DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Archiv (Červen 2021)

22. června 2021

Římanům 12:15Radujte se s radujícími, plačte s plačícími.

21. června 2021

Galatským 5:1Tu svobodu nám vydobyl Kristus. Stůjte proto pevně a nedejte si na sebe znovu vložit otrocké jho.

20. června 2021

Žalm 68:5-6Prozpěvujte Bohu, pějte žalmy jeho jménu,
upravujte cestu tomu, který jede pustinami.
Hospodin je jeho jméno,
jásotem ho oslavujte.
Otec sirotků, obhájce vdov
je Bůh v obydlí svém svatém.

19. června 2021

Izajáš 40:31Ale ti, kdo skládají naději v Hospodina,
nabývají nové síly;
vznášejí se jak orlové,
běží bez únavy,
jdou bez umdlení.

18. června 2021

Lukáš 6:27-28Ale vám, kteří mě slyšíte, pravím: Milujte své nepřátele. Dobře čiňte těm, kteří vás nenávidí. Žehnejte těm, kteří vás proklínají, modlete se za ty, kteří vám ubližují.

17. června 2021

Přísloví 13:3Kdo hlídá svá ústa, střeží svůj život,
kdo se pošklebuje, toho stihne zkáza.

16. června 2021

Židům 4:15Nemáme přece velekněze, který není schopen mít soucit s našimi slabostmi; vždyť na sobě zakusil všechna pokušení jako my, ale nedopustil se hříchu.

15. června 2021

1. Korintským 1:10Prosím vás, bratří, pro jméno našeho Pána Ježíše Krista, abyste všichni byli svorni a neměli mezi sebou roztržky, nýbrž abyste dosáhli plné jednoty smýšlení i přesvědčení.

14. června 2021

Žalm 145:1Chci tě vyvyšovat, Bože můj a Králi,
tvému jménu dobrořečit navěky a navždy.

13. června 2021

Izajáš 43:4Protože jsi v očích mých tak drahý, vzácný,
protože jsem si tě zamiloval,
dám za tebe mnohé lidi
a národy za tvůj život.

12. června 2021

Jakubův 1:19Pamatujte si, moji milovaní bratří: každý člověk ať je rychlý k naslouchání, ale pomalý k mluvení, pomalý k hněvu.

11. června 2021

Přísloví 14:29Shovívavý oplývá rozumností,
kdežto ukvapený vystavuje na odiv pošetilost.

10. června 2021

Římanům 6:14Hřích nad vámi už nebude panovat; vždyť nejste pod zákonem, ale pod milostí.

9. června 2021

Jan 15:10Zachováte-li má přikázání, zůstanete v mé lásce, jako já zachovávám přikázání svého Otce a zůstávám v jeho lásce.

8. června 2021

Žalm 119:30Zvolil jsem si cestu věrnosti,
stavím si před oči tvé soudy.

7. června 2021

Izajáš 55:9Jako jsou nebesa vyšší než země,
tak převyšují cesty mé cesty vaše
a úmysly mé úmysly vaše.

6. června 2021

1. Janův 3:18Dítky, nemilujme pouhým slovem, ale opravdovým činem.

5. června 2021

Žalm 28:7Hospodin je síla má a štít můj,
mé srdce v něj doufá.
Pomoci jsem došel, proto v srdci jásám,
svou písní mu budu vzdávat chválu.

4. června 2021

Skutky 2:21A každý, kdo vzývá jméno Páně, bude zachráněn.

3. června 2021

Koloským 3:2K tomu směřujte, a ne k pozemským věcem.

2. června 2021

Žalm 19:2-3Nebesa vypravují o Boží slávě,
obloha hovoří o díle jeho rukou.
Svoji řeč předává jeden den druhému,
noc noci sděluje poznatky.

1. června 2021

Matouš 5:4Blaze těm, kdo pláčou,
neboť oni budou potěšeni.

Biblický verš dne

Radujte se s radujícími, plačte s plačícími.

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!