DailyVerses.netThèmeVerset AléatoireS'inscrire

Versets Biblique sur le Mensonge

Car, Celui qui souhaite aimer la vie et voir des jours heureux qu’il veille sur sa langue |pour ne faire aucun mal, et pour qu’aucun propos menteur |ne passe sur ses lèvres. Qu’il fuie le mal |et fasse ce qui est bien ; qu’il recherche la paix |avec ténacité.Vždyť: „Chce někdo prožít šťastný život, chce někdo okusit dobré dny? Takový ať chrání svůj jazyk před zlem, v jeho ústech ať není žádná lest. Ať odmítá zlo a koná dobro, usiluje o pokoj a nechá se jím vést.“
O Eternel, |délivre-moi |des lèvres fausses, des langues mensongères !Mou duši, Hospodine, zachraňuj od lživých rtů a lstivých jazyků!
Les lèvres menteuses sont en horreur à l’Eternel, mais ceux qui agissent en hommes fiables lui font plaisir.Prolhané rty se Hospodinu hnusí, kdo žijí v pravdě, ti jej potěší.
L’homme à la conduite intègre : |il pratique la justice, et il dit la vérité |qu’il pense au fond de son cœur, il ne calomnie pas son prochain, il ne lui fait aucun mal, et il ne s’associe pas |à ce qui déprécierait ses proches.Kdo žije bezúhonně a jedná spravedlivě, kdo mluví pravdu ze srdce, kdo jazykem svým nepomlouvá, neškodí bližnímu a neostouzí druha.
Et il ajouta : Ce qui sort de l’homme, c’est cela qui le rend impur. Car c’est du dedans, c’est du cœur de l’homme que proviennent les pensées mauvaises, l’immoralité, le vol, le meurtre, les adultères, l’envie, la méchanceté, la tromperie, le vice, la jalousie, le blasphème, l’orgueil, et toutes sortes de comportements insensés. Tout ce mal sort du dedans et rend l’homme impur.Potom řekl: „Co z člověka vychází, to člověka špiní. Z nitra lidského srdce vycházejí zlé myšlenky, smilnění, krádeže, vraždy, cizoložství, chamtivost, ničemnost, lstivost, nestydatost, závist, urážky, pýcha, potrhlost. Všechny tyto zlé věci vycházejí z nitra a špiní člověka.“
Qui cache sa haine a des lèvres menteuses, et qui répand des calomnies est insensé.Kdo skrývá nenávist, je lhář, kdo šíří pomluvy, je hňup.
Qu’il veille sur sa langue |pour ne faire aucun mal, qu’aucun propos menteur |ne passe sur ses lèvres.Pak tedy chraň svůj jazyk před zlem, ve tvých rtech ať není žádná lest.
Si nous prétendons être en communion avec lui, tout en vivant dans les ténèbres, nous sommes des menteurs et nous n’agissons pas comme la vérité l’exige.Říkáme-li, že s ním máme společenství, a přitom žijeme ve tmě, lžeme a nežijeme v pravdě.
Le fourbe sème la discorde, et qui colporte des rumeurs jette la brouille entre des amis.Zvrácený člověk rozsívá sváry, pomlouvač rozeštve i dobré přátele.
Ne vous mentez pas les uns aux autres, car vous vous êtes dépouillés de l’homme que vous étiez autrefois avec tous ses agissements, et vous vous êtes revêtus de l’homme nouveau. Celui-ci se renouvelle pour être l’image de son Créateur afin de parvenir à la pleine connaissance.Nelžete jedni druhým, když jste již odložili své staré já s jeho skutky a oblékli se do nového člověka, který se poznáním obnovuje k obrazu svého Stvořitele.
Qui vit dans l’intégrité marche en sécurité. Qui suit des voies tortueuses sera vite démasqué.Kdo žije poctivě, v bezpečí žít bude, kdo pokřivil svou cestu, bude odhalen.
Un témoin honnête ne ment pas ; mais le faux témoin profère des mensonges.Čestný svědek nepromluví lživě, křivopřísežník ale šíří klam.
Tu ne commettras pas de meurtre ; tu ne commettras pas d’adultère ; tu ne commettras pas de vol ; tu ne porteras pas de faux témoignage ; honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même.‚Nezabíjej, necizolož, nekraď, nelži, cti otce i matku‘ a ‚miluj svého bližního jako sám sebe.‘
