DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Archiv (Červenec 2021)

31. července 2021

1. Korintským 13:2Kdybych měl dar proroctví, rozuměl všem tajemstvím a obsáhl všecko poznání, ano, kdybych měl tak velikou víru, že bych hory přenášel, ale lásku bych neměl, nic nejsem.

30. července 2021

Římanům 8:32On neušetřil svého vlastního Syna, ale za nás za všecky jej vydal; jak by nám spolu s ním nedaroval všecko?

29. července 2021

Přísloví 15:1Vlídná odpověď odvrací rozhořčení,
kdežto slovo, které ubližuje, popouzí k hněvu.

28. července 2021

Galatským 5:14Vždyť celý zákon je shrnut v jednom slově: Milovati budeš bližního svého jako sebe samého!

27. července 2021

Galatským 5:6V Kristu Ježíši nezáleží na tom, je-li někdo obřezán či ne; rozhodující je víra, která se uplatňuje láskou.

26. července 2021

Žalm 145:3Veliký je Hospodin, nejvyšší chvály hodný,
jeho velikost nelze vyzpytovat.

25. července 2021

Jan 1:12Těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi.

24. července 2021

1. Janův 5:14Máme v něho pevnou důvěru, že nás slyší, kdykoliv o něco požádáme ve shodě s jeho vůlí.

23. července 2021

Přísloví 22:6Zasvěť už chlapce do jeho cesty,
neodchýlí se od ní, ani když zestárne.

22. července 2021

Římanům 14:13Nesuďme už tedy jeden druhého, ale raději posuďte, jak jednat, abyste nekladli bratru do cesty kámen úrazu a nepůsobili pohoršení.

21. července 2021

Římanům 8:35Kdo nás odloučí od lásky Kristovy? Snad soužení nebo úzkost, pronásledování nebo hlad, bída, nebezpečí nebo meč?

20. července 2021

Žalm 20:5Kéž ti dá, po čem tvé srdce touží,
kéž splní každý tvůj záměr!

19. července 2021

Lukáš 8:16Nikdo přece nerozsvítí světlo a nepřikryje nádobou ani je nedá pod postel, ale dá je na svícen, aby ti, kdo vcházejí, viděli světlo.

18. července 2021

Efezským 3:16-17Aby se pro bohatství Boží slávy ve vás jeho Duchem posílil a upevnil ‚vnitřní člověk‘ a aby Kristus skrze víru přebýval ve vašich srdcích; a tak abyste zakořeněni a zakotveni v lásce.

17. července 2021

Žalm 107:9Dosyta dal najíst lačným,
hladovým dal plno dobrých věcí.

16. července 2021

Lukáš 6:45Dobrý člověk z dobrého pokladu svého srdce vydává dobré a zlý ze zlého vydává zlé. Jeho ústa mluví, čím srdce přetéká.

15. července 2021

Jakubův 5:16Vyznávejte hříchy jeden druhému a modlete se jeden za druhého, abyste byli uzdraveni. Velkou moc má vroucí modlitba spravedlivého.

14. července 2021

Žalm 46:11Dost už! Uznejte, že já jsem Bůh.
Budu vyvyšován mezi pronárody,
vyvyšován v zemi.

13. července 2021

Koloským 3:12Jako vyvolení Boží, svatí a milovaní, oblečte milosrdný soucit, dobrotu, skromnost, pokoru a trpělivost.

12. července 2021

Lukáš 3:11On jim odpověděl: „Kdo má dvoje oblečení, dej tomu, kdo nemá žádné, a kdo má co k jídlu, udělej také tak.“

11. července 2021

Přísloví 15:33Bázeň před Hospodinem napomíná k moudrosti,
slávu předchází pokora.

10. července 2021

Římanům 10:9Vyznáš-li svými ústy Ježíše jako Pána a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen.

9. července 2021

1. Janův 3:24Kdo zachovává jeho přikázání, zůstává v Bohu a Bůh v něm; že v nás zůstává, poznáváme podle toho, že nám dal svého Ducha.

8. července 2021

Žalm 30:6Neboť jeho hněv je na okamžik,
jeho přízeň však na celý život.
Večer se uhostí pláč,
a ráno všechno plesá.

7. července 2021

Efezským 4:26-27‚Hněváte-li se, nehřešte.‘ Nenechte nad svým hněvem zapadnout slunce a nedopřejte místa ďáblu.

6. července 2021

Jeremjáš 29:11Neboť to, co s vámi zamýšlím, znám jen já sám, je výrok Hospodinův, jsou to myšlenky o pokoji, nikoli o zlu: chci vám dát naději do budoucnosti.

5. července 2021

2. Samuelova 22:32Kdo je Bůh krom Hospodina,
kdo je skála, ne-li Bůh náš!

4. července 2021

Jan 14:15Milujete-li mne, budete zachovávat má přikázání.

3. července 2021

Efezským 4:32Buďte k sobě navzájem laskaví, milosrdní, odpouštějte si navzájem, jako i Bůh v Kristu odpustil vám.

2. července 2021

Kazatel 11:5Jako nevíš, jaká je cesta větru,
jak v životě těhotné vznikají kosti,
tak neznáš dílo Boha,
který to všechno koná.

1. července 2021

Zacharjáš 14:9Hospodin bude Králem nad celou zemí; v onen den bude Hospodin jediný a jeho jméno jediné.

Biblický verš dne

Hospodin za mě dokončí zápas.
Hospodine, tvoje milosrdenství je věčné,
neopouštěj dílo vlastních rukou!

Náhodný Biblický verš

Proto vám pravím: Věřte, že všecko, oč v modlitbě prosíte, je vám dáno, a budete to mít.Náhodný verš!Náhodný verš s obrázkem

Darujte

Darem podpořte DailyVerses.net:
Darujte

Biblický verš dne

Hospodin za mě dokončí zápas. Hospodine, tvoje milosrdenství je věčné, neopouštěj dílo vlastních rukou!

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!