DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Biblické verše na téma smlouva

 • Poznej tedy, že Hospodin, tvůj Bůh, je Bůh, Bůh věrný, zachovávající smlouvu a milosrdenství do tisícího pokolení těm, kteří ho milují a dbají na jeho přikázání.
 • Položil jsem na oblak svou duhu, aby byla znamením smlouvy mezi mnou a zemí.
 • Sám Hospodin půjde před tebou, bude s tebou, nenechá tě klesnout a neopustí tě; neboj se a neděs.
 • Avšak Hospodinovo milosrdenství je od věků na věky
  s těmi, kteří se ho bojí,
  jeho spravedlnost i se syny synů, s těmi, kteří dodržují jeho smlouvu,
  kteří pamatují na jeho ustanovení a plní je.
 • Proto je Kristus prostředníkem nové smlouvy, aby ti, kdo jsou od Boha povoláni, přijali věčné dědictví, které jim bylo zaslíbeno – neboť jeho smrt přinesla vykoupení z hříchů, spáchaných za první smlouvy.
 • Nyní tedy, budete-li mě skutečně poslouchat a dodržovat mou smlouvu, budete mi zvláštním vlastnictvím jako žádný jiný lid, třebaže má je celá země.
 • A Bůh pokoje, který pro krev stvrzující věčnou smlouvu vyvedl z mrtvých velikého pastýře ovcí, našeho Pána Ježíše, nechť vás posílí ve všem dobrém, abyste plnili jeho vůli; on v nás působí to, co se mu líbí, skrze Ježíše Krista. Jemu buď sláva na věky věků! Amen.
 • I kdyby ustoupily hory
  a pohnuly se pahorky,
  moje milosrdenství od tebe neodstoupí
  a smlouva mého pokoje se nepohne,
  praví Hospodin, tvůj slitovník.
 • Avšak Ježíš dosáhl vznešenější služby, právě tak jako je prostředníkem vyšší smlouvy, založené na lepších zaslíbeních.
 • Uzavřel jsem smlouvu se svýma očima,
  jak bych se tedy směl ohlížet za pannou?
 • Oznámil vám svou smlouvu, kterou vám přikázal dodržovat, desatero přikázání, a napsal je na dvě kamenné desky.
 • A právě tak, když bylo po večeři, vzal kalich a řekl: „Tento kalich je nová smlouva zpečetěná mou krví, která se za vás prolévá.“
 • Ustavuji s vámi svou smlouvu. Už nebude vyhlazeno všechno tvorstvo vodami potopy a nedojde již k potopě, která by zahladila zemi.
 • A byl tam s Hospodinem čtyřicet dní a čtyřicet nocí; chleba nepojedl a vody se nenapil, nýbrž psal na desky slova smlouvy, desatero přikázání.

Biblický verš dne

Nenávist vyvolává sváry,
kdežto láska přikrývá všechna přestoupení.

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Denní oznámeníE-mailFacebookAndroid-appNa vašem webu

Náhodný Biblický verš

Hospodin je blízko všem, kteří volají k němu,
všem, kdo ho volají opravdově.
Náhodný verš!Náhodný verš s obrázkem

Darujte

Darem podpořte DailyVerses.net:
Darujte