Garde-moi de la fausseté et du mensonge, ne me donne ni pauvreté ni richesse ; accorde-moi seulement la nourriture nécessaire.Klam a lživá slova ode mne vzdal, nedávej mi bohatství ani chudobu. Syť mě pokrmem tak, jak potřebuji.
Heureux serez-vous quand les hommes vous insulteront et vous persécuteront, lorsqu’ils répandront toutes sortes de calomnies sur votre compte à cause de moi.Blaze vám, když vám budou zlořečit a pronásledovat vás a šířit o vás všelijaké zlé a lživé řeči kvůli mně.
Lorsqu’on craint l’Eternel, |on déteste le mal. Je déteste l’orgueil, |la suffisance, |la conduite mauvaise et la bouche menteuse.Úcta k Hospodinu je nenávist ke zlu. Pýchu a povýšenost, zlé způsoby a pokrytecká ústa nesnáším.
Des paroles réconfortantes sont comme un arbre de vie, mais la langue malfaisante démoralise.Krotký jazyk je stromem života, je-li však pokřivený, ducha podlomí.
Le médisant divulgue les secrets ; un homme de confiance tient la chose cachée.Mluvka roznáší tajemství, kudy chodí, zodpovědný člověk je umí zachovat.
Votre père, c’est le diable, et vous voulez vous conformer à ses désirs. Depuis le commencement, c’est un meurtrier : il ne se tient pas dans la vérité, parce qu’il n’y a pas de vérité en lui. Lorsqu’il ment, il parle de son propre fond, puisqu’il est menteur, lui le père du mensonge.Váš otec je ďábel a vy chcete plnit touhy svého otce. Od počátku to byl vrah a nestál v pravdě, protože v něm pravda není. Když mluví lež, mluví, jak je mu vlastní, neboť je lhář a otec lži.
Un langage distingué ne convient pas à l’insensé, combien moins le mensonge à un homme de haut rang.Hlupáku nesluší vznešená slova, tím méně urozeným lživá řeč.
Garde-toi de prononcer des propos tordus : rejette les discours pervers.Zbav se vší převrácené řeči, ústa, jež mluví zle, zapuď od sebe.
Pierre lui dit : Ananias, comment as-tu pu laisser Satan envahir à tel point ton cœur ? Tu as menti au Saint-Esprit en cachant le prix réel de ton champ pour en détourner une partie à ton profit ! N’étais-tu pas libre de garder ta propriété ? Ou même, après l’avoir vendue, ne pouvais-tu pas faire de ton argent ce que tu voulais ? Comment as-tu pu décider en toi-même de commettre une telle action ? Ce n’est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu.Petr mu na to řekl: „Ananiáši, to tě tak ovládl satan, že jsi lhal Duchu svatému? Proč jsi ukryl část peněz za to pole? Copak nebylo tvé? Nemusel jsi ho prodávat. A když jsi ho prodal, bylo jen na tobě, co s penězi uděláš. Jak tě mohla taková věc napadnout? Nelhal jsi lidem, ale Bohu!“
Les lèvres du juste connaissent la bienveillance, mais la bouche des méchants est perverse.Rty spravedlivého znají, co se sluší, ústa darebáků však jen zvrácenost.
Dieu n’est pas homme pour mentir, ni humain pour se repentir. A-t-il jamais parlé |sans qu’il tienne parole ? Et n’accomplit-il pas |ce qu’il a déclaré ?Bůh není člověk, aby lhal, není lidský syn, aby litoval. Promluví snad, a nedodrží to, řekne snad něco, a nesplní?

Verset Biblique du Jour

Ne vous faites pas d’illusions : Dieu ne se laisse pas traiter avec mépris. On récolte ce que l’on a semé.

Verset de la Bible Aléatoire

Invoque-moi, et je te répondrai, je te révélerai de grandes choses et des choses secrètes que tu ne connais pas.Prochain verset!Avec Image

Soutenir DailyVerses.net

Aidez-moi à répandre la Parole de Dieu:
Faire un don

Verset Biblique du Jour

Ne vous faites pas d’illusions : Dieu ne se laisse pas traiter avec mépris. On récolte ce que l’on a semé.

Recevoir chaque jour un verset Biblique:

Plan de lecture de la Bible

Connectez-vous ou inscrivez-vous pour installer votre plan de lecture de la Bible. Ici, vous voyez vos progrès et le chapitre suivant à lire.