DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Italiano | Nederlands | Português | Slovenský

21 Versículos de la Biblia sobre Mentir

« 1. Petrov 3:10-11 »
Reina-Valera 1960Katolícky preklad
Porque: El que quiere amar la vida Y ver días buenos, Refrene su lengua de mal, Y sus labios no hablen engaño; Apártese del mal, y haga el bien; Busque la paz, y sígala.Veď kto chce milovať život a vidieť dobré dni, nech zdržiava svoj jazyk od zlého a svoje pery od reči úlisnej. Nech sa vyhýba zlu a robí dobre, nech hľadá pokoj a usiluje sa oň.
El que anda en integridad y hace justicia, Y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, Ni hace mal a su prójimo, Ni admite reproche alguno contra su vecino.Ten, čo kráča bez poškvrny a koná spravodlivo, čo z úprimného srdca pravdu hovorí, čo nepodvádza svojím jazykom, nekrivdí svojmu blížnemu, ani ho nepotupuje.
Pero decía, que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro, del corazón de los hombres, salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen, y contaminan al hombre.A pokračoval: „Čo z človeka vychádza, to poškvrňuje človeka. Lebo znútra, z ľudského srdca, vychádzajú zlé myšlienky, smilstvá, krádeže, vraždy, cudzoložstvá, chamtivosť, zlomyseľnosť, klamstvo, necudnosť, závisť rúhanie, pýcha, hlúposť. Všetky tieto zlá vychádzajú znútra a poškvrňujú človeka.“
El hombre perverso levanta contienda, Y el chismoso aparta a los mejores amigos.Prevrátený človek seje rozbroje a pletkár rozlučuje priateľov.
Libra mi alma, oh Jehová, del labio mentiroso, Y de la lengua fraudulenta.Osloboď ma, Pane, od lživých perí a od ľstivého jazyka.
El que encubre el odio es de labios mentirosos; Y el que propaga calumnia es necio.Statočné pery zakrývajú nenávisť, ten však, kto roztrusuje klebety, je pochábeľ.
Si decimos que tenemos comunión con él, y andamos en tinieblas, mentimos, y no practicamos la verdad.Ak hovoríme, že máme s ním spoločenstvo, ale chodíme vo tme, luháme a nekonáme pravdu.
El que camina en integridad anda confiado; Mas el que pervierte sus caminos será quebrantado.Kto chodí bezúhonne, chodí bezpečne, čie cesty sú však kľukaté, ten sa prezradí.
La lengua apacible es árbol de vida; Mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu.Lahodnosť jazyka je stromom života, ale poraňuje dušu, keď je nerestný.
El que anda en chismes descubre el secreto; Mas el de espíritu fiel lo guarda todo.Klebetník, ktorý sa túla, povyzrádza tajnosti, kto však má zmysel pre spoľahlivosť, ten drží slovo u seba.
Guarda tu lengua del mal, Y tus labios de hablar engaño.Zdržuj svoj jazyk od zlého a svoje pery od reči úlisnej.
El testigo verdadero no mentirá; Mas el testigo falso hablará mentiras.Pravdymilovný svedok neluže, falošný svedok vypúšťa však (kadejakú) lož (z úst).
Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo.Blahoslavení ste, keď vás budú pre mňa potupovať a prenasledovať a všetko zlé na vás nepravdivo hovoriť.
El temor de Jehová es aborrecer el mal; La soberbia y la arrogancia, el mal camino, Y la boca perversa, aborrezco.Bázeň pred Pánom je nenávidieť zlo. Oproti pýche, nadutosti, ceste zlej a ústam, ktoré prekrúcajú, prechovávam nenávisť.
Los labios del justo saben hablar lo que agrada; Mas la boca de los impíos habla perversidades.Ústa spravodlivého vedia, čo je milé, kým ústa bezbožných prevrátenosti.
Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí; No me des pobreza ni riquezas; Manténme del pan necesario.Nepravdivosť a lživú reč (ráč) vzdialiť odo mňa! Nedávaj mi ani chudobu, ani bohatstvo, udeľ mi (vždy iba toľko, koľko) potrebujem na živobytie.
No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno.Neluhajte si navzájom vy, čo ste si vyzliekli starého človeka s jeho skutkami a obliekli ste si nového, toho, čo sa obnovuje, aby mal pravé poznanie podľa obrazu toho, ktorý ho stvoril.
Los labios mentirosos son abominación a Jehová; Pero los que hacen verdad son su contentamiento.Luhárske pery sa ošklivia Pánovi, tí však, čo pravdu pestujú, sú jeho záľubou.
No matarás. No adulterarás. No hurtarás. No dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre; y, Amarás a tu prójimo como a ti mismo.Ježiš povedal: „Nezabiješ! Nescudzoložíš! Nepokradneš! Nebudeš krivo svedčiť! Cti otca i matku a milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!“
No conviene al necio la altilocuencia; !!Cuánto menos al príncipe el labio mentiroso!Nesluší ušľachtilá reč bláznovi a lživé reči šľachetnému (človeku).
Aparta de ti la perversidad de la boca, Y aleja de ti la iniquidad de los labios.Odstráň od seba falošné ústa a úskočné pery nech sú ďaleko od teba.
Versículo de la Biblia del día
El que posee entendimiento ama su alma; El que guarda la inteligencia hallará el bien.
Reciba el Versículo Diario:
mailCorreo electrónico
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Plan de lectura de la Biblia
Registrar y configurar su plan de lectura de la Biblia que desea ver su progreso y el siguiente capítulo para leer aquí!
Aceptar Este sitio utiliza cookies