DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Biblické verše na téma přemáhání

«To jsem vám pověděl, abyste nalezli ve mně pokoj. Ve světě máte… Jan 16:33»
To jsem vám pověděl, abyste nalezli ve mně pokoj. Ve světě máte soužení. Ale vzchopte se, já jsem přemohl svět.I have said these things to you, that in me you may have peace. In the world you will have tribulation. But take heart; I have overcome the world.
Nedej se přemoci zlem, ale přemáhej zlo dobrem.Do not be overcome by evil, but overcome evil with good.
Neboť ‚u Boha není nic nemožného‘.For nothing will be impossible with God.
Neboť kdo se narodil z Boha, přemáhá svět. A to vítězství, které přemohlo svět, je naše víra.For everyone who has been born of God overcomes the world. And this is the victory that has overcome the world—our faith.
Chvála buď Bohu, který nám dává vítězství skrze našeho Pána Ježíše Krista!But thanks be to God, who gives us the victory through our Lord Jesus Christ.
Ale v tom ve všem slavně vítězíme mocí toho, který si nás zamiloval.No, in all these things we are more than conquerors through him who loved us.
Ze všech stran jsi mi však, Hospodine, štítem, tys má sláva, ty mi zvedáš hlavu.But you, O Lord, are a shield about me, my glory, and the lifter of my head.
Proto i my, obklopeni takovým zástupem svědků, odhoďme všecku přítěž i hřích, který se nás tak snadno přichytí, a vytrvejme v běhu, jak je nám uloženo.Therefore, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, let us also lay aside every weight, and sin which clings so closely, and let us run with endurance the race that is set before us.
To světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila.The light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it.
Bojuj dobrý boj víry, abys dosáhl věčného života, k němuž jsi byl povolán a k němuž ses přihlásil dobrým vyznáním před mnoha svědky.Fight the good fight of the faith. Take hold of the eternal life to which you were called and about which you made the good confession in the presence of many witnesses.
Buďte střízliví! Buďte bdělí! Váš protivník, ďábel, obchází jako ‚lev řvoucí‘ a hledá, koho by pohltil.Be sober-minded; be watchful. Your adversary the devil prowls around like a roaring lion, seeking someone to devour.
Vy však jste z Boha, děti, a zvítězili jste nad falešnými proroky, protože ten, který je ve vás, je větší než ten, který je ve světě.Little children, you are from God and have overcome them, for he who is in you is greater than he who is in the world.
Kdo jiný přemáhá svět, ne-li ten, kdo věří, že Ježíš je Syn Boží?Who is it that overcomes the world except the one who believes that Jesus is the Son of God?
Kdo zvítězí, tomu dám usednout se mnou na trůn, tak jako já jsem zvítězil a usedl s Otcem na jeho trůn.The one who conquers, I will grant him to sit with me on my throne, as I also conquered and sat down with my Father on his throne.
Kdo zvítězí, bude oděn bělostným rouchem a jeho jméno nevymažu z knihy života, nýbrž přiznám se k němu před svým Otcem a před jeho anděly.The one who conquers will be clothed thus in white garments, and I will never blot his name out of the book of life. I will confess his name before my Father and before his angels.
Prosím, Hospodine, pomoz! Prosím, Hospodine, dopřej zdaru! Požehnaný, jenž přichází v Hospodinově jménu. Žehnáme vám z Hospodinova domu.Save us, we pray, O Lord! O Lord, we pray, give us success! Blessed is he who comes in the name of the Lord! We bless you from the house of the Lord.
Rozjásej se, sijónská dcero, dcero jeruzalémská, propukni v hlahol! Hle, přichází k tobě tvůj král, spravedlivý a zachráněný, pokořený, jede na oslu, na oslátku, osličím mláděti.Rejoice greatly, O daughter of Zion! Shout aloud, O daughter of Jerusalem! Behold, your king is coming to you; righteous and having salvation is he, humble and mounted on a donkey, on a colt, the foal of a donkey.

Biblický verš dne

Vždyť co jsem já a co je můj lid, že máme možnost takto přinášet dobrovolné dary? Od tebe pochází všechno. Dáváme ti, co jsme přijali z tvých rukou.

Náhodný Biblický verš

Jestliže budeš opravdově poslouchat Hospodina, svého Boha, a bedlivě dodržovat všechny jeho příkazy, které ti dnes udílím, vyvýší tě Hospodin, tvůj Bůh, nad všechny pronárody země.Náhodný verš!Náhodný verš s obrázkem

Darujte

Darem podpořte DailyVerses.net:
Darujte

Biblický verš dne

Vždyť co jsem já a co je můj lid, že máme možnost takto přinášet dobrovolné dary? Od tebe pochází všechno. Dáváme ti, co jsme přijali z tvých rukou.

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!