DailyVerses.netThemenZufalls BibelversRegistrieren

Bibelverse über die Sicherheit

«Aber der Herr ist treu; der wird euch stärken und bewahren vor dem Bösen. 2 Thessalonicher 3:3»
Aber der Herr ist treu; der wird euch stärken und bewahren vor dem Bösen.Ale Pán je věrný; on vás posílí a ochrání od zlého.
Der HERR ist mein Licht und mein Heil; vor wem sollte ich mich fürchten? Der HERR ist meines Lebens Kraft; vor wem sollte mir grauen?Hospodin je světlo mé a moje spása, koho bych se bál? Hospodin je záštita mého života, z koho bych měl strach?
Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht zu dem HERRN: Meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe.Kdo v úkrytu Nejvyššího bydlí, přečká noc ve stínu Všemocného. Říkám o Hospodinu: „Mé útočiště, má pevná tvrz je můj Bůh, v nějž doufám.“
Gott ist unsre Zuversicht und Stärke, eine Hilfe in den großen Nöten, die uns getroffen haben.Bůh je naše útočiště, naše síla, pomoc v soužení vždy velmi osvědčená.
Du bist mein Schirm, du wirst mich vor Angst behüten, dass ich errettet gar fröhlich rühmen kann. Sela.Tys má skrýše, ty mě chráníš před soužením, nad tím, že jsem vyvázl, zaplesá všechno kolem. -Sela-
Ich liege und schlafe ganz mit Frieden; denn allein du, HERR, hilfst mir, dass ich sicher wohne.Pokojně uléhám, pokojně spím, neboť ty sám, Hospodine, v bezpečí mi dáváš bydlet.
Der HERR ist gütig und eine Feste zur Zeit der Not und kennt, die auf ihn trauen.Hospodin je dobrý, je záštitou v den soužení, zná se k těm, kteří se k němu utíkají.
Wirf dein Anliegen auf den HERRN; der wird dich versorgen und wird den Gerechten in Ewigkeit nicht wanken lassen.Na Hospodina slož svoji starost, postará se o tebe a nedopustí, aby se kdy spravedlivý zhroutil.
Ein Kluger sieht das Unglück kommen und verbirgt sich; aber die Unverständigen laufen weiter und müssen büßen.Chytrý vidí nebezpečí a skryje se, prostoduší jdou dál a doplatí na to.
Er wird dich mit seinen Fittichen decken, und Zuflucht wirst du haben unter seinen Flügeln. Seine Wahrheit ist Schirm und Schild.Přikryje tě svými perutěmi, pod jeho křídly máš útočiště; pavézou a krytem je ti jeho věrnost.
Wer festen Herzens ist, dem bewahrst du Frieden; denn er verlässt sich auf dich.Stvoření opírající se o tebe chráníš pokojem, pokojem, neboť v tebe doufá.
Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen.Neprosím, abys je vzal ze světa, ale abys je zachoval od zlého.
Der HERR wird's vollenden um meinetwillen. HERR, deine Güte ist ewig. Das Werk deiner Hände wollest du nicht lassen.Hospodin za mě dokončí zápas. Hospodine, tvoje milosrdenství je věčné, neopouštěj dílo vlastních rukou!
Wer in Unschuld lebt, der lebt sicher; wer aber verkehrte Wege geht, wird ertappt werden.Kdo žije bezúhonně, žije bezpečně, kdežto kdo chodí křivolakými cestami, bude odhalen.
So lasst uns nun nicht schlafen wie die andern, sondern lasst uns wachen und nüchtern sein.Nespěme tedy jako ostatní, nýbrž bděme a buďme střízliví.
Es ist gut, auf den HERRN vertrauen und nicht sich verlassen auf Menschen.Lépe utíkat se k Hospodinu, než doufat v člověka.
Denn ich will die Müden erquicken und die Verschmachtenden sättigen.Občerstvím duši znavenou a každou duši tesknící ukojím.
Der Name des HERRN ist eine feste Burg; der Gerechte läuft dorthin und wird beschirmt.Pevná věž je Hospodinovo jméno, k němu se uteče spravedlivý jak do hradu.
Denn er ist mein Fels, meine Hilfe, mein Schutz, dass ich gewiss nicht wanken werde.Jen on je má skála, má spása, můj nedobytný hrad, mnou nikdy nic neotřese.
Hoffe auf den HERRN und tue Gutes, bleibe im Lande und nähre dich redlich.Doufej v Hospodina, konej dobro, v zemi přebývej a zachovávej věrnost.
So seid nun Gott untertan. Widersteht dem Teufel, so flieht er von euch.Podřiďte se tedy Bohu. Vzepřete se ďáblu a uteče od vás, přibližte se k Bohu a přiblíží se k vám.
Der HERR ist des Armen Schutz, ein Schutz in Zeiten der Not.Hospodin je zdeptanému nedobytným hradem, v dobách soužení je hradem nedobytným.
Und ich richte meinen Bund so mit euch auf, dass hinfort nicht mehr alles Fleisch ausgerottet werden soll durch die Wasser der Sintflut und hinfort keine Sintflut mehr kommen soll, die die Erde verderbe.Ustavuji s vámi svou smlouvu. Už nebude vyhlazeno všechno tvorstvo vodami potopy a nedojde již k potopě, která by zahladila zemi.
Singet Gott, lobsinget seinem Namen! Macht Bahn dem, der auf den Wolken einherfährt; er heißt HERR. Freuet euch vor ihm! Ein Vater der Waisen und ein Helfer der Witwen ist Gott in seiner heiligen Wohnung.Prozpěvujte Bohu, pějte žalmy jeho jménu, upravujte cestu tomu, který jede pustinami. Hospodin je jeho jméno, jásotem ho oslavujte. Otec sirotků, obhájce vdov je Bůh v obydlí svém svatém.
Heile du mich, HERR, so werde ich heil; hilf du mir, so ist mir geholfen; denn du bist mein Ruhm.Uzdrav mě, Hospodine, a budu zdráv, spas mě a budu spasen, neboť ty jsi můj chvalozpěv.

Deshalb ergreift die Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag Widerstand leisten und alles überwinden und das Feld behalten könnt.Proto vezměte na sebe plnou Boží zbroj, abyste se mohli v den zlý postavit na odpor, všechno překonat a obstát.
Zurück12Weiter

Bibelvers des Tages

Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege.

Täglich einen Bibelvers erhalten:

Persönlicher Bibelleseplan

Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Bibelleseplan einzurichten. Hier sehen Sie Ihre Fortschritte und das nächste Kapitel, das zu lesen ist.
Mehr lesen...