DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Archiv (Květen 2021)

31. května 2021

Ať tato slova, která ti dnes svěřuji, zůstanou ve tvém srdci. Vštěpuj je svým synům a mluv o nich, ať sedíš doma nebo jdeš po cestě, ať uléháš anebo vstáváš.

30. května 2021

Kdykoli bojím se,
v tobě mám naději!

29. května 2021

Co na to řekneme? Budeme pokračovat v hříchu, aby se rozmnožila milost? V žádném případě! Jak bychom mohli nadále žít v hříchu my, kdo jsme mu zemřeli?

28. května 2021

Pojďte ke mně, všichni upracovaní a obtěžkaní, a já vám dám odpočinout.

27. května 2021

Otevři ústa za ty, jimž hlas chybí,
a za práva všech bezmocných.

26. května 2021

Jen velmi pečlivě dodržujte přikázání a Zákon, jak vám přikázal Hospodinův služebník Mojžíš: Milujte Hospodina, svého Boha, choďte po všech jeho cestách a dodržujte jeho přikázání. Přimkněte se k němu a služte mu celým svým srdcem a celou svou duší.

25. května 2021

Chovejte se k lidem přesně tak, jak chcete, aby se oni chovali k vám. Právě v tom spočívá Zákon i Proroci.

24. května 2021

Ty, Pane, víš o každé mé touze,
můj nářek před tebou není utajen.

23. května 2021

Byl vyvýšen na Boží pravici, přijal od Otce zaslíbení Ducha svatého a to, co teď vidíte a slyšíte, je jeho vylití.

22. května 2021

Místo starostí o tělesné touhy se oblečte do Pána Ježíše Krista.

21. května 2021

A to je ten věčný život – aby poznali tebe, jediného pravého Boha, a toho, jehož jsi poslal, Ježíše Krista.

20. května 2021

Lepší je doufat v Hospodina,
než spoléhat na člověka.

19. května 2021

Kéž vás tedy Bůh naděje naplní veškerou radostí a pokojem ve víře, tak aby vaše naděje rostla mocí Ducha svatého stále víc a víc.

18. května 2021

Kdo nalezne svou duši, ten ji ztratí, a kdo ztratí svou duši kvůli mně, ten ji nalezne.

17. května 2021

Zlomyslní mají v srdci jen faleš,
mírumilovní žijí v radosti.

16. května 2021

Kdo se však napije vody, kterou mu dám já, nebude žíznit už nikdy. Voda, kterou mu dám, se v něm stane pramenem vody tryskající k věčnému životu.

15. května 2021

Volej ke mně a já ti odpovím; sdělím ti veliká tajemství, o kterých nevíš.

14. května 2021

Svou cestu, Hospodine, ukaž mi,
abych se držel tvé věrnosti.
Mé srdce ať se soustředí,
abych tvé jméno ctil!

13. května 2021

Potom je odvedl až k Betanii. Zvedl ruce, aby jim požehnal, a zatímco jim žehnal, začal se jim vzdalovat, jak byl unášen vzhůru do nebe.

12. května 2021

Ten, který vás povolal, je svatý – právě tak buďte svatí v celém svém životě i vy. Je přece psáno: „Buďte svatí, neboť já jsem svatý.“

11. května 2021

Upevni mé kroky ve svých výrocích,
ať mě neovládne žádný hřích!

10. května 2021

Nepřestávejme tedy konat dobro, neboť v patřičný čas budeme sklízet bez ustání.

9. května 2021

My milujeme, neboť on první miloval nás.

8. května 2021

Náš Bůh je přece na nebi,
cokoli chce, to učiní!

7. května 2021

Ano, občerstvím duši znavených a duši chřadnoucích nasytím.

6. května 2021

Nikdy se nedejte vést soupeřivostí nebo ješitností, ale raději žijte v pokoře: važte si druhých víc než sebe.

5. května 2021

Padne-li jeden z nich, druhý ho zvedne,
padne-li osamělý, běda, kdo zvedne jej?!

4. května 2021

Boha nikdy nikdo neviděl;
jednorozený Syn, který je v Otcově náručí,
ten jej vylíčil.

3. května 2021

Hospodine, můj Bůh jsi ty,
tebe vyvyšuji, tvé jméno velebím,
neboť jsi věrně a jistě učinil
divy, které jsi zdávna připravil.

2. května 2021

Dokud jsem mlčel, mé kosti chřadly,
když celé dny jsem naříkal.

1. května 2021

Smilstvo, veškerá nečistota a chamtivost ať mezi vámi nejsou ani zmiňovány, jak se sluší na svaté.

Biblický verš dne

Kdybych uměl prorokovat, rozuměl všem tajemstvím, měl všechno poznání a víru, že bych i hory přenášel, bez lásky nejsem nic.

Náhodný Biblický verš

Nenechte se formovat tímto světem – raději se nechte proměňovat obnovou své mysli, abyste dokázali poznat, co je Boží vůle – co je dobré, náležité a dokonalé.Náhodný verš!Náhodný verš s obrázkem

Darujte

Darem podpořte DailyVerses.net:
Darujte

Biblický verš dne

Kdybych uměl prorokovat, rozuměl všem tajemstvím, měl všechno poznání a víru, že bych i hory přenášel, bez lásky nejsem nic.

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!