DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Biblické verše na téma mluvení

«V moci jazyka je život i smrt, kdo ho rád používá, nají… Přísloví 18:21»
V moci jazyka je život i smrt, kdo ho rád používá, nají se jeho plodů.The tongue has the power of life and death, and those who love it will eat its fruit.
Dobrý člověk z dobrého pokladu svého srdce vydává dobré a zlý ze zlého vydává zlé. Jeho ústa mluví, čím srdce přetéká.A good man brings good things out of the good stored up in his heart, and an evil man brings evil things out of the evil stored up in his heart. For the mouth speaks what the heart is full of.
Z vašich úst ať nevyjde ani jedno špatné slovo, ale vždy jen dobré, které by pomohlo, kde je třeba, a tak posluchačům přineslo milost.Do not let any unwholesome talk come out of your mouths, but only what is helpful for building others up according to their needs, that it may benefit those who listen.
Kdo hlídá svá ústa, střeží svůj život, kdo se pošklebuje, toho stihne zkáza.Those who guard their lips preserve their lives, but those who speak rashly will come to ruin.
Neodplácejte zlým za zlé ani urážkou za urážku, naopak žehnejte; vždyť jste byli povoláni k tomu, abyste se stali dědici požehnání.Do not repay evil with evil or insult with insult. On the contrary, repay evil with blessing, because to this you were called so that you may inherit a blessing.
Mírný jazyk je stromem života, kdežto pokřivený rozkládá ducha.The soothing tongue is a tree of life, but a perverse tongue crushes the spirit.
I pošetilec, když mlčí, může být pokládán za moudrého, nechá-li rty zavřené, za rozumného.Even fools are thought wise if they keep silent, and discerning if they hold their tongues.
Pravím vám, že z každého planého slova, jež lidé promluví, budou skládat účty v den soudu.But I tell you that everyone will have to give account on the day of judgment for every empty word they have spoken.
Pamatujte si, moji milovaní bratří: každý člověk ať je rychlý k naslouchání, ale pomalý k mluvení, pomalý k hněvu.My dear brothers and sisters, take note of this: Everyone should be quick to listen, slow to speak and slow to become angry.
Mnohomluvnost nezůstává bez přestoupení, kdežto kdo krotí své rty, je prozíravý.Sin is not ended by multiplying words, but the prudent hold their tongues.
Otevři svá ústa za němého, za právo všech postižených.Speak up for those who cannot speak for themselves, for the rights of all who are destitute.
Člověk má radost, když může dát odpověď, jak je dobré slovo v pravý čas!A person finds joy in giving an apt reply— and how good is a timely word!
Vlídná odpověď odvrací rozhořčení, kdežto slovo, které ubližuje, popouzí k hněvu.A gentle answer turns away wrath, but a harsh word stirs up anger.
Dítky, nemilujme pouhým slovem, ale opravdovým činem.Dear children, let us not love with words or speech but with actions and in truth.
Všichni přece mnoho chybujeme. Kdo nechybuje slovem, je dokonalý muž a dovede držet na uzdě celé své tělo.We all stumble in many ways. Anyone who is never at fault in what they say is perfect, able to keep their whole body in check.
Utrhač, kudy chodí, roznáší důvěrnosti, kdežto kdo je duchem věrný, ukryje to.A gossip betrays a confidence, but a trustworthy person keeps a secret.
Slova z úst moudrému příjemně plynou, kdežto hlupáka vlastní rty pohlcují.Words from the mouth of the wise are gracious, but fools are consumed by their own lips.
Když tvůj bratr zhřeší, jdi a pokárej ho mezi čtyřma očima; dá-li si říci, získal jsi svého bratra.If your brother or sister sins, go and point out their fault, just between the two of you. If they listen to you, you have won them over.
Z mých úst plně zní tvá chvála, den co den tě oslavuji.My mouth is filled with your praise, declaring your splendor all day long.
Proto vše, co jste řekli ve tmě, bude slyšet na světle, co jste šeptem mluvili v tajných úkrytech, bude se hlásat ze střech.What you have said in the dark will be heard in the daylight, and what you have whispered in the ear in the inner rooms will be proclaimed from the roofs.
Z týchž úst vychází žehnání i proklínání. Tak tomu být nemá, bratří moji.Out of the same mouth come praise and cursing. My brothers and sisters, this should not be.
Vyznáš-li svými ústy Ježíše jako Pána a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen.If you declare with your mouth, “Jesus is Lord,” and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved.
Tak také Duch přichází na pomoc naší slabosti. Vždyť ani nevíme, jak a za co se modlit, ale sám Duch se za nás přimlouvá nevyslovitelným lkáním.In the same way, the Spirit helps us in our weakness. We do not know what we ought to pray for, but the Spirit himself intercedes for us through wordless groans.
Plány selžou bez společné porady, kdežto při množství rádců se uskuteční.Plans fail for lack of counsel, but with many advisers they succeed.
Při modlitbě pak nemluvte naprázdno jako pohané; oni si myslí, že budou vyslyšeni pro množství svých slov.And when you pray, do not keep on babbling like pagans, for they think they will be heard because of their many words.

Chválu vzdejte Hospodinu a vzývejte jeho jméno, uvádějte národům ve známost jeho skutky.Give praise to the Lord, proclaim his name; make known among the nations what he has done.
Předešlý123Následující

Biblický verš dne

Vždyť co jsem já a co je můj lid, že máme možnost takto přinášet dobrovolné dary? Od tebe pochází všechno. Dáváme ti, co jsme přijali z tvých rukou.

Náhodný Biblický verš

A Bůh veškeré milosti, který vás povolal ke své věčné slávě v Kristu, po krátkém utrpení vás obnoví, utvrdí, posílí a postaví na pevný základ.Náhodný verš!Náhodný verš s obrázkem

Darujte

Darem podpořte DailyVerses.net:
Darujte

Biblický verš dne

Vždyť co jsem já a co je můj lid, že máme možnost takto přinášet dobrovolné dary? Od tebe pochází všechno. Dáváme ti, co jsme přijali z tvých rukou.

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!