DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

13 Bible Verses about the Comforter

« 2 Corinthians 1:3-4 »
New Internation VersionNederlands Bijbelgenootschap
Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ, the Father of compassion and the God of all comfort, who comforts us in all our troubles, so that we can comfort those in any trouble with the comfort we ourselves receive from God.Geloofd zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus, de Vader der barmhartigheden en de God aller vertroosting, die ons troost in al onze druk, zodat wij hen, die in allerlei druk zijn, troosten kunnen met de troost, waarmede wijzelf door God vertroost worden.
I will not leave you as orphans; I will come to you.Ik zal u niet als wezen achterlaten. Ik kom tot u.
When anxiety was great within me, your consolation brought me joy.Bij de veelheid van mijn gedachten in mijn binnenste verkwikten uw vertroostingen mijn ziel.
Blessed are those who mourn, for they will be comforted.Zalig die treuren, want zij zullen vertroost worden.
But very truly I tell you, it is for your good that I am going away. Unless I go away, the Advocate will not come to you; but if I go, I will send him to you.Doch Ik zeg u de waarheid: Het is beter voor u, dat Ik heenga. Want indien Ik niet heenga, kan de Trooster niet tot u komen, maar indien Ik heenga, zal Ik Hem tot u zenden.
But the Advocate, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you all things and will remind you of everything I have said to you.Maar de Trooster, de ​heilige​ ​Geest, die de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u alles leren en u te binnen brengen al wat Ik u gezegd heb.
When hard pressed, I cried to the Lord; he brought me into a spacious place.Uit de benauwdheid heb ik tot de Here geroepen, de Here heeft mij geantwoord en mij in de ruimte gesteld.
And I will ask the Father, and he will give you another advocate to help you and be with you forever.En Ik zal de Vader ​bidden​ en Hij zal u een andere Trooster geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn.
I, even I, am he who comforts you. Who are you that you fear mere mortals, human beings who are but grass.Ik, Ik ben het, die u troost. Wie zijt gij, dat gij bevreesd zijt voor een sterfelijk mens, voor een mensenkind, dat als gras wordt weggeworpen.
‘Never again will they hunger; never again will they thirst. The sun will not beat down on them,’ nor any scorching heat. For the Lamb at the center of the throne will be their shepherd; ‘he will lead them to springs of living water.’ ‘And God will wipe away every tear from their eyes.’Zij zullen niet meer hongeren en niet meer dorsten, ook zal de zon niet op hen vallen, noch enige hitte, want het Lam, dat in het midden van de troon is, zal hen weiden en hen voeren naar ​waterbronnen​ des levens; en God zal alle tranen van hun ogen afwissen.
When the Advocate comes, whom I will send to you from the Father—the Spirit of truth who goes out from the Father—he will testify about me.Wanneer de Trooster komt, die Ik u zenden zal van de Vader, de ​Geest​ der Waarheid, die van de Vader uitgaat, zal deze van Mij getuigen.
For just as we share abundantly in the sufferings of Christ, so also our comfort abounds through Christ.Want gelijk het lijden van ​Christus​ overvloedig over ons komt, zo valt ons door ​Christus​ ook overvloedig vertroosting ten deel.
May the God who gives endurance and encouragement give you the same attitude of mind toward each other that Christ Jesus had.De God nu der volharding en der vertroosting geve u eensgezind van hetzelfde gevoelen te zijn naar (het voorbeeld van) Christus Jezus.
Bible verse of the day
1 Peter 4:8
Above all, love each other deeply, because love covers over a multitude of sins.
Receive the Daily Bible Verse:
mailEmail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Personal Bible reading plan
Create an account to configure your Bible read plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
Accept This website uses cookies