DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Biblické verše na téma plánování

«Svěř Hospodinu své počínání a tvé plány budou zajištěny. Přísloví 16:3»
Svěř Hospodinu své počínání a tvé plány budou zajištěny.Affida al Signore le tue opere, e i tuoi progetti avranno successo.
Chce-li někdo z vás stavět věž, což si napřed nesedne a nespočítá náklad, má-li dost na dokončení stavby?Chi di voi, infatti, volendo costruire una torre, non si siede prima a calcolare la spesa per vedere se ha abbastanza per poterla finire?
Neboť to, co s vámi zamýšlím, znám jen já sám, je výrok Hospodinův, jsou to myšlenky o pokoji, nikoli o zlu: chci vám dát naději do budoucnosti.“Infatti io so i pensieri che medito per voi”, dice il Signore, “pensieri di pace e non di male, per darvi un avvenire e una speranza.”
Člověk uvažuje v srdci o své cestě, ale jeho kroky řídí Hospodin.Il cuore dell’uomo medita la sua via, ma il Signore dirige i suoi passi.
Kéž ti dá, po čem tvé srdce touží, kéž splní každý tvůj záměr!Ti dia egli quel che il tuo cuore desidera, faccia riuscire ogni tuo progetto.
Plány selžou bez společné porady, kdežto při množství rádců se uskuteční.I disegni falliscono dove mancano i consigli, ma riescono dove sono molti i consiglieri.
Člověk má v srdci mnoho plánů, ale úradek Hospodinův obstojí.Ci sono molti disegni nel cuore dell’uomo, ma il piano del Signore è quello che sussiste.
Ohlas mi zrána své milosrdenství, neboť doufám v tebe. Dej mi poznat cestu, po níž mám jít, neboť k tobě pozvedám svou duši.Al mattino fammi udire la tua bontà, perché in te confido; fammi conoscere la via da seguire, poiché io elevo l’anima mia a te.
Všechno má určenou chvíli a veškeré dění pod nebem svůj čas.Per tutto c’è il suo tempo, c’è il suo momento per ogni cosa sotto il cielo.
Mé úmysly nejsou úmysly vaše a vaše cesty nejsou cesty moje, je výrok Hospodinův.«Infatti i miei pensieri non sono i vostri pensieri, né le vostre vie sono le mie vie», dice il Signore.
Neštvi se za bohatstvím, z vlastního rozumu toho zanech.Non ti affannare per diventare ricco; smetti di applicarvi la tua intelligenza.
Nauč nás počítat naše dny, ať získáme moudrost srdce.Insegnaci dunque a contare bene i nostri giorni, per acquistare un cuore saggio.
Také toto pochází od Hospodina zástupů. Podivuhodný je ve svém úradku, veliký ve své pohotové pomoci.Anche questo procede dal Signore degli eserciti; meravigliosi sono i suoi disegni, grande è la sua saggezza.
Jako jsou nebesa vyšší než země, tak převyšují cesty mé cesty vaše a úmysly mé úmysly vaše.Come i cieli sono alti al di sopra della terra, così sono le mie vie più alte delle vostre vie e i miei pensieri più alti dei vostri pensieri.
Nám však to Bůh zjevil skrze Ducha; Duch totiž zkoumá všechno, i hlubiny Boží.A noi Dio le ha rivelate per mezzo dello Spirito, perché lo Spirito scruta ogni cosa, anche le profondità di Dio.
Ovšem, Panovník Hospodin nečiní nic, aniž by zjevil své tajemství prorokům, svým služebníkům.Poiché il Signore, Dio, non fa nulla senza rivelare il suo segreto ai suoi servi, i profeti.
Nezáviď násilníkovi, žádnou z jeho cest si nezvol. Neboť Hospodin má neupřímného v ohavnosti, s přímými však je v důvěrném obecenství.Non portare invidia all’uomo violento e non scegliere nessuna delle sue vie, poiché il Signore ha in abominio l’uomo perverso, ma la sua amicizia è per gli uomini retti.

Biblický verš dne

A víme-li, že nás slyší, kdykoliv o něco žádáme, pak také víme, že to, co máme, jsme dostali od něho.

Náhodný Biblický verš

Když máme taková zaslíbení, moji nejmilejší, očisťme se od každé poskvrny těla i ducha a přiveďme k cíli své posvěcení v bázni Boží.Náhodný verš!Náhodný verš s obrázkem

Darujte

Darem podpořte DailyVerses.net:
Darujte

Biblický verš dne

A víme-li, že nás slyší, kdykoliv o něco žádáme, pak také víme, že to, co máme, jsme dostali od něho.

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!