DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Biblické verše na téma trpělivost

Trpělivý člověk oplývá rozumností, ten, kdo je ukvapený, dělá hlouposti.He who is slow to wrath has great understanding, But he who is impulsive exalts folly.
Láska je trpělivá, je laskavá, láska nezávidí, láska se nevychloubá ani nepovyšuje; není hrubá, nehledá svůj prospěch, není vznětlivá, nepočítá křivdy.Love suffers long and is kind; love does not envy; love does not parade itself, is not puffed up; does not behave rudely, does not seek its own, is not provoked, thinks no evil.
V naději radostní, v soužení trpěliví, v modlitbě vytrvalí.Rejoicing in hope, patient in tribulation, continuing steadfastly in prayer.
Buďte vždy pokorní a mírní, trpělivě se navzájem snášejte v lásce.With all lowliness and gentleness, with longsuffering, bearing with one another in love.
Když ale doufáme v to, co nevidíme, pak to trpělivě očekáváme.But if we hope for what we do not see, we eagerly wait for it with perseverance.
Nepřestávejme tedy konat dobro, neboť v patřičný čas budeme sklízet bez ustání.And let us not grow weary while doing good, for in due season we shall reap if we do not lose heart.
Je lepší být trpělivý než velký silák, je lepší se ovládat než města dobývat.He who is slow to anger is better than the mighty, And he who rules his spirit than he who takes a city.
Zůstávej v klidu před Hospodinem, trpělivě na něj vyčkávej. Nezlob se, když někdo slaví úspěch, když někdo provádí, co si umane.Rest in the Lord, and wait patiently for Him; Do not fret because of him who prospers in his way, Because of the man who brings wicked schemes to pass.
Spoléhej na Hospodina, buď statečný a on tě posilní. Spoléhej na Hospodina!Wait on the Lord; Be of good courage, And He shall strengthen your heart; Wait, I say, on the Lord!
Hospodin bude bojovat za vás a vy budete mlčet.The Lord will fight for you, and you shall hold your peace.
Pán neotálí splnit svůj slib, jak si někteří myslí, ale prokazuje vám svou trpělivost. Nechce totiž, aby někdo zahynul, ale aby všichni došli k pokání.The Lord is not slack concerning His promise, as some count slackness, but is longsuffering toward us, not willing that any should perish but that all should come to repentance.
Proto se jako Boží vyvolení, svatí a milovaní oblečte niterným soucitem, laskavostí, pokorou, mírností a trpělivostí.Therefore, as the elect of God, holy and beloved, put on tender mercies, kindness, humility, meekness, longsuffering.
Kéž vám Bůh trpělivosti a útěchy daruje vzájemnou svornost ve shodě s Kristem Ježíšem.Now may the God of patience and comfort grant you to be like-minded toward one another, according to Christ Jesus.
Jeho hněv trvá jen pouhou chvíli, jeho přízeň však celý život provází. Večerní pláč zůstává přes noc, ráno jej ale střídá jásání!For His anger is but for a moment, His favor is for life; Weeping may endure for a night, But joy comes in the morning.
Ráno, Hospodine, kéž můj hlas uslyšíš, ráno ti s nadějí své prosby předložím.My voice You shall hear in the morning, O Lord; In the morning I will direct it to You, And I will look up.
Hospodin čeká, aby se nad vámi smiloval, povstane, aby se nad vámi slitoval. Hospodin je přece Bohem práva – blaze každému, kdo na něj očekává!Therefore the Lord will wait, that He may be gracious to you; And therefore He will be exalted, that He may have mercy on you. For the Lord is a God of justice; Blessed are all those who wait for Him.
Hospodin je milostivý a soucitný, nesmírně trpělivý a velmi laskavý.The Lord is merciful and gracious, Slow to anger, and abounding in mercy.
Ale proto se nade mnou Bůh smiloval, aby Kristus Ježíš na mně nejhorším ukázal svou bezmeznou trpělivost pro příklad těm, kdo v něho mají uvěřit k věčnému životu.However, for this reason I obtained mercy, that in me first Jesus Christ might show all longsuffering, as a pattern to those who are going to believe on Him for everlasting life.
Jednu věc si uvědomte, milovaní: u Pána je jeden den jako tisíc let a tisíc let jako jeden den.But, beloved, do not forget this one thing, that with the Lord one day is as a thousand years, and a thousand years as one day.
Proto bděte, neboť nevíte, ve které chvíli přijde váš Pán.Watch therefore, for you do not know what hour your Lord is coming.
Kdo však vytrvá až do konce, bude zachráněn.But he who endures to the end shall be saved.
Hlásej Slovo, buď připraven vhod i nevhod, usvědčuj, napomínej, povzbuzuj a vyučuj s nejvyšší trpělivostí.Preach the word! Be ready in season and out of season. Convince, rebuke, exhort, with all longsuffering and teaching.
Přijdu brzy. Drž se toho, co máš, aby ti nikdo nevzal vítěznou korunu.Behold, I am coming quickly! Hold fast what you have, that no one may take your crown.
Roztrhněte svá srdce, a ne pláště své, k Hospodinu, svému Bohu, vraťte se; je přece milostivý a soucitný, nesmírně trpělivý, velmi laskavý a který od zla upouští.So rend your heart, and not your garments; Return to the Lord your God, For He is gracious and merciful, Slow to anger, and of great kindness; And He relents from doing harm.
Doufání spravedlivých končí radostí, naděje darebáků se vniveč obrátí.The hope of the righteous will be gladness, But the expectation of the wicked will perish.

Biblický verš dne

Podívejte se na ptáky na obloze. Nesejí, nesklízejí, neshromažďují do stodol, ale váš nebeský Otec je živí. Nejste snad vy mnohem dražší?

Darujte

Darem podpořte DailyVerses.net:
Darujte

Biblický verš dne

Podívejte se na ptáky na obloze. Nesejí, nesklízejí, neshromažďují do stodol, ale váš nebeský Otec je živí. Nejste snad vy mnohem dražší?

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!