DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Biblické verše na téma vyznávání

«Kdo vyzná, že Ježíš je Syn Boží, v tom zůstává Bůh a… 1. Janův 4:15»
Kdo vyzná, že Ježíš je Syn Boží, v tom zůstává Bůh a on v Bohu.Chi riconosce pubblicamente che Gesù è il Figlio di Dio, Dio rimane in lui ed egli in Dio.
Držme se neotřesitelné naděje, kterou vyznáváme, protože ten, kdo nám dal zaslíbení, je věrný.Manteniamo ferma la confessione della nostra speranza, senza vacillare; perché fedele è colui che ha fatto le promesse.
A k slávě Boha Otce každý jazyk aby vyznával: Ježíš Kristus jest Pán.E ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre.
„Můj podíl je Hospodin,“ praví má duše, proto na něj čekám.«Il Signore è la mia parte», io dico, «perciò spererò in lui».
Srdcem věříme k spravedlnosti a ústy vyznáváme k spasení.Infatti con il cuore si crede per ottenere la giustizia e con la bocca si fa confessione per essere salvati.
Neboť je psáno: ‚Jako že jsem živ, praví Hospodin, skloní se přede mnou každé koleno a každý jazyk vyzná, že jsem Bůh.‘Infatti sta scritto: «Come è vero che vivo», dice il Signore, «ogni ginocchio si piegherà davanti a me, e ogni lingua darà gloria a Dio».
Bojuj dobrý boj víry, abys dosáhl věčného života, k němuž jsi byl povolán a k němuž ses přihlásil dobrým vyznáním před mnoha svědky.Combatti il buon combattimento della fede, afferra la vita eterna alla quale sei stato chiamato e in vista della quale hai fatto quella bella confessione di fede in presenza di molti testimoni.
Vyznáš-li svými ústy Ježíše jako Pána a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen.Perché, se con la bocca avrai confessato Gesù come Signore e avrai creduto con il cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvato.
Svůj hřích jsem před tebou přiznal, svoji nepravost jsem nezakrýval, řekl jsem: „Vyznám se Hospodinu ze své nevěrnosti.“ A ty jsi ze mne sňal nepravost, hřích můj. -Sela-Davanti a te ho ammesso il mio peccato, non ho taciuto la mia iniquità. Ho detto: «Confesserò le mie trasgressioni al Signore», e tu hai perdonato l’iniquità del mio peccato. Pausa
Kdo to je Král slávy? Hospodin zástupů, on je Král slávy! -Sela-Chi è questo Re di gloria? È il Signore degli eserciti; egli è il Re di gloria. Pausa
Kdo zvítězí, bude oděn bělostným rouchem a jeho jméno nevymažu z knihy života, nýbrž přiznám se k němu před svým Otcem a před jeho anděly.Chi vince sarà dunque vestito di vesti bianche, e io non cancellerò il suo nome dal libro della vita, ma confesserò il suo nome davanti al Padre mio e davanti ai suoi angeli.
Kdo popírá Syna, nemá ani Otce. Kdo vyznává Syna, má i Otce.Chiunque nega il Figlio, non ha neppure il Padre; chi riconosce pubblicamente il Figlio, ha anche il Padre.

Biblický verš dne

A věříte-li, dostanete všecko, oč budete v modlitbě prosit.

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!