DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Biblické verše na téma mluvení

«V moci jazyka je život i smrt, kdo ho rád používá, nají… Přísloví 18:21»
V moci jazyka je život i smrt, kdo ho rád používá, nají se jeho plodů.Death and life are in the power of the tongue, And those who love it will eat its fruit.
Dobrý člověk z dobrého pokladu svého srdce vydává dobré a zlý ze zlého vydává zlé. Jeho ústa mluví, čím srdce přetéká.A good man out of the good treasure of his heart brings forth good; and an evil man out of the evil treasure of his heart brings forth evil. For out of the abundance of the heart his mouth speaks.
Z vašich úst ať nevyjde ani jedno špatné slovo, ale vždy jen dobré, které by pomohlo, kde je třeba, a tak posluchačům přineslo milost.Let no corrupt word proceed out of your mouth, but what is good for necessary edification, that it may impart grace to the hearers.
Kdo hlídá svá ústa, střeží svůj život, kdo se pošklebuje, toho stihne zkáza.He who guards his mouth preserves his life, But he who opens wide his lips shall have destruction.
Neodplácejte zlým za zlé ani urážkou za urážku, naopak žehnejte; vždyť jste byli povoláni k tomu, abyste se stali dědici požehnání.Not returning evil for evil or reviling for reviling, but on the contrary blessing, knowing that you were called to this, that you may inherit a blessing.
Mírný jazyk je stromem života, kdežto pokřivený rozkládá ducha.A wholesome tongue is a tree of life, But perverseness in it breaks the spirit.
I pošetilec, když mlčí, může být pokládán za moudrého, nechá-li rty zavřené, za rozumného.Even a fool is counted wise when he holds his peace; When he shuts his lips, he is considered perceptive.
Pravím vám, že z každého planého slova, jež lidé promluví, budou skládat účty v den soudu.But I say to you that for every idle word men may speak, they will give account of it in the day of judgment.
Pamatujte si, moji milovaní bratří: každý člověk ať je rychlý k naslouchání, ale pomalý k mluvení, pomalý k hněvu.So then, my beloved brethren, let every man be swift to hear, slow to speak, slow to wrath.
Mnohomluvnost nezůstává bez přestoupení, kdežto kdo krotí své rty, je prozíravý.In the multitude of words sin is not lacking, But he who restrains his lips is wise.
Otevři svá ústa za němého, za právo všech postižených.Open your mouth for the speechless, In the cause of all who are appointed to die.
Člověk má radost, když může dát odpověď, jak je dobré slovo v pravý čas!A man has joy by the answer of his mouth, And a word spoken in due season, how good it is!
Vlídná odpověď odvrací rozhořčení, kdežto slovo, které ubližuje, popouzí k hněvu.A soft answer turns away wrath, But a harsh word stirs up anger.
Dítky, nemilujme pouhým slovem, ale opravdovým činem.My little children, let us not love in word or in tongue, but in deed and in truth.
Všichni přece mnoho chybujeme. Kdo nechybuje slovem, je dokonalý muž a dovede držet na uzdě celé své tělo.For we all stumble in many things. If anyone does not stumble in word, he is a perfect man, able also to bridle the whole body.
Utrhač, kudy chodí, roznáší důvěrnosti, kdežto kdo je duchem věrný, ukryje to.A talebearer reveals secrets, But he who is of a faithful spirit conceals a matter.
Slova z úst moudrému příjemně plynou, kdežto hlupáka vlastní rty pohlcují.The words of a wise man’s mouth are gracious, But the lips of a fool shall swallow him up.
Když tvůj bratr zhřeší, jdi a pokárej ho mezi čtyřma očima; dá-li si říci, získal jsi svého bratra.Moreover if your brother sins against you, go and tell him his fault between you and him alone. If he hears you, you have gained your brother.
Z mých úst plně zní tvá chvála, den co den tě oslavuji.Let my mouth be filled with Your praise And with Your glory all the day.
Proto vše, co jste řekli ve tmě, bude slyšet na světle, co jste šeptem mluvili v tajných úkrytech, bude se hlásat ze střech.Therefore whatever you have spoken in the dark will be heard in the light, and what you have spoken in the ear in inner rooms will be proclaimed on the housetops.
Z týchž úst vychází žehnání i proklínání. Tak tomu být nemá, bratří moji.Out of the same mouth proceed blessing and cursing. My brethren, these things ought not to be so.
Vyznáš-li svými ústy Ježíše jako Pána a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen.That if you confess with your mouth the Lord Jesus and believe in your heart that God has raised Him from the dead, you will be saved.
Tak také Duch přichází na pomoc naší slabosti. Vždyť ani nevíme, jak a za co se modlit, ale sám Duch se za nás přimlouvá nevyslovitelným lkáním.Likewise the Spirit also helps in our weaknesses. For we do not know what we should pray for as we ought, but the Spirit Himself makes intercession for us with groanings which cannot be uttered.
Plány selžou bez společné porady, kdežto při množství rádců se uskuteční.Without counsel, plans go awry, But in the multitude of counselors they are established.
Při modlitbě pak nemluvte naprázdno jako pohané; oni si myslí, že budou vyslyšeni pro množství svých slov.And when you pray, do not use vain repetitions as the heathen do. For they think that they will be heard for their many words.

Chválu vzdejte Hospodinu a vzývejte jeho jméno, uvádějte národům ve známost jeho skutky.Oh, give thanks to the Lord! Call upon His name; Make known His deeds among the peoples!
Předešlý123Následující

Biblický verš dne

A víme-li, že nás slyší, kdykoliv o něco žádáme, pak také víme, že to, co máme, jsme dostali od něho.

Náhodný Biblický verš

Jeho pán mu odpověděl: ‚Správně, služebníku dobrý a věrný, nad málem jsi byl věrný, ustanovím tě nad mnohým; vejdi a raduj se u svého pána.‘Náhodný verš!Náhodný verš s obrázkem

Darujte

Darem podpořte DailyVerses.net:
Darujte

Biblický verš dne

A víme-li, že nás slyší, kdykoliv o něco žádáme, pak také víme, že to, co máme, jsme dostali od něho.

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!