DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Biblické verše na téma touhy

Říkám vám: Žijte Duchem, a nepodlehnete tělesným sklonům.I say then: Walk in the Spirit, and you shall not fulfill the lust of the flesh.
Umrtvěte proto své pozemské sklony – smilstvo, nečistotu, vášeň, zlé choutky a hlavně chamtivost (což je modlářství)Therefore put to death your members which are on the earth: fornication, uncleanness, passion, evil desire, and covetousness, which is idolatry.
Dychtíte, ale nemáte, vraždíte a závidíte, ale nemůžete dosáhnout, bojujete a válčíte, ale nemáte, protože neprosíte.You lust and do not have. You murder and covet and cannot obtain. You fight and war. Yet you do not have because you do not ask.
Může snad chodit po žhavém uhlí, aniž si spálí chodidla?Can one walk on hot coals, And his feet not be seared?
Svět pomíjí tak jako jeho touhy, ale kdo plní Boží vůli, trvá navěky.And the world is passing away, and the lust of it; but he who does the will of God abides forever.
Budiž, ale abyste se vyvarovali smilstva, ať má každý muž manželku a každá žena manžela.Nevertheless, because of sexual immorality, let each man have his own wife, and let each woman have her own husband.
Vždyť tam, kde máš poklad, budeš mít i srdce.For where your treasure is, there your heart will be also.
„Všechno smím“ – budiž, ale ne všechno je prospěšné. Všechno smím, ale ničím z toho se nedám ovládnout.All things are lawful for me, but all things are not helpful. All things are lawful for me, but I will not be brought under the power of any.
Vstoupil jsem do smlouvy se svýma očima, že se nebudu dívat po dívkách.I have made a covenant with my eyes; Why then should I look upon a young woman?
Manželství ať si všichni váží a manželské lože ať je bez poskvrny, vždyť smilníky a cizoložníky čeká Boží soud.Marriage is honorable among all, and the bed undefiled; but fornicators and adulterers God will judge.
Probuďte se, mějte se na pozoru! Váš protivník ďábel chodí kolem jako řvoucí lev a hledá kořist.Be sober, be vigilant; because your adversary the devil walks about like a roaring lion, seeking whom he may devour.
Ano, bratři, byli jste povoláni ke svobodě. Tu svobodu ovšem nemějte za záminku pro svou tělesnost, ale raději si navzájem v lásce pomáhejte.For you, brethren, have been called to liberty; only do not use liberty as an opportunity for the flesh, but through love serve one another.
Svět je samá touha těla, touha očí, namyšlenost života – nic z toho není z Otce, vše je to ze světa.For all that is in the world—the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life—is not of the Father but is of the world.
Jak vidíte, nezmocnilo se vás pokušení, které by pro lidi nebylo běžné. Ale Bůh je věrný! Nedovolí, abyste byli pokoušeni nad své možnosti; uprostřed zkoušky vám poskytne východisko, abyste mohli obstát.No temptation has overtaken you except such as is common to man; but God is faithful, who will not allow you to be tempted beyond what you are able, but with the temptation will also make the way of escape, that you may be able to bear it.
Jako laň prahne po proudící vodě, má duše prahne, Bože, po tobě!As the deer pants for the water brooks, So pants my soul for You, O God.
Bděte a modlete se, abyste nepodlehli pokušení. Duch je odhodlaný, ale tělo malátné.Watch and pray, lest you enter into temptation. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak.
Když je však někdo pokoušen, ať nikdy neříká, že to pokušení je od Boha. Jako Bůh nemůže být pokoušen zlým, tak také sám nikoho nepokouší.Let no one say when he is tempted, “I am tempted by God”; for God cannot be tempted by evil, nor does He Himself tempt anyone.
Na cestě tvých soudů, Hospodine, v tebe doufáme; po tvém jménu, po tvé připomínce v duši toužíme.Yes, in the way of Your judgments, O Lord, we have waited for You; The desire of our soul is for Your name And for the remembrance of You.
Takto nám byla darována vzácná a veliká zaslíbení, abyste skrze ně získali účast na Boží povaze a unikli zkáze, do níž se svět ve své žádostivosti řítí.By which have been given to us exceedingly great and precious promises, that through these you may be partakers of the divine nature, having escaped the corruption that is in the world through lust.
Láska k penězům je totiž kořenem všeho zla; v honbě za nimi někteří zbloudili z cesty víry a sami si způsobili nesčetná muka.For the love of money is a root of all kinds of evil, for which some have strayed from the faith in their greediness, and pierced themselves through with many sorrows.
Celý den jenom toužebně touží, spravedlivý však rozdává a neskrblí.He covets greedily all day long, But the righteous gives and does not spare.
Jen je zahlédneš, bohatství už tu není, roztáhne křídla jako orel, k nebi uletí!Will you set your eyes on that which is not? For riches certainly make themselves wings; They fly away like an eagle toward heaven.
Bratři, upadne-li někdo z vás do hříchu, vy duchovní mu pomozte v nápravě. Dělejte to ovšem ve vlídném duchu a každý si dávej pozor, abys sám nepodlehl pokušení.Brethren, if a man is overtaken in any trespass, you who are spiritual restore such a one in a spirit of gentleness, considering yourself lest you also be tempted.
A neuveď nás do pokušení, ale vysvoboď nás od zlého.And do not lead us into temptation, But deliver us from the evil one. For Yours is the kingdom and the power and the glory forever. Amen.
Co na to řekneme? Že Zákon je hřích? V žádném případě! Avšak nebýt Zákona, nebyl bych hřích poznal. Například o dychtivosti bych nevěděl, kdyby Zákon neříkal: „Nedychti!“What shall we say then? Is the law sin? Certainly not! On the contrary, I would not have known sin except through the law. For I would not have known covetousness unless the law had said, “You shall not covet.”

Toto budou vaše třásně. Když na ně pohlédnete, připomenete si všechna Hospodinova přikázání, abyste je plnili. Kdybyste se totiž řídili jen svým srdcem a svýma očima, dovedly by vás ke smilstvu.And you shall have the tassel, that you may look upon it and remember all the commandments of the Lord and do them, and that you may not follow the harlotry to which your own heart and your own eyes are inclined.
Předešlý12Následující

Biblický verš dne

Veďte nezištný život a buďte spokojeni s tím, co máte. Vždyť on řekl: „Nikdy tě neopustím a nikdy nenechám,“

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!