DailyVerses.netThèmeVerset AléatoireS'inscrire

Versets Biblique sur le Cœur

«Tout comme l'eau reflète un visage, le cœur de l'homme reflète l'homme. Proverbes 27:19»
Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie.Behoed uw hart boven al wat te bewaren is, want daaruit zijn de oorsprongen des levens.
Tout comme l'eau reflète un visage, le cœur de l'homme reflète l'homme.Zoals het water het gelaat weerspiegelt, zo weerspiegelt het hart van de mens de mens.
Le cœur est tortueux plus que tout, et il est incurable. Qui peut le connaître? Moi, l'Eternel, j’explore le cœur, j’examine les reins pour traiter chacun conformément à sa conduite, au fruit de ses agissements.Arglistig is het hart boven alles, ja, verderfelijk is het; wie kan het kennen? Ik, de Here, doorgrond het hart en toets de nieren, en dat, om aan een ieder te geven naar zijn wegen, naar de vrucht zijner daden.
Que votre parure ne soit pas une parure extérieure – cheveux tressés, ornements d'or ou vêtements élégants – mais plutôt celle intérieure et cachée du cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'une grande valeur devant Dieu.Uw sieraad zij niet uitwendig: het vlechten van haar, het omhangen van goud of het dragen van gewaden, maar de verborgen mens uws harten, met de onvergankelijke (tooi) van een zachtmoedige en stille geest, die kostbaar is in het oog van God.
Vous me chercherez et vous me trouverez, parce que vous me chercherez de tout votre cœur.Dan zult gij Mij zoeken en vinden, wanneer gij naar Mij vraagt met uw ganse hart.
Qu’il te donne ce que ton cœur désire et qu’il accomplisse tous tes projets!Hij geve u naar uw hart, en doe al uw plannen in vervulling gaan.
O Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé!Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een vaste geest.
Mais l'Eternel dit à Samuel: «Ne prête pas attention à son apparence et à sa grande taille, car je l'ai rejeté. En effet, l’Eternel n’a pas le même regard que l’homme: l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Eternel regarde au cœur.»Doch de Here zeide tot Samuël: Let niet op zijn voorkomen noch op zijn rijzige gestalte, want Ik heb hem verworpen. Het komt immers niet aan op wat de mens ziet; de mens toch ziet aan wat voor ogen is, maar de Here ziet het hart aan.
Confie-toi en l'Eternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence! Reconnais-le dans toutes tes voies et il rendra tes sentiers droits.Vertrouw op de Here met uw ganse hart en steun op uw eigen inzicht niet. Ken Hem in al uw wegen, dan zal Hij uw paden recht maken.
Que la bonté et la vérité ne t'abandonnent pas: attache-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Tu trouveras ainsi grâce et bon sens aux yeux de Dieu et des hommes.Dat liefde en trouw u niet verlaten! Bind ze om uw hals, schrijf ze op de tafel van uw hart, dan zult gij genegenheid en goedkeuring verwerven in de ogen van God en mensen.
Jésus lui répondit: «Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta penséeHij zeide tot hem: Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand.
Fais de l’Eternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire.Verlustig u in de Here; dan zal Hij u geven de wensen van uw hart.
En effet, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur.Want, waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn.
Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les os.Een vrolijk hart bevordert de genezing, maar een verslagen geest doet het gebeente verdorren.
Mon fils, n'oublie pas mon enseignement et que ton cœur garde mes commandements, car ils prolongeront la durée de tes jours, les années de ta vie, et ils augmenteront ta paix.Mijn zoon, vergeet mijn onderwijzing niet en uw hart beware mijn geboden, want lengte van dagen, en jaren van leven, en vrede zullen zij u vermeerderen.
Que chacun donne comme il l'a décidé dans son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie.En ieder doe, naardat hij zich in zijn hart heeft voorgenomen, niet met tegenzin of gedwongen, want God heeft de blijmoedige gever lief.
Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je retirerai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair.Een nieuw hart zal Ik u geven en een nieuwe geest in uw binnenste; het hart van steen zal Ik uit uw lichaam verwijderen en Ik zal u een hart van vlees geven.
L'homme au cœur sage fait bon accueil aux commandements, mais celui qui parle comme un fou court à sa perte.Wie wijs van hart is, neemt geboden aan, maar wie dwaas van lippen is, komt ten val.
Fortifiez-vous et que votre cœur s’affermisse, vous tous qui espérez en l’Eternel!Weest sterk en uw hart zij onversaagd, gij allen, die op de Here hoopt.
Je te cherche de tout mon cœur: ne me laisse pas m’égarer loin de tes commandements!Ik zoek U met mijn ganse hart, laat mij niet van uw geboden afdwalen.
Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que notre cœur parvienne à la sagesse!Leer ons zó onze dagen tellen, dat wij een wijs hart bekomen.
Fais bon accueil aux paroles de ma bouche et aux sentiments de mon cœur, Eternel, mon rocher, toi qui me rachètes!Mogen de woorden van mijn mond en de overleggingen van mijn hart U welgevallig zijn, o Here, mijn rots en mijn verlosser.
Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et panse leurs blessures.Hij geneest de verbrokenen van hart en verbindt hun wonden.
Heureux ceux qui gardent ses instructions, qui le cherchent de tout leur cœur.Welzalig zij, die zijn getuigenissen bewaren, die Hem van ganser harte zoeken.
Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne: ‘Retire-toi de là et jette-toi dans la mer’, et s'il ne doute pas dans son cœur mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir.Voorwaar, Ik zeg u, wie tot deze berg zou zeggen, hef u op en werp u in de zee, en in zijn hart niet zou twijfelen, maar geloven, dat hetgeen hij zegt geschiedt, het zal hem geschieden.

Je te louerai avec un cœur droit en étudiant tes justes sentences.Ik zal U loven in oprechtheid des harten, wanneer ik uw rechtvaardige verordeningen leer.
En arrière12En avant

Verset Biblique du Jour

En effet, c'est avec le cœur que l'on croit et parvient à la justice, et c'est avec la bouche que l'on affirme une conviction et parvient au salut, comme le dit l'Ecriture.

Verset de la Bible Aléatoire

Honore l'Eternel avec tes biens
et avec les premiers de tous tes produits!
Prochain verset!Avec Image

Soutenir DailyVerses.net

Aidez-moi à répandre la Parole de Dieu:
Faire un don

Verset Biblique du Jour

En effet, c'est avec le cœur que l'on croit et parvient à la justice, et c'est avec la bouche que l'on affirme une conviction et parvient au salut, comme le dit l'Ecriture.

Recevoir chaque jour un verset Biblique:

Plan de lecture de la Bible

Connectez-vous ou inscrivez-vous pour installer votre plan de lecture de la Bible. Ici, vous voyez vos progrès et le chapitre suivant à lire.