DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Biblické verše na téma ochrana

«Oblečte plnou Boží zbroj, abyste mohli odolat ďáblovým svodům. Efezským 6:11»
Oblečte plnou Boží zbroj, abyste mohli odolat ďáblovým svodům.Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo.
Tys má skrýše, ty mě chráníš před soužením, nad tím, že jsem vyvázl, zaplesá všechno kolem. -Sela-Tú eres mi refugio; me guardarás de la angustia; Con cánticos de liberación me rodearás. Selah
Bůh je naše útočiště, naše síla, pomoc v soužení vždy velmi osvědčená.Dios es nuestro amparo y fortaleza, Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones.
Buďte rozhodní a udatní, nebojte se a nemějte z nich strach, neboť sám Hospodin, tvůj Bůh, jde s tebou, nenechá tě klesnout a neopustí tě.Esforzaos y cobrad ánimo; no temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo; no te dejará, ni te desamparará.
Proto smíme říkat s důvěrou: ‚Pán při mně stojí, nebudu se bát. Co mi může udělat člověk?‘De manera que podemos decir confiadamente: El Señor es mi ayudador; no temeré Lo que me pueda hacer el hombre.
Žádná zbraň vyrobená proti tobě se nesetká se zdarem, každý jazyk, jenž proti tobě povstane na soudu, usvědčíš ze svévole. Toto je dědictví Hospodinových služebníků, jejich spravedlnost je ode mne, je výrok Hospodinův.Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová.
Podal jsi mi štít své spásy, tvoje pravice mě podepírá, tvá mírnost mé síly rozmnožila. Dals volnost mým krokům, nohy se mi nepodvrtnou.Me diste asimismo el escudo de tu salvación; Tu diestra me sustentó, Y tu benignidad me ha engrandecido. Ensanchaste mis pasos debajo de mí, Y mis pies no han resbalado.
Ochraňuj mě, Bože, utíkám se k tobě!Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado.
Hospodin bude bojovat za vás a vy budete mlčky přihlížet.Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos.
Hospodin je při mně, nebojím se. Co by mi mohl udělat člověk?Jehová está conmigo; no temeré Lo que me pueda hacer el hombre.
Tys má skrýš a štít můj, čekám na tvé slovo.Mi escondedero y mi escudo eres tú; En tu palabra he esperado.
Všecko mohu v Kristu, který mi dává sílu.Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Já sám až do vašeho stáří, až do šedin vás budu nosit. Já jsem vás učinil a já vás ponesu, budu vás nosit a zachráním.Y hasta la vejez yo mismo, y hasta las canas os soportaré yo; yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré.
S Bohem, jehož cesta je tak dokonalá! To, co řekne Hospodin, je protříbené. On je štítem všech, kteří se k němu utíkají.En cuanto a Dios, perfecto es su camino, Y acrisolada la palabra de Jehová; Escudo es a todos los que en él esperan.
Já však budu zpívat o tvé síle, nad tvým milosrdenstvím hned zrána budu plesat. Vždyť ses mi stal nedobytným hradem, útočištěm v den soužení mého.Pero yo cantaré de tu poder, Y alabaré de mañana tu misericordia; Porque has sido mi amparo Y refugio en el día de mi angustia.
Především střez a chraň své srdce, vždyť z něho vychází život.Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón; Porque de él mana la vida.
Ze všech stran jsi mi však, Hospodine, štítem, tys má sláva, ty mi zvedáš hlavu.Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí; Mi gloria, y el que levanta mi cabeza.
Co k tomu dodat? Je-li Bůh s námi, kdo proti nám?¿Qué, pues, diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros?
Hospodina stále před oči si stavím, je mi po pravici, nic mnou neotřese.A Jehová he puesto siempre delante de mí; Porque está a mi diestra, no seré conmovido.
Lépe utíkat se k Hospodinu, než doufat v člověka.Mejor es confiar en Jehová Que confiar en el hombre.
Všechna Boží řeč je protříbená, on je štítem těch, kteří se k němu utíkají.Toda palabra de Dios es limpia; El es escudo a los que en él esperan.
Pevná věž je Hospodinovo jméno, k němu se uteče spravedlivý jak do hradu.Torre fuerte es el nombre de Jehová; A él correrá el justo, y será levantado.
Či myslíš, že bych nemohl poprosit svého Otce, a poslal by mi ihned víc než dvanáct legií andělů?¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre, y que él no me daría más de doce legiones de ángeles?
Přikryje tě svými perutěmi, pod jeho křídly máš útočiště; pavézou a krytem je ti jeho věrnost.Con sus plumas te cubrirá, Y debajo de sus alas estarás seguro; Escudo y adarga es su verdad.
Kdo je Bůh krom Hospodina, kdo je skála, ne-li Bůh náš!Porque ¿quién es Dios, sino sólo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios?

Učte se činit dobro. Hledejte právo, zakročte proti násilníku, dopomozte k právu sirotkovi, ujímejte se pře vdovy.Aprended a hacer el bien; buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda.
Předešlý12Následující

Biblický verš dne

Vždyť co jsem já a co je můj lid, že máme možnost takto přinášet dobrovolné dary? Od tebe pochází všechno. Dáváme ti, co jsme přijali z tvých rukou.

Náhodný Biblický verš

Dobrý člověk z dobrého pokladu svého srdce vydává dobré a zlý ze zlého vydává zlé. Jeho ústa mluví, čím srdce přetéká.Náhodný verš!Náhodný verš s obrázkem

Darujte

Darem podpořte DailyVerses.net:
Darujte

Biblický verš dne

Vždyť co jsem já a co je můj lid, že máme možnost takto přinášet dobrovolné dary? Od tebe pochází všechno. Dáváme ti, co jsme přijali z tvých rukou.

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!