DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Biblické verše na téma láska

«Všecko nechť se mezi vámi děje v lásce. 1. Korintským 16:14»
Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí, láska se nevychloubá a není domýšlivá. Láska nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit, nepočítá křivdy.Love is patient and kind; love does not envy or boast; it is not arrogant or rude. It does not insist on its own way; it is not irritable or resentful.
Všecko nechť se mezi vámi děje v lásce.Let all that you do be done in love.
Ohlas mi zrána své milosrdenství, neboť doufám v tebe. Dej mi poznat cestu, po níž mám jít, neboť k tobě pozvedám svou duši.Let me hear in the morning of your steadfast love, for in you I trust. Make me know the way I should go, for to you I lift up my soul.
Především však mějte lásku, která všechno spojuje k dokonalosti.And above all these put on love, which binds everything together in perfect harmony.
Ať tě neopouští milosrdenství a věrnost! Přivaž si je na hrdlo, napiš je na tabulku svého srdce. Tak najdeš milost a uznání v očích Božích i lidských.Let not steadfast love and faithfulness forsake you; bind them around your neck; write them on the tablet of your heart. So you will find favor and good success in the sight of God and man.
Také my jsme poznali lásku, kterou Bůh má k nám, a věříme v ni. Bůh je láska, a kdo zůstává v lásce, v Bohu zůstává a Bůh v něm.So we have come to know and to believe the love that God has for us. God is love, and whoever abides in love abides in God, and God abides in him.
Dělali čest svým životem, vždy skromní, tiší a trpěliví. Snášejte se navzájem v lásce.With all humility and gentleness, with patience, bearing with one another in love.
My milujeme, protože Bůh napřed miloval nás.We love because he first loved us.
A tak zůstává víra, naděje, láska – ale největší z té trojice je láska.So now faith, hope, and love abide, these three; but the greatest of these is love.
Především mějte vytrvalou lásku jedni k druhým; vždyť láska přikryje množství hříchů.Above all, keep loving one another earnestly, since love covers a multitude of sins.
Láska nechť je bez přetvářky. Ošklivte si zlo, lněte k dobrému.Let love be genuine. Abhor what is evil; hold fast to what is good.
Aby se pro bohatství Boží slávy ve vás jeho Duchem posílil a upevnil ‚vnitřní člověk‘ a aby Kristus skrze víru přebýval ve vašich srdcích; a tak abyste zakořeněni a zakotveni v lásce.That according to the riches of his glory he may grant you to be strengthened with power through his Spirit in your inner being, so that Christ may dwell in your hearts through faith—that you, being rooted and grounded in love.
Kdybych měl dar proroctví, rozuměl všem tajemstvím a obsáhl všecko poznání, ano, kdybych měl tak velikou víru, že bych hory přenášel, ale lásku bych neměl, nic nejsem.And if I have prophetic powers, and understand all mysteries and all knowledge, and if I have all faith, so as to remove mountains, but have not love, I am nothing.
To je mé přikázání, abyste se milovali navzájem, jako jsem já miloval vás.This is my commandment, that you love one another as I have loved you.
Cožpak může zapomenout žena na své pacholátko, neslitovat se nad synem vlastního života? I kdyby některé zapomněly, já na tebe nezapomenu. Hle, vyryl jsem si tě do dlaní, tvé hradby mám před sebou stále.Can a woman forget her nursing child, that she should have no compassion on the son of her womb? Even these may forget, yet I will not forget you. Behold, I have engraved you on the palms of my hands; your walls are continually before me.
Milujte se navzájem bratrskou láskou, v úctě dávejte přednost jeden druhému.Love one another with brotherly affection. Outdo one another in showing honor.
A Pán nechť řídí vaše srdce k Boží lásce a k trpělivosti Kristově.May the Lord direct your hearts to the love of God and to the steadfastness of Christ.
Muži, milujte své ženy, jako si Kristus zamiloval církev a sám se za ni obětoval, aby ji posvětil a očistil křtem vody a slovem.Husbands, love your wives, as Christ loved the church and gave himself up for her, that he might sanctify her, having cleansed her by the washing of water with the word.
Boha nikdy nikdo neviděl, ale jestliže se milujeme navzájem, Bůh v nás zůstává a jeho láska v nás dosáhla svého cíle.No one has ever seen God; if we love one another, God abides in us and his love is perfected in us.
Řekne-li někdo: „Já miluji Boha,“ a přitom nenávidí svého bratra, je lhář. Kdo nemiluje svého bratra, kterého vidí, nemůže milovat Boha, kterého nevidí.If anyone says, “I love God,” and hates his brother, he is a liar; for he who does not love his brother whom he has seen cannot love God whom he has not seen.
Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své přátele.Greater love has no one than this, that someone lay down his life for his friends.
Protože jsi v očích mých tak drahý, vzácný, protože jsem si tě zamiloval, dám za tebe mnohé lidi a národy za tvůj život.Because you are precious in my eyes, and honored, and I love you, I give men in return for you, peoples in exchange for your life.
Ale jak je psáno: ‚Co oko nevidělo a ucho neslyšelo, co ani člověku na mysl nepřišlo, připravil Bůh těm, kdo ho milují.‘But, as it is written, “What no eye has seen, nor ear heard, nor the heart of man imagined, what God has prepared for those who love him”
Láska nezná strach; dokonalá láska strach zahání, vždyť strach působí muka, a kdo se bojí, nedošel dokonalosti v lásce.There is no fear in love, but perfect love casts out fear. For fear has to do with punishment, and whoever fears has not been perfected in love.
Nikomu nebuďte nic dlužni, než abyste se navzájem milovali, neboť ten, kdo miluje druhého, naplnil zákon.Owe no one anything, except to love each other, for the one who loves another has fulfilled the law.

Hleďte, jak velikou lásku nám Otec daroval: byli jsme nazváni dětmi Božími, a jsme jimi. Proto jsme světu cizí, že nepoznal Boha.See what kind of love the Father has given to us, that we should be called children of God; and so we are. The reason why the world does not know us is that it did not know him.
Předešlý12345Následující

Biblický verš dne

Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací.

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!