DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Biblické verše na téma mluvení

«V moci jazyka je život i smrt, kdo ho rád používá, nají… Přísloví 18:21»
V moci jazyka je život i smrt, kdo ho rád používá, nají se jeho plodů.Morte e vita sono in potere della lingua e chi l'accarezza ne mangerà i frutti.
Dobrý člověk z dobrého pokladu svého srdce vydává dobré a zlý ze zlého vydává zlé. Jeho ústa mluví, čím srdce přetéká.L'uomo buono trae fuori il bene dal buon tesoro del suo cuore; l'uomo cattivo dal suo cattivo tesoro trae fuori il male, perché la bocca parla dalla pienezza del cuore.
Z vašich úst ať nevyjde ani jedno špatné slovo, ale vždy jen dobré, které by pomohlo, kde je třeba, a tak posluchačům přineslo milost.Nessuna parola cattiva esca più dalla vostra bocca; ma piuttosto, parole buone che possano servire per la necessaria edificazione, giovando a quelli che ascoltano.
Kdo hlídá svá ústa, střeží svůj život, kdo se pošklebuje, toho stihne zkáza.Chi sorveglia la sua bocca conserva la vita, chi apre troppo le labbra incontra la rovina.
Neodplácejte zlým za zlé ani urážkou za urážku, naopak žehnejte; vždyť jste byli povoláni k tomu, abyste se stali dědici požehnání.Non rendete male per male, né ingiuria per ingiuria, ma, al contrario, rispondete benedicendo; poiché a questo siete stati chiamati per avere in eredità la benedizione.
Mírný jazyk je stromem života, kdežto pokřivený rozkládá ducha.Una lingua dolce è un albero di vita, quella malevola è una ferita al cuore.
I pošetilec, když mlčí, může být pokládán za moudrého, nechá-li rty zavřené, za rozumného.Anche lo stolto, se tace, passa per saggio e, se tien chiuse le labbra, per intelligente.
Pravím vám, že z každého planého slova, jež lidé promluví, budou skládat účty v den soudu.Ma io vi dico che di ogni parola infondata gli uomini renderanno conto nel giorno del giudizio.
Pamatujte si, moji milovaní bratří: každý člověk ať je rychlý k naslouchání, ale pomalý k mluvení, pomalý k hněvu.Lo sapete, fratelli miei carissimi: sia ognuno pronto ad ascoltare, lento a parlare, lento all'ira.
Mnohomluvnost nezůstává bez přestoupení, kdežto kdo krotí své rty, je prozíravý.Nel molto parlare non manca la colpa, chi frena le labbra è prudente.
Otevři svá ústa za němého, za právo všech postižených.Apri la bocca in favore del muto in difesa di tutti gli sventurati.
Člověk má radost, když může dát odpověď, jak je dobré slovo v pravý čas!E' una gioia per l'uomo saper dare una risposta; quanto è gradita una parola detta a suo tempo!
Vlídná odpověď odvrací rozhořčení, kdežto slovo, které ubližuje, popouzí k hněvu.Una risposta gentile calma la collera, una parola pungente eccita l'ira.
Dítky, nemilujme pouhým slovem, ale opravdovým činem.Figlioli, non amiamo a parole né con la lingua, ma coi fatti e nella verità.
Všichni přece mnoho chybujeme. Kdo nechybuje slovem, je dokonalý muž a dovede držet na uzdě celé své tělo.Poiché tutti quanti manchiamo in molte cose. Se uno non manca nel parlare, è un uomo perfetto, capace di tenere a freno anche tutto il corpo.
Utrhač, kudy chodí, roznáší důvěrnosti, kdežto kdo je duchem věrný, ukryje to.Chi va in giro sparlando svela il segreto, lo spirito fidato nasconde ogni cosa.
Slova z úst moudrému příjemně plynou, kdežto hlupáka vlastní rty pohlcují.Le parole della bocca del saggio procurano benevolenza, ma le labbra dello stolto lo mandano in rovina.
Když tvůj bratr zhřeší, jdi a pokárej ho mezi čtyřma očima; dá-li si říci, získal jsi svého bratra.Se il tuo fratello commette una colpa, và e ammoniscilo fra te e lui solo; se ti ascolterà, avrai guadagnato il tuo fratello.
Z mých úst plně zní tvá chvála, den co den tě oslavuji.Della tua lode è piena la mia bocca, della tua gloria, tutto il giorno.
Proto vše, co jste řekli ve tmě, bude slyšet na světle, co jste šeptem mluvili v tajných úkrytech, bude se hlásat ze střech.Pertanto ciò che avrete detto nelle tenebre, sarà udito in piena luce; e ciò che avrete detto all'orecchio nelle stanze più interne, sarà annunziato sui tetti.
Z týchž úst vychází žehnání i proklínání. Tak tomu být nemá, bratří moji.E' dalla stessa bocca che esce benedizione e maledizione. Non dev'essere così, fratelli miei!
Vyznáš-li svými ústy Ježíše jako Pána a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen.Poiché se confesserai con la tua bocca che Gesù è il Signore, e crederai con il tuo cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvo.
Tak také Duch přichází na pomoc naší slabosti. Vždyť ani nevíme, jak a za co se modlit, ale sám Duch se za nás přimlouvá nevyslovitelným lkáním.Allo stesso modo anche lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza, perché nemmeno sappiamo che cosa sia conveniente domandare, ma lo Spirito stesso intercede con insistenza per noi, con gemiti inesprimibili.
Plány selžou bez společné porady, kdežto při množství rádců se uskuteční.Falliscono le decisioni prese senza consultazione, riescono quelle prese da molti consiglieri.
Při modlitbě pak nemluvte naprázdno jako pohané; oni si myslí, že budou vyslyšeni pro množství svých slov.Pregando poi, non sprecate parole come i pagani, i quali credono di venire ascoltati a forza di parole.

Chválu vzdejte Hospodinu a vzývejte jeho jméno, uvádějte národům ve známost jeho skutky.Lodate il Signore e invocate il suo nome, proclamate tra i popoli le sue opere.
Předešlý123Následující

Biblický verš dne

Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací.

Náhodný Biblický verš

Tys má skrýše, ty mě chráníš před soužením,
nad tím, že jsem vyvázl, zaplesá všechno kolem.
-Sela-
Náhodný verš!Náhodný verš s obrázkem

Darujte

Darem podpořte DailyVerses.net:
Darujte

Biblický verš dne

Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací.

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!