DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Friendship

«Priateľ miluje v každý čas a v súžení je z neho brat. Príslovia 17:17»
A friend loves at all times, And a brother is born for adversity.Priateľ miluje v každý čas a v súžení je z neho brat.
Greater love has no one than this, than to lay down one’s life for his friends.Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí život za svojich priateľov.
A man who has friends must himself be friendly, But there is a friend who sticks closer than a brother.Niekto takých priateľov, čo sú mu iba na škodu, niektorý priateľ sa však väčšmi pridŕža než brat.
He who covers a transgression seeks love, But he who repeats a matter separates friends.Kto zatajuje previnenie, ten sa usiluje lásku zachovať, kto ďalej o ňom rozpráva, ten odpudzuje priateľov.
Behold, how good and how pleasant it is For brethren to dwell together in unity!Aké je dobré a milé, keď bratia žijú pospolu.
For if they fall, one will lift up his companion. But woe to him who is alone when he falls, For he has no one to help him up.A keď padnú, jeden zdvihne druhého. Beda však samému, keď padne! Nemá pri sebe druha, čo by ho zodvihol.
Beloved, let us love one another, for love is of God; and everyone who loves is born of God and knows God.Milovaní, milujme sa navzájom, lebo láska je z Boha a každý, kto miluje, narodil sa z Boha a pozná Boha.
Though one may be overpowered by another, two can withstand him. And a threefold cord is not quickly broken.Veď dvaja vedia premôcť samého, dvaja sa skôr postavia na odpor. Trojmo usúkaný povrazec sa nepretrhne tak chytro.
A perverse man sows strife, And a whisperer separates the best of friends.Prevrátený človek seje rozbroje a pletkár rozlučuje priateľov.
To him who is afflicted, kindness should be shown by his friend, Even though he forsakes the fear of the Almighty.Veď nešťastného musí priateľ ľutovať, hoci pred Všemocným bázeň potratil.
And this commandment we have from Him: that he who loves God must love his brother also.A toto prikázanie máme od neho: aby ten, kto miluje Boha, miloval aj svojho brata.
As iron sharpens iron, So a man sharpens the countenance of his friend.Železo brúsia železom a človek šľachtí výzor svojho blížneho.
Two are better than one, Because they have a good reward for their labor.Dvaja sú na tom lepšie ako sám človek: za svoju námahu môžu dostať väčšiu odmenu.
Do not be deceived: “Evil company corrupts good habits.”Nedajte sa zviesť: „Zlé reči kazia dobré mravy.“
Do not forsake your own friend or your father’s friend, Nor go to your brother’s house in the day of your calamity; Better is a neighbor nearby than a brother far away.Neopúšťaj svojho priateľa ani druha otcovho a do príbytku svojho brata nevstupuj! V deň tvojho nešťastia je lepší sused nablízku, než v diali brat.
Adulterers and adulteresses! Do you not know that friendship with the world is enmity with God? Whoever therefore wants to be a friend of the world makes himself an enemy of God.Cudzoložníci, neviete, že priateľstvo s týmto svetom je nepriateľstvo s Bohom?! Kto teda chce byť priateľom tohto sveta, stáva sa nepriateľom Boha.
For I long to see you, that I may impart to you some spiritual gift, so that you may be established— that is, that I may be encouraged together with you by the mutual faith both of you and me.Lebo túžim vidieť vás a dať vám nejaký duchovný dar na vašu posilu, to jest, aby sme sa navzájom potešili spoločnou vierou, vašou i mojou.
‘Honor your father and your mother,’ and, ‘You shall love your neighbor as yourself.’Cti otca i matku a milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!
God sets the solitary in families; He brings out those who are bound into prosperity; But the rebellious dwell in a dry land.On je Boh, čo opusteným dáva prebývať v domoch, väzňov privádza k šťastiu, no odbojníci zostanú v zemi pustej.

Bible verse of the day

Your word is a lamp to my feet And a light to my path.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies