DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Biblické verše na téma pokání

Jestliže se pak můj lid, který se nazývá mým jménem, pokoří a bude se modlit, bude hledat mou tvář a odvrátí se od svých zlých cest, potom je vyslyším z nebe, odpustím jejich hřích a uzdravím jejich zem.If my people who are called by my name humble themselves, and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and will forgive their sin and heal their land.
Když ale své hříchy vyznáváme, Bůh je věrný a spravedlivý – odpustí nám naše hříchy a očistí nás od každé nepravosti.If we confess our sins, he is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness.
Proto čiňte pokání a obraťte se, aby vaše hříchy byly smazány a od Hospodina přišel čas odpočinutí.Repent therefore, and turn back, that your sins may be blotted out.
Kdo přikrývá své viny, úspěchu nedosáhne, kdo vyznává a opouští je, dojde milosti.Whoever conceals his transgressions will not prosper, but he who confesses and forsakes them will obtain mercy.
Začněte nést ovoce odpovídající vašemu pokání.Bear fruit in keeping with repentance.
Hospodin, váš Bůh, je přece milostivý a soucitný. Pokud se k němu vrátíte, neodmítne vás!For the Lord your God is gracious and merciful and will not turn away his face from you, if you return to him.
Pán neotálí splnit svůj slib, jak si někteří myslí, ale prokazuje vám svou trpělivost. Nechce totiž, aby někdo zahynul, ale aby všichni došli k pokání.The Lord is not slow to fulfill his promise as some count slowness, but is patient toward you, not wishing that any should perish, but that all should reach repentance.
Jděte a přemýšlejte, co znamená: ‚Chci milosrdenství, ne oběti.‘ Nepřišel jsem volat spravedlivé, ale hříšníky.Go and learn what this means: ‘I desire mercy, and not sacrifice.’ For I came not to call the righteous, but sinners.
Od té doby začal Ježíš kázat: „Čiňte pokání! Nebeské království je blízko!“From that time Jesus began to preach, saying, “Repent, for the kingdom of heaven is at hand.”
Přibližte se Bohu a přiblíží se vám. Umyjte své ruce, hříšníci, a očistěte svá srdce, vy, kdo máte dvojakou mysl.Draw near to God, and he will draw near to you. Cleanse your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded.
Roztrhněte svá srdce, a ne pláště své, k Hospodinu, svému Bohu, vraťte se; je přece milostivý a soucitný, nesmírně trpělivý, velmi laskavý a který od zla upouští.And rend your hearts and not your garments. Return to the Lord your God, for he is gracious and merciful, slow to anger, and abounding in steadfast love; and he relents over disaster.
Já všechny, které miluji, kárám a vychovávám. Rozhorli se tedy a čiň pokání.Those whom I love, I reprove and discipline, so be zealous and repent.
Říkám vám, že právě tak bude v nebi větší radost nad jedním hříšníkem, který činí pokání, než nad devadesáti devíti spravedlivými, kteří pokání nepotřebují.Just so, I tell you, there will be more joy in heaven over one sinner who repents than over ninety-nine righteous persons who need no repentance.
Nemám zalíbení ve smrti umírajících, praví Panovník Hospodin. Obraťte se a žijte!For I have no pleasure in the death of anyone, declares the Lord God; so turn, and live.
Bůh ale přehlédl časy této nevědomosti a nyní ukládá všem lidem všude, aby činili pokání.The times of ignorance God overlooked, but now he commands all people everywhere to repent.
Čas se naplnil – Boží království je blízko. Čiňte pokání a věřte evangeliu!The time is fulfilled, and the kingdom of God is at hand; repent and believe in the gospel.
Nepřišel jsem volat k pokání spravedlivé, ale hříšné.I have not come to call the righteous but sinners to repentance.
Vraťte se ke mně, praví Hospodin zástupů, a já se vrátím k vám, praví Hospodin zástupů.Return to me, says the Lord of hosts, and I will return to you, says the Lord of hosts.
Říkám vám, že nikoli. Nebudete-li činit pokání, zahynete podobně všichni.No, I tell you; but unless you repent, you will all likewise perish.
Říkám vám, že právě tak je radost před Božími anděly nad jedním hříšníkem, který činí pokání.Just so, I tell you, there is joy before the angels of God over one sinner who repents.
„Čiňte pokání,“ odpověděl Petr, „a každý se nechte pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby vám byly odpuštěny hříchy. I vy přijmete dar Ducha svatého“And Peter said to them, “Repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit.”
Obraťte se, když vás napomínám, hle, svého ducha na vás vylít chci, právě vám chci svá slova oznámit!If you turn at my reproof, behold, I will pour out my spirit to you; I will make my words known to you.
Kdyby tvůj bratr proti tobě zhřešil, pokárej ho, a bude-li toho litovat, odpusť mu. Kdyby proti tobě zhřešil sedmkrát za den a sedmkrát by se k tobě obrátil se slovy: ‚Je mi to líto,‘ musíš mu odpustit.If your brother sins, rebuke him, and if he repents, forgive him, and if he sins against you seven times in the day, and turns to you seven times, saying, ‘I repent,’ you must forgive him.
Kajícný duch je Bohu nad oběti – nepohrdneš, Bože, srdcem kajícným a sklíčeným.The sacrifices of God are a broken spirit; a broken and contrite heart, O God, you will not despise.

Biblický verš dne

Veďte nezištný život a buďte spokojeni s tím, co máte. Vždyť on řekl: „Nikdy tě neopustím a nikdy nenechám,“

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!