DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Biblické verše na téma porozumění

Volej ke mně a já ti odpovím; sdělím ti veliká tajemství, o kterých nevíš.Call to Me, and I will answer you, and show you great and mighty things, which you do not know.
Tak jako nerozumíš cestě větru anebo zárodku v lůnu těhotné, stejně tak nerozumíš dílu Boha, jenž působí to vše.As you do not know what is the way of the wind, Or how the bones grow in the womb of her who is with child, So you do not know the works of God who makes everything.
Trpělivý člověk oplývá rozumností, ten, kdo je ukvapený, dělá hlouposti.He who is slow to wrath has great understanding, But he who is impulsive exalts folly.
Moudrost především! Získávej moudrost, za všechno své jmění získej rozumnost.Wisdom is the principal thing; Therefore get wisdom. And in all your getting, get understanding.
Teď tě poučím, ukážu ti cestu, po níž jít; radu ti poskytnu, zrak k tobě obrátím.I will instruct you and teach you in the way you should go; I will guide you with My eye.
Člověk má všechny své cesty za správné, srdce však zpytuje Hospodin.Every way of a man is right in his own eyes, But the Lord weighs the hearts.
Proto se nedíváme na to, co je vidět, ale na to, co vidět není. Vše viditelné je totiž dočasné, ale neviditelné je věčné.While we do not look at the things which are seen, but at the things which are not seen. For the things which are seen are temporary, but the things which are not seen are eternal.
Kéž vám Bůh našeho Pána Ježíše Krista, Otec slávy, dá ducha moudrosti a zjevení, abyste ho znali.That the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give to you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Him.
Člověk má v srdci mnohé plány, stane se ale, co chce Hospodin.There are many plans in a man’s heart, Nevertheless the Lord’s counsel—that will stand.
Všechno prověřujte; dobrého se držte, zla v každé podobě se varujte.Test all things; hold fast what is good. Abstain from every form of evil.
Tvé slovo s sebou světlo přináší, prostým dodává moudrosti.The entrance of Your words gives light; It gives understanding to the simple.
Ježíš se na ně podíval a řekl: „U lidí je to nemožné, ale u Boha je možné všechno.“But Jesus looked at them and said to them, “With men this is impossible, but with God all things are possible.”
Jako je vysoko nebe nad zemí, tak jsou mé cesty nad vašimi cestami, tak je mé smýšlení nad vaším smýšlením.For as the heavens are higher than the earth, So are My ways higher than your ways, And My thoughts than your thoughts.
Copak to nevíš? Copak neslyšíš? Hospodin, Bůh věčnosti, jenž stvořil zemské končiny, není unaven ani vyčerpán – jeho moudrost je nezměrná!Have you not known? Have you not heard? The everlasting God, the Lord, The Creator of the ends of the earth, Neither faints nor is weary. His understanding is unsearchable.
Žijeme sice v těle, ale nebojujeme podle těla.For though we walk in the flesh, we do not war according to the flesh.
Ta hloubka Božího bohatství, jeho moudrosti a vědění! Jak nevyzpytatelné jsou jeho soudy, jak nepopsatelné jeho cesty!Oh, the depth of the riches both of the wisdom and knowledge of God! How unsearchable are His judgments and His ways past finding out!
Běda tomu, kdo se hádá se svým Tvůrcem, ač je střep z hlíny, pouhý střep! Říká snad hlína hrnčíři: „Co to vyvádíš?“ Říká tvé dílo: „On je bezruký“?Woe to him who strives with his Maker! Let the potsherd strive with the potsherds of the earth! Shall the clay say to him who forms it, ‘What are you making?’ Or shall your handiwork say, ‘He has no hands’?
Kéž stále rostete v milosti a poznání našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista. Jemu buď sláva nyní i navěky. Amen.But grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To Him be the glory both now and forever. Amen.
Když je však někdo pokoušen, ať nikdy neříká, že to pokušení je od Boha. Jako Bůh nemůže být pokoušen zlým, tak také sám nikoho nepokouší.Let no one say when he is tempted, “I am tempted by God”; for God cannot be tempted by evil, nor does He Himself tempt anyone.
Nejde už o to, kdo je Žid nebo Řek, otrok nebo svobodný, muž nebo žena – všichni jste jedno v Kristu Ježíši. A když jste Kristovi, jste símě Abrahamovo a dědicové podle zaslíbení.There is neither Jew nor Greek, there is neither slave nor free, there is neither male nor female; for you are all one in Christ Jesus. And if you are Christ’s, then you are Abraham’s seed, and heirs according to the promise.
Ježíš mu odpověděl: „Amen, amen, říkám ti: Pokud se někdo nenarodí znovu, nemůže spatřit Boží království.“Jesus answered and said to him, “Most assuredly, I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God.”
Před tebou přece tisíc let uplyne jako včerejšek, jak noční hodina!For a thousand years in Your sight Are like yesterday when it is past, And like a watch in the night.
Posadil se tedy, zavolal těch Dvanáct k sobě a řekl jim: „Chce-li někdo být první, ať je poslední ze všech a služebník všech.“And He sat down, called the twelve, and said to them, “If anyone desires to be first, he shall be last of all and servant of all.”
Veliký je Hospodin, vší chvály hodný, jeho velikost nelze nikdy pochopit!Great is the Lord, and greatly to be praised; And His greatness is unsearchable.
Dřív než se hory zrodily, dřív než jsi zplodil zem a svět, od věků navěky Bůh jsi ty!Before the mountains were brought forth, Or ever You had formed the earth and the world, Even from everlasting to everlasting, You are God.

Získej moudrost, rozumnost získej, má slova nezapomeň, nezkomol.Get wisdom! Get understanding! Do not forget, nor turn away from the words of my mouth.
Předešlý12Následující

Biblický verš dne

Dar otvírá člověku dveře, i před velikány jej přivede.

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!