DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Biblické verše na téma pravda

«Дети мои! станем любить не словом или языком, но делом и истиною. 1-е Иоанна 3:18»
Kdo žije bezúhonně a jedná spravedlivě, kdo mluví pravdu ze srdce, kdo jazykem svým nepomlouvá, neškodí bližnímu a neostouzí druha.Тот, кто ходит непорочно и делает правду, и говорит истину в сердце своем; кто не клевещет языком своим, не делает искреннему своему зла и не принимает поношения на ближнего своего.
Nemilujme pouhými slovy, drazí, ale opravdovými skutky.Дети мои! станем любить не словом или языком, но делом и истиною.
Nemám větší radost než slyšet, že mé děti žijí v pravdě!Для меня нет бо́льшей радости, как слышать, что дети мои ходят в истине.
Říkáme-li, že s ním máme společenství, a přitom žijeme ve tmě, lžeme a nežijeme v pravdě.Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем по истине.
Židům, kteří mu uvěřili, Ježíš řekl: „Když zůstanete v mém slově, budete opravdu mými učedníky. Poznáte pravdu a pravda vás vysvobodí.“Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него Иудеям: если пребудете в слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и позна́ете истину, и истина сделает вас свободными.
Závěrem, bratři, cokoli je pravdivé, ušlechtilé, spravedlivé, čisté, milé, cokoli má dobrou pověst, je-li nějaká ctnost a nějaká chvála – o tom přemýšlejte.Наконец, братия мои, что только истинно, что́ честно, что́ справедливо, что́ чисто, что́ любезно, что́ достославно, что́ только добродетель и похвала, о том помышляйте.
Místo toho máme mluvit pravdu v lásce a v každém ohledu růst v Krista, který je hlavou.Но истинною любовью все возращали в Того, Который есть глава Христос.
„Já jsem ta cesta, pravda a život,“ odpověděl Ježíš. „Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.“Иисус сказал ему: Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через Меня.
Usiluj, aby ses mohl před Bohem postavit jako osvědčený dělník, který se nemá zač stydět a který správně vykládá slovo pravdy.Старайся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим слово истины.
Veď mě a uč mě pravdě své, vždyť ty jsi Bůh, můj Zachránce, na tebe spoléhám každý den!Направь меня на истину Твою и научи меня, ибо Ты Бог спасения моего; на Тебя надеюсь всякий день.
Rty spravedlivého znají, co se sluší, ústa darebáků však jen zvrácenost.Уста праведного знают благоприятное, а уста нечестивых — развращенное.
Pak tedy chraň svůj jazyk před zlem, ve tvých rtech ať není žádná lest.Удерживай язык свой от зла и уста свои от коварных слов.
Víra je podstata věcí, v něž doufáme, důkaz skutečností, jež nevidíme.Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом.
Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, ho musí uctívat v duchu a v pravdě.Бог есть дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине.
Zvolil jsem si cestu věrnosti, tvé pokyny mám stále na mysli.Я избрал путь истины, поставил пред собою суды Твои.
Veškerá Boží řeč je ryzí, on je štít těch, kdo v něho doufají.Всякое слово Бога чисто; Он — щит уповающим на Него.
Především však, bratři moji, nepřísahejte – ani při nebi, ani při zemi, ani žádnou jinou přísahou – ale ať vaše „Ano“ znamená ano a „Ne“ ne, abyste nebyli odsouzeni.Прежде же всего, братия мои, не клянитесь ни небом, ни землею, и никакою другою клятвою, но да будет у вас: «да, да» и «нет, нет», дабы вам не подпасть осуждению.
Ve vás však zůstává to pomazání, které jste přijali od něj, a nepotřebujete, aby vás někdo poučoval. To pomazání vás učí všemu a je skutečné – není to žádný klam! Jak vás naučilo, zůstávejte v něm.Впрочем, помазание, которое вы получили от Него, в вас пребывает, и вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас; но как самое сие помазание учит вас всему, и оно истинно и неложно, то, чему оно научило вас, в том пребывайте.
Ze své vůle nás zplodil slovem pravdy, abychom byli prvotinou jeho stvoření.Восхотев, родил Он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его созданий.
A víme, že Boží Syn přišel a dal nám schopnost znát pravého Boha, a tak jsme v něm, totiž v jeho Synu Ježíši Kristu. On je ten pravý Bůh a věčný život.Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум, да позна́ем Бога истинного и да будем в истинном Сыне Его Иисусе Христе. Сей есть истинный Бог и жизнь вечная.
Hospodinovo slovo je přímé, veškeré jeho dílo trvalé.Ибо слово Господне право и все дела Его верны.
Zbav se vší převrácené řeči, ústa, jež mluví zle, zapuď od sebe.Отвергни от себя лживость уст, и лукавство языка удали от себя.
To Slovo se stalo tělem a přišlo žít mezi nás. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy.И Слово стало плотию, и обитало с нами, полное благодати и истины; и мы видели славу Его, славу, как Единородного от Отца.
Až přijde ten Utěšitel, kterého vám pošlu od Otce, totiž Duch pravdy, který vychází z Otce, ten o mně bude vydávat svědectví.Когда же приидет Утешитель, Которого Я пошлю вам от Отца, Дух истины, Который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о Мне.
Říkám vám ale pravdu: Je pro vás lepší, abych odešel. Když neodejdu, nepřijde k vám Utěšitel; když ale odejdu, pošlu ho k vám.Но Я истину говорю вам: лучше для вас, чтобы Я пошел; ибо, если Я не пойду, Утешитель не приидет к вам; а если пойду, то пошлю Его к вам.

Prolhané rty se Hospodinu hnusí, kdo žijí v pravdě, ti jej potěší.Мерзость пред Господом — уста лживые, а говорящие истину благоугодны Ему.
Předešlý12Následující

Biblický verš dne

Kdo stojí o lásku, přikrývá všechny viny, ten, kdo je připomíná, rozeštve přátele.

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!