DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Biblické verše na téma milost

Proto přistupme k trůnu milosti se smělou důvěrou, abychom došli milosrdenství a našli milost, když potřebujeme pomoci.Let us then with confidence draw near to the throne of grace, that we may receive mercy and find grace to help in time of need.
Ať ti Hospodin žehná a chrání tě! Ať Hospodin nad tebou rozjasní svou tvář a daruje ti přízeň! Ať Hospodin k tobě obrátí svou tvář a obdaří tě pokojem!The Lord bless you and keep you; the Lord make his face to shine upon you and be gracious to you; the Lord lift up his countenance upon you and give you peace.
Ale Bůh je tak nesmírně milosrdný! Zamiloval si nás tak velikou láskou, že spolu s Kristem obživil i nás, mrtvé ve vinách – jste spaseni milostí!But God, being rich in mercy, because of the great love with which he loved us, even when we were dead in our trespasses, made us alive together with Christ—by grace you have been saved.
Hospodin je milostivý a soucitný, nesmírně trpělivý a velmi laskavý.The Lord is merciful and gracious, slow to anger and abounding in steadfast love.
Když projdete tímto krátkým utrpením, Bůh veškeré milosti, který vás v Kristu Ježíši povolal do své věčné slávy, vás obnoví, upevní, posílí a ukotví.And after you have suffered a little while, the God of all grace, who has called you to his eternal glory in Christ, will himself restore, confirm, strengthen, and establish you.
Boží spásná milost se totiž zjevila všem lidem. Učí nás, abychom se zřekli bezbožnosti a světských žádostí a žili na tomto světě rozvážně, spravedlivě a zbožně.For the grace of God has appeared, bringing salvation for all people, training us to renounce ungodliness and worldly passions, and to live self-controlled, upright, and godly lives in the present age.
Vždyť on nás spasil a povolal svatým povoláním; ne díky našim skutkům, ale díky jeho vlastnímu záměru a milosti, kterou nám v Kristu Ježíši udělil před začátkem věků.Who saved us and called us to a holy calling, not because of our works but because of his own purpose and grace, which he gave us in Christ Jesus before the ages began.
Hospodin čeká, aby se nad vámi smiloval, povstane, aby se nad vámi slitoval. Hospodin je přece Bohem práva – blaze každému, kdo na něj očekává!Therefore the Lord waits to be gracious to you, and therefore he exalts himself to show mercy to you. For the Lord is a God of justice; blessed are all those who wait for him.
Odpustíte-li totiž lidem jejich prohřešky, odpustí také váš nebeský Otec vám.For if you forgive others their trespasses, your heavenly Father will also forgive you.
Hřích už nebude vaším pánem, protože nejste pod Zákonem, ale pod milostí.For sin will have no dominion over you, since you are not under law but under grace.
Milost Pána Ježíše se všemi.The grace of the Lord Jesus be with all. Amen.
Všichni zhřešili a chybí jim Boží sláva. Jsou však zdarma ospravedlňováni jeho milostí, skrze vykoupení v Kristu Ježíši.For all have sinned and fall short of the glory of God, and are justified by his grace as a gift, through the redemption that is in Christ Jesus.
Touto milostí jste skrze víru spaseni. Není to z vás – je to Boží dar; není to ze skutků, aby se nikdo nechlubil.For by grace you have been saved through faith. And this is not your own doing; it is the gift of God, not a result of works, so that no one may boast.
Nuže, budeme hřešit, když nejsme pod Zákonem, ale pod milostí? V žádném případě!What then? Are we to sin because we are not under law but under grace? By no means!
Vlídnost našeho Pána Boha ať s námi zůstává, dílo našich rukou ať mezi námi rozkvétá, dílo našich rukou ať rozkvétá!Let the favor of the Lord our God be upon us, and establish the work of our hands upon us; yes, establish the work of our hands!
Hospodin, váš Bůh, je přece milostivý a soucitný. Pokud se k němu vrátíte, neodmítne vás!For the Lord your God is gracious and merciful and will not turn away his face from you, if you return to him.
Milost Pána Ježíše Krista s vaším duchem.The grace of the Lord Jesus Christ be with your spirit.
Dobro a láska mě budou provázet po všechny dny mého života, zůstávat budu v domě Hospodinově po dlouhý, věčný čas.Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I shall dwell in the house of the Lord forever.
Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něj věří, nezahynul, ale měl věčný život.For God so loved the world, that he gave his only Son, that whoever believes in him should not perish but have eternal life.
S odhodlanou myslí a ve vší střízlivosti se proto spolehněte na milost, kterou vám přinese zjevení Ježíše Krista.Therefore, preparing your minds for action, and being sober-minded, set your hope fully on the grace that will be brought to you at the revelation of Jesus Christ.
Ale řekl mi: „Moje milost ti stačí. Má moc se plně projeví uprostřed slabosti.“ Milerád se tedy budu chlubit svými slabostmi, aby na mně spočívala Kristova moc.But he said to me, “My grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness.” Therefore I will boast all the more gladly of my weaknesses, so that the power of Christ may rest upon me.
Mezi milostí a proviněním je ovšem rozdíl. Ano, proviněním jednoho mnozí propadli smrti. Boží milost je však mnohem větší! Mnohem spíše tedy byli mnozí obdarováni milostí toho jednoho člověka, Ježíše Krista!But the free gift is not like the trespass. For if many died through one man's trespass, much more have the grace of God and the free gift by the grace of that one man Jesus Christ abounded for many.
Proto tak jako hřích vládl ve smrti, milost teď skrze spravedlnost vládne k věčnému životu skrze našeho Pána, Ježíše Krista.So that, as sin reigned in death, grace also might reign through righteousness leading to eternal life through Jesus Christ our Lord.
Já však na to nedbám; v životě mi nejde o nic víc, než abych dokončil svůj běh a službu, kterou jsem přijal od Pána Ježíše: abych byl svědkem evangelia o Boží milosti.But I do not account my life of any value nor as precious to myself, if only I may finish my course and the ministry that I received from the Lord Jesus, to testify to the gospel of the grace of God.
Z hlubin, Hospodine, volám tě, Pane můj, prosím vyslyš mě, k mým prosbám nakloň uši své!Out of the depths I cry to you, O Lord! O Lord, hear my voice! Let your ears be attentive to the voice of my pleas for mercy!

Kdo přikrývá své viny, úspěchu nedosáhne, kdo vyznává a opouští je, dojde milosti.Whoever conceals his transgressions will not prosper, but he who confesses and forsakes them will obtain mercy.
Předešlý12Následující

Biblický verš dne

Bůh je naše útočiště i síla, pomoc v úzkostech stále přítomná.

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!