DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Biblické verše na téma mluvení

«V moci jazyka je život i smrt, kdo ho rád používá, nají… Přísloví 18:21»
V moci jazyka je život i smrt, kdo ho rád používá, nají se jeho plodů.Dood en lewe is in die mag van die tong; en elkeen wat dit graag gebruik, sal die vrug daarvan eet.
Dobrý člověk z dobrého pokladu svého srdce vydává dobré a zlý ze zlého vydává zlé. Jeho ústa mluví, čím srdce přetéká.Die goeie mens bring uit die goeie skat van sy hart te voorskyn wat goed is; en die slegte mens bring uit die slegte skat van sy hart te voorskyn wat sleg is; want uit die oorvloed van die hart spreek sy mond.
Z vašich úst ať nevyjde ani jedno špatné slovo, ale vždy jen dobré, které by pomohlo, kde je třeba, a tak posluchačům přineslo milost.Laat daar geen vuil woord uit julle mond uitgaan nie, maar net 'n woord wat goed is vir die nodige stigting, sodat dit genade kan gee aan die wat dit hoor.
Kdo hlídá svá ústa, střeží svůj život, kdo se pošklebuje, toho stihne zkáza.Wie sy mond bewaak, bewaar sy lewe; wie sy lippe wyd oopmaak, vir hom is daar ondergang.
Neodplácejte zlým za zlé ani urážkou za urážku, naopak žehnejte; vždyť jste byli povoláni k tomu, abyste se stali dědici požehnání.Vergeld geen kwaad met kwaad of skeldwoorde met skeldwoorde nie, maar seën inteendeel, omdat julle weet dat julle hiertoe geroep is, sodat julle seën kan beërwe.
Mírný jazyk je stromem života, kdežto pokřivený rozkládá ducha.Sagtheid van tong is 'n lewensboom, maar valsheid daarin is verbreking in die gees.
I pošetilec, když mlčí, může být pokládán za moudrého, nechá-li rty zavřené, za rozumného.Selfs 'n sot sal as hy swyg, vir wys gereken word; as hy sy lippe toehou, vir verstandig.
Pravím vám, že z každého planého slova, jež lidé promluví, budou skládat účty v den soudu.Maar Ek sê vir julle dat van elke ydele woord wat die mense praat, daarvan moet hulle rekenskap gee in die oordeelsdag.
Pamatujte si, moji milovaní bratří: každý člověk ať je rychlý k naslouchání, ale pomalý k mluvení, pomalý k hněvu.SO dan, my geliefde broeders, elke mens moet gou wees om te hoor, stadig om te praat, stadig om toornig te word.
Mnohomluvnost nezůstává bez přestoupení, kdežto kdo krotí své rty, je prozíravý.By veelheid van woorde ontbreek die oortreding nie; maar hy wat sy lippe inhou, handel verstandig.
Otevři svá ústa za němého, za právo všech postižených.Maak jou mond oop vir die stomme, vir die regsaak van almal wat wegkwyn.
Člověk má radost, když může dát odpověď, jak je dobré slovo v pravý čas!'n Man het blydskap in die regte antwoord van sy mond, en hoe goed is 'n woord op sy tyd!
Vlídná odpověď odvrací rozhořčení, kdežto slovo, které ubližuje, popouzí k hněvu.'n SAGTE antwoord keer die grimmigheid af, maar 'n krenkende woord laat die toorn opkom.
Dítky, nemilujme pouhým slovem, ale opravdovým činem.My kinders, laat ons nie liefhê met woorde of met die tong nie, maar met die daad en in waarheid.
Všichni přece mnoho chybujeme. Kdo nechybuje slovem, je dokonalý muž a dovede držet na uzdě celé své tělo.Want ons almal struikel dikwels. As iemand in woorde nie struikel nie, is hy 'n volmaakte man, in staat om ook die hele liggaam in toom te hou.
Utrhač, kudy chodí, roznáší důvěrnosti, kdežto kdo je duchem věrný, ukryje to.Die wat met kwaadsprekery omgaan, maak 'n geheim openbaar, maar hy wat betroubaar is van gees, bedek 'n saak.
Slova z úst moudrému příjemně plynou, kdežto hlupáka vlastní rty pohlcují.Die woorde uit die mond van 'n wyse is aangenaam, maar die lippe van 'n dwaas verslind homself.
Když tvůj bratr zhřeší, jdi a pokárej ho mezi čtyřma očima; dá-li si říci, získal jsi svého bratra.EN as jou broeder teen jou sondig, gaan bestraf hom tussen jou en hom alleen. As hy na jou luister, dan het jy jou broeder gewin.
Z mých úst plně zní tvá chvála, den co den tě oslavuji.My mond is vol van u lof, die hele dag van u roem.
Proto vše, co jste řekli ve tmě, bude slyšet na světle, co jste šeptem mluvili v tajných úkrytech, bude se hlásat ze střech.Daarom, alles wat julle in die donker gesê het, sal in die lig gehoor word; en wat julle in die oor gepraat het in die binnekamers, sal op die dakke verkondig word.
Z týchž úst vychází žehnání i proklínání. Tak tomu být nemá, bratří moji.Uit dieselfde mond kom seën en vervloeking. Dit, my broeders, behoort nie so te wees nie.
Vyznáš-li svými ústy Ježíše jako Pána a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen.As jy met jou mond die Here Jesus bely en met jou hart glo dat God Hom uit die dode opgewek het, sal jy gered word.
Tak také Duch přichází na pomoc naší slabosti. Vždyť ani nevíme, jak a za co se modlit, ale sám Duch se za nás přimlouvá nevyslovitelným lkáním.En net so kom ook die Gees ons swakhede te hulp, want ons weet nie reg wat ons moet bid nie, maar die Gees self tree vir ons in met onuitspreeklike sugtinge.
Plány selžou bez společné porady, kdežto při množství rádců se uskuteční.Planne misluk sonder beraadslaging, maar deur die veelheid van raadgewers kom dit tot stand.
Při modlitbě pak nemluvte naprázdno jako pohané; oni si myslí, že budou vyslyšeni pro množství svých slov.En as julle bid, gebruik nie 'n ydele herhaling van woorde soos die heidene nie, want hulle dink dat hulle deur hul baie woorde verhoor sal word.

Chválu vzdejte Hospodinu a vzývejte jeho jméno, uvádějte národům ve známost jeho skutky.LOOF die Here, roep sy Naam aan, maak onder die volke sy dade bekend.
Předešlý123Následující

Biblický verš dne

Pokořte se tedy pod mocnou ruku Boží, aby vás povýšil v ustanovený čas.

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!