DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Biblické verše na téma přemáhání

«To jsem vám pověděl, abyste nalezli ve mně pokoj. Ve světě máte… Jan 16:33»
To jsem vám pověděl, abyste nalezli ve mně pokoj. Ve světě máte soužení. Ale vzchopte se, já jsem přemohl svět.Il fallait que je vous dise aussi cela pour que vous trouviez la paix en moi. Dans le monde, vous aurez à souffrir bien des afflictions. Mais courage ! Moi, j’ai vaincu le monde.
Nedej se přemoci zlem, ale přemáhej zlo dobrem.Ne te laisse pas vaincre par le mal. Au contraire, sois vainqueur du mal par le bien.
Neboť ‚u Boha není nic nemožného‘.Car rien n’est impossible à Dieu.
Neboť kdo se narodil z Boha, přemáhá svět. A to vítězství, které přemohlo svět, je naše víra.Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c’est notre foi.
Chvála buď Bohu, který nám dává vítězství skrze našeho Pána Ježíše Krista!Mais loué soit Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ.
Ale v tom ve všem slavně vítězíme mocí toho, který si nás zamiloval.Mais dans tout cela nous sommes bien plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés.
Ze všech stran jsi mi však, Hospodine, štítem, tys má sláva, ty mi zvedáš hlavu.Pourtant, ô Eternel, |tu es pour moi un bouclier |qui me protège. O toi ma gloire, |tu me feras marcher encore |la tête haute.
Proto i my, obklopeni takovým zástupem svědků, odhoďme všecku přítěž i hřích, který se nás tak snadno přichytí, a vytrvejme v běhu, jak je nám uloženo.C’est pourquoi, nous aussi qui sommes entourés d’une si grande nuée de témoins, débarrassons-nous de tout fardeau, et du péché qui nous cerne si facilement de tous côtés, et courons avec endurance l’épreuve qui nous est proposée.
To světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila.La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l’ont pas étouffée.
Bojuj dobrý boj víry, abys dosáhl věčného života, k němuž jsi byl povolán a k němuž ses přihlásil dobrým vyznáním před mnoha svědky.Combats le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle que Dieu t’a appelé à connaître et au sujet de laquelle tu as fait cette belle profession de foi en présence de nombreux témoins.
Buďte střízliví! Buďte bdělí! Váš protivník, ďábel, obchází jako ‚lev řvoucí‘ a hledá, koho by pohltil.Faites preuve de modération et soyez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant, qui cherche quelqu’un à dévorer.
Vy však jste z Boha, děti, a zvítězili jste nad falešnými proroky, protože ten, který je ve vás, je větší než ten, který je ve světě.Vous, mes enfants, vous êtes de Dieu et vous avez la victoire sur ces prophètes de mensonge, car celui qui est en vous est plus puissant que celui qui inspire ce monde.
Kdo jiný přemáhá svět, ne-li ten, kdo věří, že Ježíš je Syn Boží?Qui, en effet, triomphe du monde ? Celui-là seul qui croit que Jésus est le Fils de Dieu.
Kdo zvítězí, tomu dám usednout se mnou na trůn, tak jako já jsem zvítězil a usedl s Otcem na jeho trůn.Le vainqueur, je le ferai siéger avec moi sur mon trône, comme moi-même, je suis allé siéger avec mon Père sur son trône après avoir remporté la victoire.
Kdo zvítězí, bude oděn bělostným rouchem a jeho jméno nevymažu z knihy života, nýbrž přiznám se k němu před svým Otcem a před jeho anděly.Le vainqueur portera ainsi des vêtements blancs, je n’effacerai jamais son nom du livre de vie, je le reconnaîtrai comme mien en présence de mon Père et de ses anges.
Prosím, Hospodine, pomoz! Prosím, Hospodine, dopřej zdaru! Požehnaný, jenž přichází v Hospodinově jménu. Žehnáme vám z Hospodinova domu.De grâce, ô Eternel, |accorde le salut ! De grâce, ô Eternel, |accorde la victoire ! Oui, béni soit celui qui vient |au nom de l’Eternel ! Nous vous bénissons tous |de la maison de l’Eternel !
Rozjásej se, sijónská dcero, dcero jeruzalémská, propukni v hlahol! Hle, přichází k tobě tvůj král, spravedlivý a zachráněný, pokořený, jede na oslu, na oslátku, osličím mláděti.Tressaille d’allégresse, ô communauté de Sion ! Pousse des cris de joie, ô communauté de Jérusalem ! Car ton roi vient vers toi, il est juste et sauvé, humilié, monté sur un âne, sur un ânon, |le petit d’une ânesse.

Biblický verš dne

Neklamte se, Bohu se nikdo nebude posmívat. Co člověk zaseje, to také sklidí.

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!