DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Biblické verše na téma požehnání

Požehnaný, kdo spoléhá na Hospodina a jehož nadějí je Hospodin. Je jako strom zasazený u vody – zapouští kořeny u řeky. Nebojí se, když vedro přichází; jeho listy se vždy zelenají, v roce sucha nemá obavy a nepřestává nést plody.Blessed is the man who trusts in the Lord, whose trust is the Lord. He is like a tree planted by water, that sends out its roots by the stream, and does not fear when heat comes, for its leaves remain green, and is not anxious in the year of drought, for it does not cease to bear fruit.
Ať ti Hospodin žehná a chrání tě! Ať Hospodin nad tebou rozjasní svou tvář a daruje ti přízeň! Ať Hospodin k tobě obrátí svou tvář a obdaří tě pokojem!The Lord bless you and keep you; the Lord make his face to shine upon you and be gracious to you; the Lord lift up his countenance upon you and give you peace.
Kéž ti dá, po čem tvé srdce touží, všechny tvé úmysly kéž naplní!May he grant you your heart's desire and fulfill all your plans!
Hospodinu svěř všechny své činy, tvoje úmysly se potom naplní.Commit your work to the Lord, and your plans will be established.
Já sám přece vím, jak o vás přemýšlím, praví Hospodin. Mám v úmyslu váš prospěch, a ne neštěstí; chci vám dát budoucnost a naději.For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans for welfare and not for evil, to give you a future and a hope.
Můj Bůh pak podle svého bohatství slavně naplní i každou vaši potřebu v Kristu Ježíši.And my God will supply every need of yours according to his riches in glory in Christ Jesus.
Budete sloužit Hospodinu, svému Bohu, a on požehná tvému chlebu i tvé vodě. Z tvého středu odejmu nemoc.You shall serve the Lord your God, and he will bless your bread and your water, and I will take sickness away from among you.
Okuste a vizte, jak dobrý je Hospodin, blaze člověku, jenž doufá v něj!Oh, taste and see that the Lord is good! Blessed is the man who takes refuge in him!
Proto ti dnes přikazuji: Miluj Hospodina, svého Boha, kráčej po jeho cestách a zachovávej jeho přikázání, pravidla a zákony. Pak budeš žít a růst a Hospodin, tvůj Bůh, ti bude žehnat v zemi, kterou přicházíš obsadit.If you obey the commandments of the Lord your God that I command you today, by loving the Lord your God, by walking in his ways, and by keeping his commandments and his statutes and his rules, then you shall live and multiply, and the Lord your God will bless you in the land that you are entering to take possession of it.
Hospodin je můj pastýř, nic mi neschází. Na zelených loukách mi dává spočinout, ke klidným vodám mě přivádí.The Lord is my shepherd; I shall not want. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside still waters.
Dobrořečte těm, kdo vás pronásledují – nezlořečte, ale dobrořečte.Bless those who persecute you; bless and do not curse them.
Kdo hloubá ve Slově, nachází štěstí, kdo doufá v Hospodina, je blažený!Whoever gives thought to the word will discover good, and blessed is he who trusts in the Lord.
Jak veliká je tvá dobrota, kterou jsi zachoval těm, kdo tě ctí! Dokázals ji těm, kdo v tebe doufají, všem lidem na odiv!Oh, how abundant is your goodness, which you have stored up for those who fear you and worked for those who take refuge in you, in the sight of the children of mankind!
Milost Pána Ježíše Krista s vaším duchem.The grace of the Lord Jesus Christ be with your spirit.
Vám, kteří slyšíte, však říkám: Milujte své nepřátele! Buďte dobří k těm, kdo vás nenávidí, žehnejte těm, kdo vás proklínají, a modlete se za ty, kdo vás pomlouvají.But I say to you who hear, Love your enemies, do good to those who hate you, bless those who curse you, pray for those who abuse you.
Neodplácejte zlo zlem ani zlořečení zlořečením, ale naopak žehnejte. K tomu jste přece povoláni a za to máte obdržet požehnání.Do not repay evil for evil or reviling for reviling, but on the contrary, bless, for to this you were called, that you may obtain a blessing.
Ovocem Ducha je pak láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, mírnost a zdrženlivost. Tomu se žádný zákon nevyrovná.But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control; against such things there is no law.
Budeš-li opravdově poslouchat Hospodina, svého Boha, a pečlivě dodržovat všechna jeho přikázání, která ti dnes udílím, Hospodin, tvůj Bůh, tě vyvýší nade všechny národy země.And if you faithfully obey the voice of the Lord your God, being careful to do all his commandments that I command you today, the Lord your God will set you high above all the nations of the earth.
Blaze těm, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť budou nasyceni.Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be satisfied.
Hospodinovo požehnání obohacuje bez veškerého trápení.The blessing of the Lord makes rich, and he adds no sorrow with it.
Milost Pána Ježíše Krista s vaším duchem.The grace of the Lord Jesus Christ be with your spirit.
Milovaný, především si přeji, abys ve všem prospíval a byl zdráv, tak jako prospívá tvá duše.Beloved, I pray that all may go well with you and that you may be in good health, as it goes well with your soul.
Bůh je schopen rozhojnit k vám veškerou milost, abyste vždycky a ve všem měli veškerý dostatek a mohli se štědře účastnit každého dobrého díla.And God is able to make all grace abound to you, so that having all sufficiency in all things at all times, you may abound in every good work.
Sneste všechny desátky do obilnice, ať je v mém chrámě co jíst. Jen mě v tom vyzkoušejte, praví Hospodin zástupů, zda vám nezotvírám nebeské průduchy a nevyliji na vás požehnání, že ho ani nepoberete.Bring the full tithe into the storehouse, that there may be food in my house. And thereby put me to the test, says the Lord of hosts, if I will not open the windows of heaven for you and pour down for you a blessing until there is no more need.
Blaze těm, kdo jeho svědectví se drží, těm, kdo jej celým srdcem hledají.Blessed are those who keep his testimonies, who seek him with their whole heart.

Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť budou nazváni Božími dětmi.Blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God.
Předešlý1234Následující

Biblický verš dne

A když víme, že nás slyší, kdykoli o něco prosíme, pak víme, že to, oč jsme jej prosili, dostáváme.

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!