DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Rebirth

«Therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come: The… 2 Corinthians 5:17»
Therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come: The old has gone, the new is here!Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen.
Jesus replied, “Very truly I tell you, no one can see the kingdom of God unless they are born again.”Jezus antwoordde en zeide tot hem: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand wederom geboren wordt, kan hij het Koninkrijk Gods niet zien.
For you have been born again, not of perishable seed, but of imperishable, through the living and enduring word of God.Als wedergeborenen niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en blijvende woord van God.
For everyone born of God overcomes the world. This is the victory that has overcome the world, even our faith.Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld; en dit is de overwinning, die de wereld overwonnen heeft: ons geloof.
Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ! In his great mercy he has given us new birth into a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead.Geloofd zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus, die ons naar zijn grote barmhartigheid door de opstanding van Jezus Christus uit de doden heeft doen wedergeboren worden tot een levende hoop.
Being confident of this, that he who began a good work in you will carry it on to completion until the day of Christ Jesus.Hiervan toch ben ik ten volle overtuigd, dat Hij, die in u een goed werk is begonnen, dit ten einde toe zal voortzetten, tot de dag van Christus Jezus.
Flesh gives birth to flesh, but the Spirit gives birth to spirit.Wat uit het vlees geboren is, is vlees, en wat uit de Geest geboren is, is geest.
Jesus answered, “Very truly I tell you, no one can enter the kingdom of God unless they are born of water and the Spirit.”Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk Gods niet binnengaan.
He saved us, not because of righteous things we had done, but because of his mercy. He saved us through the washing of rebirth and renewal by the Holy Spirit.Heeft Hij, niet om werken der gerechtigheid, die wij zouden gedaan hebben, doch naar zijn ontferming ons gered door het bad der wedergeboorte en der vernieuwing door de heilige Geest.
Dear friends, let us love one another, for love comes from God. Everyone who loves has been born of God and knows God.Geliefden, laten wij elkander liefhebben, want de liefde is uit God; en een ieder, die liefheeft, is uit God geboren en kent God.
Like newborn babies, crave pure spiritual milk, so that by it you may grow up in your salvation.En verlangt als pasgeboren kinderen naar de redelijke, onvervalste melk, opdat gij daardoor moogt opwassen tot zaligheid.

Bible verse of the day

Do not judge, or you too will be judged.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies