DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Archiv (Červen 2021)

30. června 2021

Všechno prověřujte; dobrého se držte, zla v každé podobě se varujte.

29. června 2021

Jen on je má skála, moje spása,
nepadnu, on je můj pevný hrad!

28. června 2021

Na oblak pokládám duhu, aby byla znamením smlouvy mezi mnou a zemí.

27. června 2021

Závěrem, posilněte se v Pánu a v jeho nesmírné moci.

26. června 2021

Láska a věrnost ať tě neopouští,
připoutej si je k hrdlu, vyryj do srdce!
Přízně a uznání tehdy dojdeš
před zrakem lidí i před Bohem.

25. června 2021

V naději radostní, v soužení trpěliví, v modlitbě vytrvalí.

24. června 2021

Ať se valí právo jako mocná řeka,
spravedlnost jako proud, jenž nevysychá!

23. června 2021

Veď mě a uč mě pravdě své,
vždyť ty jsi Bůh, můj Zachránce,
na tebe spoléhám každý den!

22. června 2021

Radujte se s radujícími, plačte s plačícími.

21. června 2021

V této svobodě, do níž nás Kristus vysvobodil, pevně stůjte; nenechte se znovu zapřáhnout do otrockého jha.

20. června 2021

Zpívejte Bohu, jeho jménu hrajte,
Jezdci na oblacích cestu připravte –
Hospodin je jeho jméno, před ním jásejte!
Ochránce vdov, otec sirotků
je Bůh ve svém svatém příbytku.

19. června 2021

Kdo ale v Hospodina doufají,
ti nabývají nových sil:
Vznášejí se jako na orlích perutích,
běží a nejsou vyčerpáni,
kráčí a nejsou znaveni.

18. června 2021

Vám, kteří slyšíte, však říkám: Milujte své nepřátele! Buďte dobří k těm, kdo vás nenávidí, žehnejte těm, kdo vás proklínají, a modlete se za ty, kdo vás pomlouvají.

17. června 2021

Kdo hlídá svoje ústa, svou duši opatruje,
na povídavé rty přijde záhuba.

16. června 2021

Nemáme ovšem velekněze neschopného cítit s našimi slabostmi, ale takového, který byl v každém ohledu zkoušen jako my, avšak zůstal bez hříchu.

15. června 2021

Bratři, jménem našeho Pána Ježíše Krista vás prosím, abyste všichni spolu souhlasili a namísto vzájemných roztržek byli spojeni jednou myslí a jedním záměrem.

14. června 2021

Bože, můj Králi, tebe velebím,
tvé jméno chválím navždy, navěky.

13. června 2021

Jsi pro mne tolik drahocenný,
jsi mi tak vzácný, tak tě miluji,
že za tebe vyměním všechny lidi,
za tvůj život dám celé národy.

12. června 2021

Víte, milovaní bratři, že každý člověk má být pohotový k slyšení, ale pomalý k mluvení, pomalý k hněvu.

11. června 2021

Trpělivý člověk oplývá rozumností,
ten, kdo je ukvapený, dělá hlouposti.

10. června 2021

Hřích už nebude vaším pánem, protože nejste pod Zákonem, ale pod milostí.

9. června 2021

Zachováte-li má přikázání, zůstanete v mé lásce, tak jako jsem já zachoval přikázání svého Otce a zůstávám v jeho lásce.

8. června 2021

Zvolil jsem si cestu věrnosti,
tvé pokyny mám stále na mysli.

7. června 2021

Jako je vysoko nebe nad zemí,
tak jsou mé cesty nad vašimi cestami,
tak je mé smýšlení nad vaším smýšlením.

6. června 2021

Nemilujme pouhými slovy, drazí, ale opravdovými skutky.

5. června 2021

Hospodin je má síla a můj štít,
na něj se v srdci spoléhám.
Pomoc jsem dostal, mé srdce jásá,
svou písní chci mu děkovat!

4. června 2021

Každý, kdo vzývá Hospodinovo jméno,
však bude zachráněn.

3. června 2021

Myslete na nebeské věci, ne na pozemské.

2. června 2021

Nebesa vyprávějí o Boží slávě,
o díle jeho rukou mluví obloha.
Jeden den druhému slovo uděluje,
jedna noc druhé zjevuje poznání.

1. června 2021

Blaze plačícím,
neboť budou potěšeni.

Biblický verš dne

Sám Hospodin jde před tebou, on sám bude s tebou. On tě neopustí ani nenechá, neboj se a nestrachuj.

Náhodný Biblický verš

A bez víry si přece jeho oblibu nikdo nezíská. Kdo přichází k Bohu, musí věřit, že Bůh je a že odměňuje ty, kdo jej hledají.Náhodný verš!Náhodný verš s obrázkem

Darujte

Darem podpořte DailyVerses.net:
Darujte

Biblický verš dne

Sám Hospodin jde před tebou, on sám bude s tebou. On tě neopustí ani nenechá, neboj se a nestrachuj.

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!