DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Biblické verše na téma ochrana

«Oblečte plnou Boží zbroj, abyste mohli odolat ďáblovým svodům. Efezským 6:11»
Oblečte plnou Boží zbroj, abyste mohli odolat ďáblovým svodům.Put on the whole armor of God, that you may be able to stand against the schemes of the devil.
Tys má skrýše, ty mě chráníš před soužením, nad tím, že jsem vyvázl, zaplesá všechno kolem. -Sela-You are a hiding place for me; you preserve me from trouble; you surround me with shouts of deliverance. Selah
Bůh je naše útočiště, naše síla, pomoc v soužení vždy velmi osvědčená.God is our refuge and strength, a very present help in trouble.
Buďte rozhodní a udatní, nebojte se a nemějte z nich strach, neboť sám Hospodin, tvůj Bůh, jde s tebou, nenechá tě klesnout a neopustí tě.Be strong and courageous. Do not fear or be in dread of them, for it is the Lord your God who goes with you. He will not leave you or forsake you.
Proto smíme říkat s důvěrou: ‚Pán při mně stojí, nebudu se bát. Co mi může udělat člověk?‘So we can confidently say, “The Lord is my helper; I will not fear; what can man do to me?”
Žádná zbraň vyrobená proti tobě se nesetká se zdarem, každý jazyk, jenž proti tobě povstane na soudu, usvědčíš ze svévole. Toto je dědictví Hospodinových služebníků, jejich spravedlnost je ode mne, je výrok Hospodinův.No weapon that is fashioned against you shall succeed, and you shall refute every tongue that rises against you in judgment. This is the heritage of the servants of the Lord and their vindication from me, declares the Lord.
Podal jsi mi štít své spásy, tvoje pravice mě podepírá, tvá mírnost mé síly rozmnožila. Dals volnost mým krokům, nohy se mi nepodvrtnou.You have given me the shield of your salvation, and your right hand supported me, and your gentleness made me great. You gave a wide place for my steps under me, and my feet did not slip.
Ochraňuj mě, Bože, utíkám se k tobě!Preserve me, O God, for in you I take refuge.
Hospodin bude bojovat za vás a vy budete mlčky přihlížet.The Lord will fight for you, and you have only to be silent.
Hospodin je při mně, nebojím se. Co by mi mohl udělat člověk?The Lord is on my side; I will not fear. What can man do to me?
Tys má skrýš a štít můj, čekám na tvé slovo.You are my hiding place and my shield; I hope in your word.
Všecko mohu v Kristu, který mi dává sílu.I can do all things through him who strengthens me.
Já sám až do vašeho stáří, až do šedin vás budu nosit. Já jsem vás učinil a já vás ponesu, budu vás nosit a zachráním.Even to your old age I am he, and to gray hairs I will carry you. I have made, and I will bear; I will carry and will save.
S Bohem, jehož cesta je tak dokonalá! To, co řekne Hospodin, je protříbené. On je štítem všech, kteří se k němu utíkají.This God—his way is perfect; the word of the Lord proves true; he is a shield for all those who take refuge in him.
Já však budu zpívat o tvé síle, nad tvým milosrdenstvím hned zrána budu plesat. Vždyť ses mi stal nedobytným hradem, útočištěm v den soužení mého.But I will sing of your strength; I will sing aloud of your steadfast love in the morning. For you have been to me a fortress and a refuge in the day of my distress.
Především střez a chraň své srdce, vždyť z něho vychází život.Keep your heart with all vigilance, for from it flow the springs of life.
Ze všech stran jsi mi však, Hospodine, štítem, tys má sláva, ty mi zvedáš hlavu.But you, O Lord, are a shield about me, my glory, and the lifter of my head.
Co k tomu dodat? Je-li Bůh s námi, kdo proti nám?What then shall we say to these things? If God is for us, who can be against us?
Hospodina stále před oči si stavím, je mi po pravici, nic mnou neotřese.I have set the Lord always before me; because he is at my right hand, I shall not be shaken.
Lépe utíkat se k Hospodinu, než doufat v člověka.It is better to take refuge in the Lord than to trust in man.
Všechna Boží řeč je protříbená, on je štítem těch, kteří se k němu utíkají.Every word of God proves true; he is a shield to those who take refuge in him.
Pevná věž je Hospodinovo jméno, k němu se uteče spravedlivý jak do hradu.The name of the Lord is a strong tower; the righteous man runs into it and is safe.
Či myslíš, že bych nemohl poprosit svého Otce, a poslal by mi ihned víc než dvanáct legií andělů?Do you think that I cannot appeal to my Father, and he will at once send me more than twelve legions of angels?
Přikryje tě svými perutěmi, pod jeho křídly máš útočiště; pavézou a krytem je ti jeho věrnost.He will cover you with his pinions, and under his wings you will find refuge; his faithfulness is a shield and buckler.
Kdo je Bůh krom Hospodina, kdo je skála, ne-li Bůh náš!For who is God, but the Lord? And who is a rock, except our God?

Učte se činit dobro. Hledejte právo, zakročte proti násilníku, dopomozte k právu sirotkovi, ujímejte se pře vdovy.Learn to do good; seek justice, correct oppression; bring justice to the fatherless, plead the widow's cause.
Předešlý12Následující

Biblický verš dne

Kdo to uskutečnil a vykonal?
Ten, jenž od počátku povolává všechna pokolení.
Já, Hospodin, jsem první,
já budu též u posledních věcí.

Náhodný Biblický verš

Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku.Náhodný verš!Náhodný verš s obrázkem

Darujte

Darem podpořte DailyVerses.net:
Darujte

Biblický verš dne

Kdo to uskutečnil a vykonal? Ten, jenž od počátku povolává všechna pokolení. Já, Hospodin, jsem první, já budu též u posledních věcí.

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!