DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Biblické verše na téma porozumění

Volej ke mně a já ti odpovím; sdělím ti veliká tajemství, o kterých nevíš.Call to me and I will answer you, and will tell you great and hidden things that you have not known.
Tak jako nerozumíš cestě větru anebo zárodku v lůnu těhotné, stejně tak nerozumíš dílu Boha, jenž působí to vše.As you do not know the way the spirit comes to the bones in the womb of a woman with child, so you do not know the work of God who makes everything.
Trpělivý člověk oplývá rozumností, ten, kdo je ukvapený, dělá hlouposti.Whoever is slow to anger has great understanding, but he who has a hasty temper exalts folly.
Moudrost především! Získávej moudrost, za všechno své jmění získej rozumnost.The beginning of wisdom is this: Get wisdom, and whatever you get, get insight.
Teď tě poučím, ukážu ti cestu, po níž jít; radu ti poskytnu, zrak k tobě obrátím.I will instruct you and teach you in the way you should go; I will counsel you with my eye upon you.
Člověk má všechny své cesty za správné, srdce však zpytuje Hospodin.Every way of a man is right in his own eyes, but the Lord weighs the heart.
Proto se nedíváme na to, co je vidět, ale na to, co vidět není. Vše viditelné je totiž dočasné, ale neviditelné je věčné.As we look not to the things that are seen but to the things that are unseen. For the things that are seen are transient, but the things that are unseen are eternal.
Kéž vám Bůh našeho Pána Ježíše Krista, Otec slávy, dá ducha moudrosti a zjevení, abyste ho znali.That the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give you the Spirit of wisdom and of revelation in the knowledge of him.
Člověk má v srdci mnohé plány, stane se ale, co chce Hospodin.Many are the plans in the mind of a man, but it is the purpose of the Lord that will stand.
Všechno prověřujte; dobrého se držte, zla v každé podobě se varujte.But test everything; hold fast what is good. Abstain from every form of evil.
Tvé slovo s sebou světlo přináší, prostým dodává moudrosti.The unfolding of your words gives light; it imparts understanding to the simple.
Ježíš se na ně podíval a řekl: „U lidí je to nemožné, ale u Boha je možné všechno.“But Jesus looked at them and said, “With man this is impossible, but with God all things are possible.”
Jako je vysoko nebe nad zemí, tak jsou mé cesty nad vašimi cestami, tak je mé smýšlení nad vaším smýšlením.For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways and my thoughts than your thoughts.
Copak to nevíš? Copak neslyšíš? Hospodin, Bůh věčnosti, jenž stvořil zemské končiny, není unaven ani vyčerpán – jeho moudrost je nezměrná!Have you not known? Have you not heard? The Lord is the everlasting God, the Creator of the ends of the earth. He does not faint or grow weary; his understanding is unsearchable.
Žijeme sice v těle, ale nebojujeme podle těla.For though we walk in the flesh, we are not waging war according to the flesh.
Ta hloubka Božího bohatství, jeho moudrosti a vědění! Jak nevyzpytatelné jsou jeho soudy, jak nepopsatelné jeho cesty!Oh, the depth of the riches and wisdom and knowledge of God! How unsearchable are his judgments and how inscrutable his ways!
Běda tomu, kdo se hádá se svým Tvůrcem, ač je střep z hlíny, pouhý střep! Říká snad hlína hrnčíři: „Co to vyvádíš?“ Říká tvé dílo: „On je bezruký“?Woe to him who strives with him who formed him, a pot among earthen pots! Does the clay say to him who forms it, ‘What are you making?’ or ‘Your work has no handles’?
Kéž stále rostete v milosti a poznání našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista. Jemu buď sláva nyní i navěky. Amen.But grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To him be the glory both now and to the day of eternity. Amen.
Když je však někdo pokoušen, ať nikdy neříká, že to pokušení je od Boha. Jako Bůh nemůže být pokoušen zlým, tak také sám nikoho nepokouší.Let no one say when he is tempted, “I am being tempted by God,” for God cannot be tempted with evil, and he himself tempts no one.
Nejde už o to, kdo je Žid nebo Řek, otrok nebo svobodný, muž nebo žena – všichni jste jedno v Kristu Ježíši. A když jste Kristovi, jste símě Abrahamovo a dědicové podle zaslíbení.There is neither Jew nor Greek, there is neither slave nor free, there is no male and female, for you are all one in Christ Jesus. And if you are Christ's, then you are Abraham's offspring, heirs according to promise.
Ježíš mu odpověděl: „Amen, amen, říkám ti: Pokud se někdo nenarodí znovu, nemůže spatřit Boží království.“Jesus answered him, “Truly, truly, I say to you, unless one is born again he cannot see the kingdom of God.”
Před tebou přece tisíc let uplyne jako včerejšek, jak noční hodina!For a thousand years in your sight are but as yesterday when it is past, or as a watch in the night.
Posadil se tedy, zavolal těch Dvanáct k sobě a řekl jim: „Chce-li někdo být první, ať je poslední ze všech a služebník všech.“And he sat down and called the twelve. And he said to them, “If anyone would be first, he must be last of all and servant of all.”
Veliký je Hospodin, vší chvály hodný, jeho velikost nelze nikdy pochopit!Great is the Lord, and greatly to be praised, and his greatness is unsearchable.
Dřív než se hory zrodily, dřív než jsi zplodil zem a svět, od věků navěky Bůh jsi ty!Before the mountains were brought forth, or ever you had formed the earth and the world, from everlasting to everlasting you are God.

Získej moudrost, rozumnost získej, má slova nezapomeň, nezkomol.Get wisdom; get insight; do not forget, and do not turn away from the words of my mouth.
Předešlý12Následující

Biblický verš dne

Bůh je naše útočiště i síla, pomoc v úzkostech stále přítomná.

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!