DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Archiv (Duben 2021)

30. dubna 2021

Ať ale žádá ve víře a bez pochybností. Kdo pochybuje, podobá se totiž mořské vlně, větrem bičované a hnané sem a tam.

29. dubna 2021

Úcta k Hospodinu je nenávist ke zlu.
Pýchu a povýšenost, zlé způsoby
a pokrytecká ústa nesnáším.

28. dubna 2021

Posadil se tedy, zavolal těch Dvanáct k sobě a řekl jim: „Chce-li někdo být první, ať je poslední ze všech a služebník všech.“

27. dubna 2021

Bůh není člověk, aby lhal,
není lidský syn, aby litoval.
Promluví snad, a nedodrží to,
řekne snad něco, a nesplní?

26. dubna 2021

Chválím tě, Hospodine, celým srdcem svým,
vypravovat chci o všech tvých zázracích!

25. dubna 2021

Prosím vás, bratři, dávejte si pozor na ty, kdo působí roztržky a kladou překážky učení, které jste poznali. Vyhýbejte se jim!

24. dubna 2021

Takže můžeme vyznat s důvěrou:
„Hospodin je můj zastánce, nebudu se bát.
Co by mi mohl člověk udělat?“

23. dubna 2021

Mou duši, Hospodine, zachraňuj
od lživých rtů a lstivých jazyků!

22. dubna 2021

Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, když budete mít lásku jedni k druhým.

21. dubna 2021

Nespěme tedy jako ostatní, ale bděme a buďme střízliví.

20. dubna 2021

Zde je souhrn všeho, co jsi slyšel: Měj bázeň před Bohem a plň jeho přikázání – vždyť to je pro člověka vším.

19. dubna 2021

Budete sloužit Hospodinu, svému Bohu, a on požehná tvému chlebu i tvé vodě. Z tvého středu odejmu nemoc.

18. dubna 2021

Požehnán buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás v Kristu požehnal veškerým duchovním požehnáním v nebesích!

17. dubna 2021

Hospodin je milostivý a soucitný,
nesmírně trpělivý a velmi laskavý.

16. dubna 2021

Nemilujte svět ani to, co je v něm. Kdo má v lásce tento svět, nemá v sobě lásku k Otci.

15. dubna 2021

Odpověděli: „Věř v Pána Ježíše, a budeš spasen ty i tvůj dům!“

14. dubna 2021

Jazyk spravedlivého je ryzí stříbro,
srdce ničemů za nic nestojí.

13. dubna 2021

Všemohoucí je nám nedosažitelný;
v moci a soudu je veliký,
bohatý ve spravedlnosti, nečiní příkoří.

12. dubna 2021

Nikomu ať nejde o vlastní prospěch, ale o prospěch toho druhého.

11. dubna 2021

Mnohá trápení zažívá spravedlivý,
Hospodin jej ale ze všech vyprostí.

10. dubna 2021

Vždycky se radujte. Neustále se modlete. Za všech okolností buďte vděční, neboť to je Boží vůle pro vás v Kristu Ježíši.

9. dubna 2021

Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mě, neboť jsem mírný a pokorný v srdci, a vaše duše najdou odpočinutí. Mé jho je totiž příjemné a mé břemeno lehké.

8. dubna 2021

Strach z lidí člověka nakonec ochromí,
kdo doufá v Hospodina, však žije v bezpečí.

7. dubna 2021

Vstávej, zaskvěj se, tvé světlo už je tu,
Hospodinova sláva vzešla nad tebou!

6. dubna 2021

Toto naše lehoučké soužení trvá jen chvilku, ale vytváří nám s ničím nesrovnatelné břemeno slávy, jež potrvá věčně.

5. dubna 2021

Zvedni se, Bože, nad nebe,
svou slávou přikryj celou zem!

4. dubna 2021

„Nebojte se,“ řekl anděl ženám. „Vím, že hledáte ukřižovaného Ježíše. Není tu, vstal, jak předpověděl. Pojďte se podívat, kde ležel.“

3. dubna 2021

Bylo vám totiž dopřáno, abyste v Krista nejen věřili, ale také pro něho trpěli.

2. dubna 2021

On sám na svém těle vzal naše hříchy na kříž, abychom zemřeli hříchům a ožili spravedlnosti. Jeho rány vás uzdravily!

1. dubna 2021

Pomoz nám, Bože naší spásy
pro slavné jméno své,
vysvoboď nás a odpusť naše hříchy
pro jméno své!

Biblický verš dne

Vždyť tam, kde máš poklad, budeš mít i srdce.

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!