla, pomoc v soužení vždy velmi osvědčená.Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia.
Buďte rozhodní a udatní, nebojte se a nemějte z nich strach, neboť sám Hospodin, tvůj Bůh, jde s tebou, nenechá tě klesnout a neopustí tě.Sean fuertes y valientes. No teman ni se asusten ante esas naciones, pues el Señor su Dios siempre los acompañará; nunca los dejará ni los abandonará.
Proto smíme říkat s důvěrou: ‚Pán při mně stojí, nebudu se bát. Co mi může udělat člověk?‘Así que podemos decir con toda confianza: «El Señor es quien me ayuda; no temeré. ¿Qué me puede hacer un simple mortal?»
Žádná zbraň vyrobená proti tobě se nesetká se zdarem, každý jazyk, jenž proti tobě povstane na soudu, usvědčíš ze svévole. Toto je dědictví Hospodinových služebníků, jejich spravedlnost je ode mne, je výrok Hospodinův.No prevalecerá ninguna arma que se forje contra ti; toda lengua que te acuse será refutada. Esta es la herencia de los siervos del Señor, la justicia que de mí procede —afirma el Señor—.
Podal jsi mi štít své spásy, tvoje pravice mě podepírá, tvá mírnost mé síly rozmnožila. Dals volnost mým krokům, nohy se mi nepodvrtnou.Tú me cubres con el escudo de tu salvación, y con tu diestra me sostienes; tu bondad me ha hecho prosperar. Me has despejado el camino, así que mis tobillos no flaquean.
Ochraňuj mě, Bože, utíkám se k tobě!Cuídame, oh Dios, porque en ti busco refugio.
Hospodin bude bojovat za vás a vy budete mlčky přihlížet.Ustedes quédense quietos, que el Señor presentará batalla por ustedes.
Hospodin je při mně, nebojím se. Co by mi mohl udělat člověk?El Señor está conmigo, y no tengo miedo; ¿qué me puede hacer un simple mortal?
Tys má skrýš a štít můj, čekám na tvé slovo.Tú eres mi escondite y mi escudo; en tu palabra he puesto mi esperanza.
Všecko mohu v Kristu, který mi dává sílu.Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Já sám až do vašeho stáří, až do šedin vás budu nosit. Já jsem vás učinil a já vás ponesu, budu vás nosit a zachráním.Aun en la vejez, cuando ya peinen canas, yo seré el mismo, yo los sostendré. Yo los hice, y cuidaré de ustedes; los sostendré y los libraré.
S Bohem, jehož cesta je tak dokonalá! To, co řekne Hospodin, je protříbené. On je štítem všech, kteří se k němu utíkají.El camino de Dios es perfecto; la palabra del Señor es intachable. Escudo es Dios a los que en él se refugian.
Já však budu zpívat o tvé síle, nad tvým milosrdenstvím hned zrána budu plesat. Vždyť ses mi stal nedobytným hradem, útočištěm v den soužení mého.Pero yo le cantaré a tu poder, y por la mañana alabaré tu amor; porque tú eres mi protector, mi refugio en momentos de angustia.
Především střez a chraň své srdce, vždyť z něho vychází život.Por sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque de él mana la vida.
Ze všech stran jsi mi však, Hospodine, štítem, tys má sláva, ty mi zvedáš hlavu.Pero tú, Señor, me rodeas cual escudo; tú eres mi gloria; ¡tú mantienes en alto mi cabeza!
Co k tomu dodat? Je-li Bůh s námi, kdo proti nám?¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra?
Hospodina stále před oči si stavím, je mi po pravici, nic mnou neotřese.Siempre tengo presente al Señor; con él a mi derecha, nada me hará caer.
Lépe utíkat se k Hospodinu, než doufat v člověka.Es mejor refugiarse en el Señor que confiar en el hombre.
Všechna Boží řeč je protříbená, on je štítem těch, kteří se k němu utíkají.Toda palabra de Dios es digna de crédito; Dios protege a los que en él buscan refugio.
Pevná věž je Hospodinovo jméno, k němu se uteče spravedlivý jak do hradu.Torre inexpugnable es el nombre del Señor; a ella corren los justos y se ponen a salvo.
Či myslíš, že bych nemohl poprosit svého Otce, a poslal by mi ihned víc než dvanáct legií andělů?¿Crees que no puedo acudir a mi Padre, y al instante pondría a mi disposición más de doce batallones de ángeles?
Přikryje tě svými perutěmi, pod jeho křídly máš útočiště; pavézou a krytem je ti jeho věrnost.Pues te cubrirá con sus plumas y bajo sus alas hallarás refugio. ¡Su verdad será tu escudo y tu baluarte!
Kdo je Bůh krom Hospodina, kdo je skála, ne-li Bůh náš!¿Pues quién es Dios, si no el Señor? ¿Quién es la roca, si no nuestro Dios?

Učte se činit dobro. Hledejte právo, zakročte proti násilníku, dopomozte k právu sirotkovi, ujímejte se pře vdovy.¡Aprendan a hacer el bien! ¡Busquen la justicia y reprendan al opresor! ¡Aboguen por el huérfano y defiendan a la viuda!
Předešlý12Následující

Biblický verš dne

A víme-li, že nás slyší, kdykoliv o něco žádáme, pak také víme, že to, co máme, jsme dostali od něho.

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!